Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Plec de clàusules administratives particulars del servei de defensa i assistència jurídica en l'àmbit del dret administratiu amb especial incidència en el dret urbanístic
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cercs

ANUNCI sobre el plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació del servei de defensa i assistència jurídica en l'àmbit del dret administratiu amb especial incidència en el dret urbanístic

CLÀUSULA U. Objecte i qualificació.

L'objecte del contracte és la contractació del servei de defensa i assistència jurídica en l'àmbit del dret administratiu ambespecial incidència en el dret urbanístic, la codificació del qual és CPV 7911100000-5.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal com estableix l'article 10 del Text Refós dela Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

CLÀUSULA DOS. Procediment de Selecció i Adjudicació.

La forma d'adjudicació del contracte de serveis de defensa i assistència jurídica en l'àmbit del dret administratiu ambespecial incidència en el dret urbanístic serà el procediment obert, en el qual tot empresari interessat podrà presentaruna proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte, d'acord amb l'article 157 del Text Refós de laLlei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a diversoscriteris directament vinculats a fi del contracte, de conformitat amb l'article 150.1 del Text Refós de la Llei de Contractesdel Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i amb l'establert en la clàusula novenadel present Plec.

CLÀUSULA TRES. Perfil de contractant.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i senseperjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al que es tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent: www.cercs.cat.

CLÀUSULA QUATRE. Import del Contracte.

L'import del present contracte ascendeix a la quantia de 51.840 EUR, al que s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegitper valor de 10.886,40 EUR, la qual cosa suposa un total de 62.726,40 EUR. El valor benvolgut del contracte ascendeix a la quantia de 57.600 EUR (IVA exclòs), tenint en compte les possiblespròrrogues i modificacions del mateix.

L'import s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 150/226.04 del vigent Pressupost Municipal; existint crèditsuficient fins a l'import aprovat per l'Ajuntament, quedant acreditada la plena disponibilitat de les aportacions quepermeten finançar el contracte amb el compromís de que aquest Ajuntament dotarà les aplicacions pressupostàriesnecessàries per a cada exercici de durada del contracte per a fer efectiu el seu compliment.

CLÀUSULA CINC. Termini d'execució del Contracte.

El termini d'execució del contracte de serveis serà de tres anys amb efectes des de la signatura del contracte, podentprorrogar-se per l'Ajuntament per termini d'un any.

CLÀUSULA SIS. Acreditació de l'Aptitud per Contractar.

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitatd'obrar, no estiguin culpables en prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:

a) Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'actefundacional, en els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, enel Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que es tracti.

a) Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del Document Nacional d'Identitat i acreditaciód'estar donat d'Alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent.

b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió Europea per la seva inscripció en elregistre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaraciójurada o un certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàriesd'aplicació.

c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estatcorresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.

2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les prohibicions per contractar regulades enl'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 denovembre, podrà realitzar-se:

a) Mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui serexpedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritatadministrativa, notari públic o organisme professional qualificat.

b) Quan es tracti d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui prevista en la legislacióde l'Estat respectiu, podrà també substituir-se per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial.

3. La solvència de l'empresari:

3.1 Solvència econòmica i financera.

Per acreditar la solvència econòmica i financera, sense perjudici que per raons justificades puguin presentar qualsevolaltra documentació considerada suficient per l'Ajuntament:

- Justificant de l'existència d'una pòlissa d'assegurança d'indemnització de riscos professionals amb una garantia fins a500.000 EUR per tal de cobrir la responsabilitat civil derivada de l'activitat professional.

- Declaració sobre el volum global de negoci i, si s'escau, sobre volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent al'objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inicide les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències de l'esmentat volum de negocis.

3.2. Solvència tècnica o professional.

La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-se tenint en compte els seus coneixements tècnics,eficàcia, experiència i fiabilitat, i per aquest contracte es precisa com a condicions mínimes de solvència tècnica aacreditar els següents requisits:

A) Ser llicenciats en Dret, degudament col·legiats per a l'exercici de l'advocacia, de conformitat amb la Llei Orgànica delpoder judicial i acreditar una experiència professional mínima de 10 anys en l'assessorament i defensa jurídica en el dretadministratiu que s'haurà d'acreditar pels mitjans següents:

- Currículum on constin les titulacions acadèmiques i professionals i el títol de la llicenciatura en Dret.

- Certificat del col·legi professional com a exercent per a la pràctica de l'advocacia.

- Una relació dels principals serveis o treballs realitzats els últims deu anys que inclogui import, dates i el destinataris,

públic o privat, d'aquests. Els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per N

l'òrgan competent, i si es tractés d'un subjecte privat, mitjançant declaració de l'empresari.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

- Indicació del personal integrat o no a l'empresa i el personal que es destinarà a l'execució del contracte, titulacionsacadèmiques i professionals i acreditació de l'experiència en treballs similars. En el cas de ser professional individual,indicar com garantirà l'assistència i defensa jurídica en períodes com baixes per malaltia, vacances, etc. Aquestpersona/es han de complir els mateixos requisits que el licitador.

CLÀUSULA SET. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa.

Les ofertes es presentaran a l'Ajuntament amb domicili a la carretera de Ribes, número 20 del municipi de Cercs, codi 08698, en horari d'atenció al públic, dins del termini de vint dies comptadors a partir de l'endemà al de publicació del'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de contractant.

Les proposicions podran presentar-se, per correu, per telefax, o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, enqualsevol dels llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú deles Administracions Públiques.

Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament en l'oficina deCorreus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia,consignant-se el número de l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte i nom del licitador.

L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà mitjançant diligència estesa en el mateix pelSecretari municipal. Sense la concurrència de tots dos requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en l'anunci de licitació. En tot cas,transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.

Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables hauran de complir, a més, els requisits establerts en ladisposició addicional setzena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decretLegislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició, sense perjudici de l'establert en els articles 147 i 148 TextRefós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Tampocpodrà subscriure cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurés en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites.

La presentació d'una proposició suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de les clàusules del present Plec.

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en tres sobres tancats, signats pel licitador i ambindicació del domicili a l'efecte de notificacions, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda"Proposició per licitar a la contractació del servei de contracte de serveis de defensa i assistència jurídica en l'àmbit deldret administratiu amb especial incidència en el dret urbanístic". La denominació dels sobres és la següent:

- Sobre "A": Documentació Administrativa.

- Sobre "B": Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma Automàtica.

- Sobre "C": Documentació la Ponderació de la qual Depèn d'un Judici de Valor.

Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, conforme a la Legislació envigor.

Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació numerada dels mateixos:

Dil uns, 28 de novembre de 2016

SOBRE "A".

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA.

APORTACIÓ INICIAL DE DOCUMENTACIÓ MITJANÇANT DECLARACIÓ RESPONSABLE.

a) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions establertes legalment per contractaramb l'Administració.

Es presentarà conforme al següent model:

"MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE.

_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, a l'efecte de la seva participació en la licitació del contracte de serveis de defensa i assistència jurídica en l'àmbit del dret administratiu amb especial incidència en el dret urbanístic, davant _____________________________.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del servei de __________________________.

SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per ser adjudicatari del contracte de serveis de defensa i assistència jurídica en l'àmbitdel dret administratiu amb especial incidència en el dret urbanístic, en concret:

- Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.

- Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els requisits de solvència econòmica,financera i tècnica o professional.

- Que no estat declarat culpable en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 60 del Text Refós de la Lleide Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb laSeguretat Social imposades per les disposicions vigents.

- Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que demanera directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger quepogués correspondre al licitador. (En el cas d'empreses estrangeres).

- Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és __________________________.

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels documents al fet que es fa referència a l'apartatsegon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari del contracte o a qualsevol moment en quèsigui requerit per a això.

I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

A ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura del declarant,

Signat: _______________________."

Dil uns, 28 de novembre de 2016

SOBRE "B".

PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA.

a) Proposició econòmica.

Es presentarà conforme al següent model:

"________________________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de l'expedient per a la contractació dels serveis de defensa i assistència jurídica en l'àmbit del dret administratiu amb especial incidència en el dret urbanístic, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, anunciat en el Butlletí Oficial de la Província núm. ___, de data _______ i en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de ____________ EUR i ___________ EUR corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

A ________________________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura del candidat,

Signat: _______________________________."

b) Documents relatius als criteris de valoració, diferents del preu, que s'hagin de quantificar de forma automàtica.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

SOBRE "C".

DOCUMENTACIÓ PONDERABLE A través DE JUDICIS DE VALOR.

Inclourà aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris que depenguin d'un judici de valor.

CLÀUSULA VUIT. Criteris d'Adjudicació.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a diversoscriteris d'adjudicació.

La màxima puntuació que es pot obtenir és de 100 punts i es desglossa de la manera següent: 60 punts s'avaluen amb criteris de forma automàtica i 40 punts mitjançant criteris de judici de valor.

A. Criteris quantificables automàticament: Preu, fins a un màxim de 60 punts (sobre B):

L'oferta amb un descompte més alt puntuarà amb 60 punts, la resta d'ofertes es puntuaran proporcionalment d'acordamb la fórmula següent:

P = 60 * (percentatge de descompte més alt de tots els licitadors/percentatge de descompte ofert pel licitador/a)

El percentatge de descompte és sobre els preus unitaris establerts en la clàusula quarta d'aquest plec.

Les valoracions seran fins a 2 xifres decimals.

B. Criteris la ponderació dels quals depengui d'un judici de valor (sobre C):

Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor, fins a un màxim de 40 punts.

1.- Presentació d'una Memòria on s'exposarà de forma detallada, la metodologia de treball i l'organització de l'execuciódel contracte que satisfaci l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat en la prestació del serveis. Aquesta memòria no podràexcedir de deu folis tamany Dina A4. Es puntuarà amb un màxim de 20 punts.

2.- Valor tècnic de la prestació: mitjans tècnics, humans i materials que el licitador es compromet a adscriure al'execució del contracte, es valorarà entre d'altres, el perfil professional dels membres de l'equip així com la formació,coneixements i praxis en l'àmbit del dret urbanístic. Es puntuarà amb un màxim de 20 punts.

En cas d'empat en el còmput global de la puntuació, es tindrà en compte la puntuació econòmica.

CLÀUSULA NOU. Regles Especials Respecte del Personal Laboral de l'Empresa Contractista.

1. Correspon exclusivament a l'empresa contractista la selecció del personal que, reunint els requisits de titulació iexperiència exigits en aquests plecs, formarà part de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte, sense perjudicide la verificació per part de l'entitat contractant del compliment d'aquells requisits.

L'empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l'equip de treball, i que les variacions en la seva composiciósiguin puntuals i obeeixin a raons justificades, amb vista a no alterar el bon funcionament del servei, informant a totmoment a l'entitat contractant.

2. L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua, sobre el personal integrantde l'equip de treball encarregat de l'execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular,assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions delstreballadors en casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l'abonament decotitzacions i el pagament de prestacions, quan escaigui, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscoslaborals, l'exercici de la potestat disciplinària, així com quants drets i obligacions es derivin de la relació contractual entreempleat i ocupador.

3. L'empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l'execució del contracte desenvolupenN

la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions exercides respecte de l'activitat delimitada en aquests plecs com aV

objecte del contracte.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

4. L'empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies dependències o instal·lacions tretque excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus serveis en les dependències dels ens, organismes i entitatsque formen part del sector públic. En aquest cas, el personal de l'empresa contractista ocuparà espais de treballdiferenciats del que ocupen els empleats públics. Correspon també a l'empresa contractista vetllar pel com'plimentd'aquesta obligació. En el quadre de característiques del plec haurà de fer-se constar motivadament la necessitat que,per a l'execució del contracte els serveis es prestin en les dependències administratives.

5. L'empresa contractista haurà de designar almenys a un coordinador tècnic o responsable integrat en la seva pròpiaplantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:

a) Rebre i Transmetre qualsevol comunicació que el personal de l'empresa contractista hagi de realitzar a l'Administracióen relació amb l'execució del contracte.

b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l'execució del contracte, i impartir a dits treballadors les ordres iinstruccions de treball que siguin necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.

c) Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l'equip de treball de les funcions que tenenencomanades, així com controlar l'assistència de dit personal al lloc de treball.

d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del contracte, a l'efecte de no alterar el bonfuncionament del servei.

i) Informar a l'entitat contractant sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte.

CLÀUSULA DEU. Mesa de contractació.

La Mesa de contractació, d'acord amb l'establert en el punt 10 de la Disposició Addicional Segona del Text Refós de laLlei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació ambl'article 21.2 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30d'octubre, de Contractes del Sector Públic estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari de lamateixa i actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació. Formaran part d'ella, almenys quatre vocals, entre elsquals estarà el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, il'Interventor, així com aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera opersonal laboral al servei de la Corporació, o membres electes de la mateixa.

Conformen la Mesa de contractació els següents membres:

El President:

- L'Alcalde o regidor/a o funcionari que el substitueixi.

Els Vocals:

- Regidor/a o funcionari que el substitueixi.

- Regidor/a o funcionari que el substitueixi.

El Secretari: el Secretari de la Corporació.

CLÀUSULA ONZE. Prerrogatives de l'Administració.

L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 210 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ostenta les següents prerrogatives:

a) Interpretació del contracte.

b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.

c) Modificació del contracte per raons d'interès públic.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta.

En tot cas es donarà audiència al contractista, havent de seguir-se els tràmits previstos en l'article 211 del Text Refós dela Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

CLÀUSULA DOTZE. Obertura de Proposicions.

La Mesa de contractació es constituirà el tercer dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de lesproposicions, a les 12,00 hores, procedirà a l'obertura dels Sobres "A" i qualificarà la documentació administrativacontinguda en els mateixos.

Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies perquè el licitador corregeixi els defectes oomissions esmenables observats en la documentació presentada.

Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen dels sobres "C", que contenen els criteris la ponderació dels qualsdepenen d'un judici de valor.

Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar quants informes tècnics consideri precisos, per ala valoració de les mateixes conformement als criteris i a les ponderacions establertes en aquest Plec.

CLÀUSULA TRETZE. Requeriment de Documentació.

Reunida de nou la Mesa de contractació, es donarà a conèixer la ponderació assignada als criteris dependents d'unjudici de valor. A continuació es procedirà a l'obertura dels sobres "B".

A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor (Sobre "C") i dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (Sobre "B"), la Mesa de contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte.

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dinsdel termini de deu dies hàbils, a explicar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti ladocumentació justificativa del compliment dels requisits previs al fet que fa referència l'article 146.1 del Text Refós de laLlei de Contractes del Sector Públic, de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i ambla Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa l'acreditació d'això, de disposarefectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 denovembre, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar ambl'Administració serà el de la finalització del termini de presentació de les proposicions.

CLÀUSULA CATORZE. Garantia Definitiva.

El licitador que hagués presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà d'acreditar la constitució de la garantiad'un 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:

a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la CaixaGeneral de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes oestabliments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin defer efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin.

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de desenvolupament d'aquesta Llei, peralgun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantiarecíproca autoritzats per operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la lletra a)anterior.

c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les normes de desenvolupamentV

d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a anterior.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

d) Mitjançant la retenció en el preu, practicada sobre els imports de les factures presentades fins a obtenir la quantiasuficient. Serà necessari que l'adjudicatari sol·liciti la retenció en el preu, mitjançant aportació del model annex 1 delpresent Plec en el moment equivalent al de la constitució de la garantia definitiva establert a la clàusula tretzena.

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.

Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 100 del Text Refós de la Llei de Contractes del SectorPúblic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i transcorregut sis mesos des de la data determinació del contracte, sense que la recepció formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables alcontractista, es procedirà, sense més demora, a la seva devolució o cancel·lació una vegada depurades lesresponsabilitats al fet que es refereix el citat article 100.

CLÀUSULA QUINZE. Adjudicació del Contracte.

Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbilssegüents a la recepció de la documentació.

En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acordamb els criteris que figurin en el plec.

L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament, es publicarà en el perfil decontractant.

La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador exclòs o candidat descartatinterposar recurs suficientment fundat contra la decisió d'adjudicació. En particular expressarà els següents extrems:

? En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per les quals s'hagi desestimat la sevacandidatura.

? Respecte als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació també en forma resumida, les raons per les quals nos'hagi admès la seva oferta.

? En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de l'adjudicatari determinants quehagi estat seleccionada l'oferta d'aquest amb preferència a les quals hagin presentat els restants licitadors les ofertesdels quals hagin estat admeses.

? En la notificació i en el perfil de contractant s'indicarà el termini en què ha de procedir-se a la seva formalització.

La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la seva recepció pel destinatari. Enparticular, podrà efectuar-se per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, delProcediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. No obstant això, el termini per considerar rebutjadala notificació, amb els efectes previstos en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, serà de deu dies.

CLÀUSULA SETZE. Formalització del Contracte.

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dins dels quinze dies hàbils següents a explicar desde la data de la notificació de l'adjudicació; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registrepúblic.

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponentsdespeses.

Quan per causes imputables al contractista no pogués formalitzar-se el contracte dins del termini indicat, l'Administraciópodrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva de l'import de la garantia provisional que, si escau hagués exigit.

CLÀUSULA DIVUIT. Drets i Obligacions de l'Adjudicatari.

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en la seva clàusules i en els plecs, i d'acord amb les instruccions V

que per a la seva interpretació donés al contractista l'òrgan de contractació.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveisrealitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a tercers de les omissions, errors,mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

A més de les obligacions generals derivats del règim jurídic del present contracte, són obligacions específiques delcontractista les següents:

A més de les obligacions generals derivats del règim jurídic del present contracte, el contractista tindrà les següentsobligacions específiques:

- Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,de seguretat social i de prevenció de riscos laborals.

- El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficientsper a això (article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu3/2011, de 14 de novembre).

- El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l'article 227 del Text Refós de la Llei de Contractesdel Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per als supòsits de subcontractació.

- Despeses exigibles al contractista. Són de compte del contractista, les despeses i impostos de l'anunci o anuncis delicitació i adjudicació de la formalització del contracte, així com qualssevol uns altres que resultin d'aplicació, segons lesdisposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.

CLÀUSULA DINOU. Termini de Garantia.

L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de sis mesos, a comptar des de la data de recepció oconformitat del treball, termini durant el qual l'Administració podrà comprovar que el treball realitzat s'ajusta a lesprescripcions establertes per a la seva execució i compliment i a l'estipulat en el present Plec. Transcorregut el terminide garantia sense que s'hagin formulat objeccions als treballs executats, quedarà extingida la responsabilitat delcontractista.

Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en els treballs efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena dels mateixos.

CLÀUSULA VINT. Execució del Contracte.

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en aquest plec, i d'acord amb les instruccions que es donaran alcontractista per a la seva interpretació per l'òrgan de contractació.

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la realització del mateix, així com delsterminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.

La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de l'Administració.

CLÀUSULA VINT-I-UNA. Modificació del Contracte.

Tingui's en compte que de conformitat amb l'article 105 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sense perjudici dels supòsits previstos en aquestanormativa per als casos successió en la persona del contractista, cessió del contracte, revisió de preus i pròrroga deltermini d'execució, els contractes del sector públic solament podran modificar-se quan així s'hagi previst en els plecs oen l'anunci de licitació, o en els casos i amb els límits establerts en l'article 107 del mateix text legal.

En la resta de supòsits, si fos necessari que la prestació s'executés de forma diferent a la pactada, inicialment haurà deprocedir-se a la resolució del contracte en vigor i a la celebració d'un altre sota les condicions pertinents.

Així, la normativa de contractació ens permet modificar els contractes del sector públic:

1. Sempre que en els plecs o en l'anunci de licitació s'hagi advertit expressament d'aquesta possibilitat i s'hagi detallat de forma clara, precisa i inequívoca les condicions en què podran fer-se ús de la mateixa, així com l'abast i límits de les modificacions que poden acordar-se amb expressa indicació del percentatge del preu del contracte al que com a màximV

puguin afectar, i el procediment que hagi de seguir-se per a això.

10

Dil uns, 28 de novembre de 2016

2. Si no s'ha previst en els plecs o en l'anunci de licitació, solament podran efectuar-se modificacions quan es justifiqui laconcurrència d'alguna de les següents circumstàncies:

? Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte acausa d'errors o omissions patits en la redacció del projecte o de les especificacions tècniques.

? Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes objectives que determinin la seva faltad'idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o similars, posades demanifest amb posterioritat a l'adjudicació del contracte i que no fossin previsibles amb anterioritat aplicant tota ladiligència requerida d'acord amb una bona pràctica professional en l'elaboració del projecte o en la redacció de lesespecificacions tècniques.

? Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els termes inicialment definits.

? Conveniència d'incorporar a la prestació avancis tècnics que la millorin notòriament, sempre que la seva disponibilitatal mercat, d'acord amb l'estat de la tècnica, s'hagi produït amb posterioritat a l'adjudicació del contracte.

? Necessitat d'ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, urbanístiques, de seguretat od'accessibilitat aprovades amb posterioritat a l'adjudicació del contracte.

CLÀUSULA VINT-I-DOS. Factures.

L'adjudicatari presentarà les factures, mensual o trimestralment amb la relació de les actuacions realitzades.

Conforme a la Disposició Addicional trigèsima Tercera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, elcontractista tindrà obligació de presentar la factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el corresponent registreadministratiu a l'efecte de la seva remissió a l'òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la tramitació de la mateixa.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pelqual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartatsegon de la citada Disposició Addicional Trigèsima, així com en la normativa sobre facturació electrònica:

a) Que l'òrgan de contractació és _____________________________________.

b) Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és______________________________________________.

c) Que el destinatari és ___________________________.

d) Que el codi DIR3 és ___________________________.

i) Que l'oficina comptable és ______________________.

f) Que l'òrgan gestor és __________________________.

g) Que la unitat tramitadora és ____________________.

Tingui's en compte que, conforme a l'apartat quatre de l'article 216 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista haurà d'havercomplert l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu corresponent, dintre del termini i en la formaescaient, en el termini de trenta dies des de la prestació del servei.

CLÀUSULA VINT-I-TRES. Penalitats per Incompliment.

- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al compliment del terminitotal, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitatsprevistes en l'article 212.4 TRLCSP: de 0,20 EUR per cada 1.000 EUR del preu del contracte.

Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu del contracte, l'òrgan deV

contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

11

Dil uns, 28 de novembre de 2016

- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució parcial de les prestacions definidesen el contracte, l'Administració podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitatsestablertes anteriorment. - Quan el contractista hagi incomplert l'adscripció a l'execució del contracte de mitjans personals o materials suficientsper a això, s'imposaran penalitats en la proporció a la gravetat de l'incompliment i la seva quantia no podrà ser superioral 10% del pressupost del contracte.

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte sis'hagués designat, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, enconcepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'haguésconstituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades certificacions.

CLÀUSULA VINT-I-QUATRE. Resolució del Contracte.

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i en els fixats en els articles 223 i237 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 denovembre, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense perjudici de laindemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia.

CLÀUSULA VINT-I-CINC. Règim Jurídic del Contracte.

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà per l'establert enaquest Plec, i per el no previst en ell, serà aplicable el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pelReial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupaparcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i estiguivigent després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dretadministratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat.

L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre lesparts en el present contracte de conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1 del Text Refós de la Llei deContractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Continua en la pàgina següent

12

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ANNEX 1.

MODEL DE SOL·LICITUD DE RETENCIÓ EN EL PREU PER A CONSTITUIR LA GARANTIA DEFINITIVA.

En_____________________________________, major d'edat, amb DNI núm. ______________, actuant en nom propi o en representació de _________________________________________, o de la Societat o empresa _____________________________________ amb domicili ________________________________, en qualitat de ______________________________________.

EXPOSA:

Que havent estat proposat com adjudicatari per l'Ajuntament de Cercs per al contracte del servei de defensa iassistència jurídica en l'àmbit del dret administratiu amb especial incidència en el dret urbanístic.

SOL·LICITA que sigui practicada retenció en el preu del contracte com a mitjà de constitució de garantia definitiva ? finsa l'import total del 5% de l'import de l'adjudicació exclòs IVA sobre l'import de la primera factura i següents factures fins arribar a la quantia suficient.

Cercs, 25 d'octubre de 2016

L'alcalde, Jesús Calderer i Palau

13