Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de modificació de crèdit núm. 4/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Caldes d'Estrac

EDICTE

En sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac celebrada el 7 de novembre del 2016, es va aprovar lamodificació de crèdit nº 4/2016.

DETALL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA:

I. Minoració d'Aplicació del Pressupost de Despeses.

Aplicació pressupostària

Descripció de l'aplicació pressupostària

Crèdits inicials

Modificació

Crèdit definitiu

21.150.22116

Material brigada

52.544,78 EUR

-1.000,00 EUR

51.544,78 EUR

TOTAL

1.000,00 EUR

II. Augment d'Aplicació del Pressupost de Despeses.

Aplicació pressupostària

Descripció de l'aplicació pressupostària

Crèdits inicial

Modificació

Crèdit definitiu

21.150.63561

Adquisició mobiliari

00,00 EUR

+1.000,00 EUR

1.000,00 EUR

TOTAL 1000,00 EUR

Exposar al públic l'expedient durant un termini de quinze dies, a comptar des de la publicació d'aquest anunci al ButlletíOficial de la Província de Barcelona i tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes del seu examen i presentació depossibles reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 177.2 en relació amb el 169.1 del Text refós de laLlei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març. Transcorregut aquesttermini sense que s'hagi presentat cap reclamació, l'expedient s'entendrà aprovat de forma definitiva, sense necessitatd'adoptar-se un nou acord. Cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.

Caldes d'Estrac, 14 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Rosa Pou Baró