Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de modificació de crèdit núm. 3/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Caldes d'Estrac

EDICTE

En sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac celebrada el 7 de novembre del 2016, es va aprovar lamodificació de crèdit nº 3/2016.

DETALL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA:

I. Minoració d'Aplicació del Pressupost de Despeses.

Aplicació pressupostària

Descripció de l'aplicació pressupostària

Crèdits inicials

Modificació

Crèdit definitiu

12.150.22115

Arranjament espais públics

12.000,00 EUR

-12.000,00 EUR

00,00 EUR

21.150.22100

Energia elèctrica

112.600,00 EUR

-7.000,00 EUR

105.600,00 EUR

21.150.22116

Material brigada

65.000,00 EUR

-12.455,22 EUR

52.544,78 EUR

TOTAL

-31.455,22 EUR

II. Augment d'Aplicació del Pressupost de Despeses.

Aplicació pressupostària

Descripció de l'aplicació pressupostària

Crèdits inicials

Modificació

Crèdit definitiu

10.934.35900

Despeses financeres

500,00 EUR

+1.200,00 EUR

1.700,00 EUR

11.920.22114

Altres subministraments

2.500,00 EUR

+1.000,00 EUR

3.500,00 EUR

11.920.22201

Correus.

5.100,00 EUR

+2.000,00 EUR

7.100,00 EUR

11.920.22604

Despeses jurídiques

47.200,00 EUR

+8.000,00 EUR

55.200,00 EUR

11.920.22706

Estudis i trebal s tècnics

1.000,00 EUR

+1.200,00 EUR

2.200,00 EUR

12.155.61961

Arranjament via pública

500,00 EUR

+6.000,00 EUR

6.500,00 EUR

12.155.61963

Verge de la Mercè (Sorea)

12.840,00 EUR

+55,22 EUR

12.895,22 EUR

16.342.21200

Manteniment edificis i altres

4.500,00 EUR

+4.000,00 EUR

8.500,00 EUR

16.924.48020

Subvenció. Creu Roja joventut

1.000,00 EUR

+2.000,00 EUR

3.000,00 EUR

18.320.21201

Manteniment edificis i altres-CEIP

3.500,00 EUR

+6.000,00 EUR

9.500,00 EUR

TOTAL

31.455,22 EUR

Exposar al públic l'expedient durant un termini de quinze dies, a comptar des de la publicació d'aquest anunci al ButlletíOficial de la Província de Barcelona i tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes del seu examen i presentació depossibles reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 177.2 en relació amb el 169.1 del Text refós de laLlei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març. Transcorregut aquesttermini sense que s'hagi presentat cap reclamació, l'expedient s'entendrà aprovat de forma definitiva, sense necessitatd'adoptar-se un nou acord. Cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.

Caldes d'Estrac, 14 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Rosa Pou Baró