Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'any 2017 i de la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castelldefels

EDICTE

Assumpte: APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2017.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2016, ha aprovat inicialment l'expedientcorresponent al Pressupost General de la Corporació per al 2017, que inclou el pressupost del propi Ajuntament i elsEstats de Previsió de Despeses i Ingressos de les Societats Mercantils, "Jarfels, SA" i "Societat d'Aparcaments deCastelldefels, SA", així com la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual d'aquest Ajuntament.

Es posa en general coneixement que l'expedient romandrà exposat al públic en les dependències de la IntervencióMunicipal per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el ButlletíOficial de la Província, a fi i efecte que els interessats puguin examinar-lo i presentar, si s'escau, reclamacions davantdel mateix òrgan.

Si durant aquest termini no se'n presenten, el pressupost esdevindrà aprovat definitivament, d'acord amb el quedisposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 20 delReial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

Castelldefels, 25 de novembre de 2016

El secretari, José Antonio Andrés Hernández