Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del projecte de descontrucció del Bloc 13, inclòs al PAU 1 de la MPGM en l'àmbit discontinu de Can Batlló - Magòria
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Urbanisme

ANUNCI

Exp. 16obo92 CB/jpq.

La presidenta de l'IMU, en ús de les facultats conferides per l'article 5.2 k) dels seus Estatuts, en data 16 de novembrede 2016, ha resolt:

"APROVAR el "Projecte de desconstrucció del Bloc 13 inclòs al PAU 1 de la MPGM en l'àmbit discontinu de Can Batlló-

Magòria", al Districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb els informes emesos per laDivisió de Serveis Tècnics del Districte de Sants-Montjuïc de data 22 de setembre de 2016, i per la Directora de Serveisde Projectes i Obres de Bagursa de data 7 d'octubre de 2016, que figuren a l'expedient administratiu i que a aquestsefectes es donen per reproduïts, amb un import de CENT CINC MIL CENT DOTZE EUR AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS(105.112,36 EUR), més el 21% de l'impost del valor afegit (IVA); d'acord amb allò que preveu el punt 9.3 delProcediment per a l'elaboració, i tramitació dels projectes i l'execució de les obres municipals, aprovat per Decretd'Alcaldia de data 17 d'abril de 2012, i l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el TextRefós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província(BOP), a la Gaseta Municipal, i al Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament; ENCARREGAR a BAGURSA la gestió de l'actuació;i DONAR compte al Consell Rector de l'IMU."

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia, enel termini d'un mes comptat des de l'endemà d'haver rebut la present notificació. Transcorregut el termini de tres mesosdes de la interposició del recurs d'alçada sense haver estat notificat de llur resolució, es considerarà aquest desestimatals efectes de poder interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu deBarcelona en el termini de sis mesos.

Us ho comunico als efectes oportuns.

Barcelona, 17 de novembre de 2016

La secretària delegada, Ma. Camino Suárez García