Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora del procediment de verificació d'habitatges buits
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cabrils

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Cabrils, en la sessió ordinària de data 27 d'octubre de 2016, va adoptar l'acord d'aprovarinicialment l'Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits i sotmetre'l ainformació pública per un període de trenta dies.

En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmentats i el text de l'ordenança es poden consultar a lesoficines municipals tots els dies feiners, entre les 9:00 i les 14 hores, durant el termini de trenta dies hàbils a comptardes de la data de publicació del darrer anunci. Aquest mateix anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat deCatalunya i s'exposarà al tauler d'edictes de la corporació, als efectes de presentació de suggeriments.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'Ajuntament durant el mateix termini d'informació pública, perqualsevol dels mitjans que permet la Llei39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de lesadministracions públiques.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, l'ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmitulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'article 178.1.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel quals'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova elReglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Cabrils, 11 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Avelina Morales Serra