Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte de les millores al clavegueram per la solució de l'abocament a rasa al carrer Eres de la Sal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Calaf

EDICTE

Per acord de la Junta de Govern Local, de 2 de novembre de 2016, es va aprovar inicialment el projecte de les millores al clavegueram per la solució de l'abocament a rasa al carrer Eres de la Sal, redactat per Aigües de Manresa, S.A. Ambun pressupost de 28.912,69 EUR més el 21% d'IVA de 6.071,66 EUR essent l'import total de 34.984,35 EUR.

Aquest projecte romandrà exposat al públic, de conformitat amb l'article 37.2 del ROAS, als efectes del seu examen ipresentació de reclamacions i suggeriments, durant el termini de 30 dies hàbils a partir de la data de la darrerapublicació en el BOP o en el DOGC.

Aquest expedient podrà ser consultat a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini esmentat i s'exposarà en el taulerd'anuncis i en el web municipal (www.calaf.cat). En cas de no presentar-se al·legacions ni/o reclamacions en el terminid'informació pública, aquest acord quedarà definitivament aprovat.

Calaf, 4 de novembre de 2016

L'alcalde, Jordi Badia Perea