Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització de contracte del subministrament de maquinària de jardineria i auxiliar
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Parcs i Jardins

ANUNCI de formalització de contracte del subministrament de maquinària de jardineria i auxiliar

En compliment del que disposa l'art. 154 del Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Textrefós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) s'anuncia la formalització del contracte següent:

1. Entitat Adjudicadora:

a) Organisme: Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins deBarcelona.

c) Número d'expedient: 16/0231-00-CP/01.

d) Direcció d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMPJB/customProf.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: Subministraments.

b) Descripció de l'objecte: Contractació del subministrament de maquinària de jardineria i auxiliar.

c) Data on es va publicar l'anunci de licitació:

Perfil del contractant: 28/07/2016.

BOP: 28/07/2016.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Forma: Criteri únic (Preu).

4. Pressupost base de licitació:

a) Import net: 145.563,64 EUR.

b) IVA (21%): 30.568,36 EUR.

c) Import total: 176.132,00 EUR.

5. Adjudicació:

a) Data: 02/11/2016.

b) Empresa adjudicatària: Vicreu, S.A.

c) NIF: A58492117.

d) Import net d'adjudicació: 136.804,99 EUR.

e) IVA (21%): 28.729,05 EUR.

f) Import total d'adjudicació: 165.534,04 EUR.

6. Data de formalització del contracte: 16/11/2016.

Barcelona, 16 de novembre de 2016

La secretària delegada, p. d. 16/10/2015, Rosa Martín i Niubó