Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'acord del Ple sobre dedicacions i retribucions de dos càrrecs electes
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cabrera de Mar

EDICTE

L'Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 10 de novembre de 2016, va adoptar, entre altres, els següents acords:

"Primer: Modificar l'acord adoptat pel Ple Extraordinari de data 30 de juny de 2015, establint:

a) Que a partir de l'1 de gener de 2017 la dedicació parcial de la Sra. Montserrat Reig Pascual sigui de 20 horessetmanals enlloc de 25 hores, amb una retribució anual bruta de 16.800,00 EUR.

b) Pel que fa a les assistències efectives, s'estableix per als regidors que formen part del govern, les següentsretribucions, mantenint la resta de retribucions existents per a la resta de regidors que no formen part de l'equip degovern i que consten a l'acord del Ple de data 30 de juny de 2015:

A cada Ple Ordinari: 500,00 EUR.

A cada Ple Extraordinari: 33,22 EUR.

A la Junta de Govern Local: 476,09 EUR.

Junta de Portaveus: 50,00 EUR.

c) Modificar el sistema retributiu del Sr. Enric Mir Nuet, passant la seva retribució a assistències efectives a cada Pleordinari, Ple extraordinari, Junta de portaveus i Junta de govern, tot aplicant les retribucions establertes en el puntanterior a partir de l'1 de gener de 2017.

d) Que la dedicació parcial del Sr. Enric Mir Nuet, sigui de 30 hores setmanals en lloc de 25 hores, amb el sistema de retribucions per assistències efectives.

Segon: Notificar el present acord als interessats, com a justificació de l'adequació del règim de dedicació.

Tercer: Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la província, d'acord amb el que determina l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Quart: Facultar a l'Il·lm. Sr. Alcalde tan àmpliament com sigui menester i en dret es requereixi per a l'efectivitat delspresents acords."

El que es fa públic als efectes procedents.

Cabrera de Mar, 14 de novembre de 2016

L'alcalde, Jordi Mir i Boix