Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de modificació de crèdit núm. 5/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Caldes d'Estrac

EDICTE

En sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac celebrada el 7 de novembre del 2016, es va aprovar lamodificació de crèdit nº 5/2016.

SUPLEMENTS DE CRÈDIT.

Aplicació pressupostària

Descripció de l'aplicació pressupostària

Crèdits inicials

Modificació

Crèdit definitiu

11.920.48002

INDEMNIZACIONS PARTICULARS

500,00

2.662,00

3.162,00

11.920.22604

DESPESES JURIDIQUES

55.200,00

2.100,00

57.300,00

13.338.22613

ACTES I FESTES

60.000,00

8.349,00

68.349,00

TOTAL

13.111,00

CRÈDITS EXTRAORDINARIS.

Aplicació pressupostària

Descripció de l'aplicació pressupostària

Crèdits inicials

Modificació

Crèdit definitiu

12.150.27000

DESPESES IMPREVISTES

00,00 EUR

27.205,99

27.205,99

10.934.35200

INTERESSOS DE DEMORA

00,00 EUR

6.999,94

6.999,94

13.338.22622

CONCERTS D'ESTIU 2015

00,00 EUR

20.000,00

20.000,00

12.155.61964

CLAVEGUERAM CAMI NOU

00,00 EUR

41.204,99

41.204,99

TOTAL

95.410,92 EUR

Aquesta modificació de crèdit es fa mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit que es finançamitjançant romanent de tresoreria, en els següents termes:

FINANÇAMENT.

CAP. VIII ACTIUS FINANCERS

10.87000

Romanent de tresoreria

108.521,92 EUR

RT total 2015: 949.707,00 EUR.

RT MC 2/2016: 17.087,48 EUR.

RT disponible, pendent d'utilitzar: 932.619,52 EUR.

RT MC 5/2016: 108.521,92 EUR.

RT disponible, pendent d'utilitzar: 824.097,60 EUR.

Exposar al públic l'expedient durant un termini de quinze dies, a comptar des de la publicació d'aquest anunci al ButlletíOficial de la Província de Barcelona i tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes del seu examen i presentació depossibles reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 177.2 en relació amb el 169.1 del Text refós de laLlei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març. Transcorregut aquesttermini sense que s'hagi presentat cap reclamació, l'expedient s'entendrà aprovat de forma definitiva, sense necessitatd'adoptar-se un nou acord. Cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.

Caldes d'Estrac, 14 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Rosa Pou Baró