Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Informació pública de la sol·licitud de devolució d'una garantia definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Calella

EDICTE

Finalitzades les obres del projecte: "MILLORA DE VORERES (ARRANJAMENT VORERES ZONA pp1 I CARRERBALMES)", de Calella, executades per l'empresa "OBRAS Y PAVIMENTOS BROSSA, S.A.", i un cop finalitzat el terminide garantia d'un any, des de la recepció de les obres en data 14 d'agost de 2015, sense objecció per part d'aquestAjuntament, es fa públic als efectes de cancel·lació de garantia definitiva, perquè en el termini de quinze dies hàbils, acomptar des de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, puguin presentarreclamacions aquells que creguin tenir algun dret exigible a l'empresa.

Calella, 15 de novembre de 2016

El tinent d'Alcaldia de Territori, Jordi Sitjà i Roca