Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de la dedicació i de les retribucions de determinades regidories
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cabrera de Mar

EDICTE

L'alcaldia en data 2 de novembre de 2016 ha dictat la següent resolució:

"Identificació de l'expedient.

Expedient 2015/598 relatiu als nomenament dels Tinents d'Alcalde, delegacions de l'Alcaldia-Presidència i designaciódels membres de la Junta de Govern Local.

Fets.

1. El 16 de juny de 2015 l'Alcaldia va nomenar els Tinents d'Alcalde, va delegar les facultats de direcció i administracióde les Àrees d'actuació municipals als Tinents d'Alcalde i regidors, així com el nomenament de la Junta de GovernLocal. 2. El 26 d'octubre i el 2 de novembre de 2016, els regidors Sr. Enric Mir i Sra. Montserrat Reig presenten escrits en elsquals proposen una modificació en les seves dedicacions i, en les regidories de les que s'encarregaran a partir de l'1 degener de 2017.

3. Per tant s'ha de procedir a la modificació parcial de les delegacions de l'Alcaldia-Presidència de data 16 de juny de2015.

Fonaments de dret.

1. L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, modificada per Llei 11/1999, de 21d'abril.

2. L'article 53 del Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

3. L'article 24 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial decretlegislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

4. Articles del 41 al 45 i articles 46.1 i 52 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

5. Els articles 9 i 12 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de sector públic.

Resolució.

Per tant, resolc:

1. Modificar la delegació de les facultats de direcció i administració de les Àrees d'actuació municipals als regidors i Tinents d'Alcalde, quedant de la següent manera:

* 1r Tinent d'Alcalde, Sr. Enric Mir i Nuet: Àrea d'Obres Públiques i Serveis, Sostenibilitat, Comunicació i Participació Ciutadana.

* 3r Tinent d'Alcalde, Sra. Montserrat Reig Pascual: Àrea de Cultura, Ensenyament i Patrimoni.

2. Les esmentades delegacions es regiran de conformitat amb el que es disposa en el Reglament d'organització,funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i portaran implícites tant la delegació de la gestió i impuls dels serveis de cada àrea com la delegació de la signatura de tots els tràmits documentals que s'hagin de realitzar, i que no siguin competència d'altre òrgan municipal diferent del delegant i s'haurà de mantenir en tot moment informada l'alcaldia de la gestió de les delegacions, informació que serà de caràcter previ a la decisió en assumptes de transcendència.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

3. Notificar aquesta resolució als interessats i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que faci, així com lapublicació íntegra de la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat desdel dia següent de la present resolució. El que es fa públic als efectes procedents.

Cabrera de Mar, 14 de novembre de 2016

L'alcalde, Jordi Mir i Boix