Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte de millores a l'espai central de la plaça Alta Segarra
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Calaf

EDICTE

Per acord de la Junta de Govern Local, de 2 de novembre de 2016, es va aprovar inicialment el projecte de millores a l'espai central de la Plaça Alta Segarra, redactat per Raimon Guitart i García. Amb un pressupost de 45.242,33 EURmés el 21% d'IVA 9.500,89 EUR essent l'import total de 54.743,22 EUR.

Aquest projecte romandrà exposat al públic, de conformitat amb l'article 37.2 del ROAS, als efectes del seu examen ipresentació de reclamacions i suggeriments, durant el termini de 30 dies hàbils a partir de la data de la darrerapublicació en el BOP o en el DOGC.

Aquest expedient podrà ser consultat a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini esmentat i s'exposarà en el taulerd'anuncis i en el web municipal (www.calaf.cat). En cas de no presentar-se al·legacions ni/o reclamacions en el terminid'informació pública, aquest acord quedarà definitivament aprovat.

Calaf, 4 de novembre de 2016

L'alcalde, Jordi Badia Perea