Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte dels serveis d'impressió dels elements informatius i publicitaris de les campanyes de comunicació de l'Institut Barcelona Esports
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

Secretaria Jurídica

ANUNCI de licitació

1. Entitat adjudicadora:

Organisme: Institut Barcelona Esports.

Dependència que tramita l'expedient: Secretaria Jurídica.

Número d'expedient: 20160262.

2. Objecte del contracte:

Tipus: Serveis.

Descripció de l'objecte: Impressió dels elements informatius i publicitaris de les campanyes de comunicació de l'InstitutBarcelona Esports.

Lloc de lliurament: Municipi de Barcelona.

Termini d'execució: 1 any.

Admissió de pròrroga: Sí.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

Tramitació: Ordinària.

Procediment: Obert.

Forma: Criteris objectius: Millor percentatge de baixa sobre els preus unitaris.

4. Pressupost base de licitació:

Import net 45.700,00 EUR. IVA (21%) 9.597,00 EUR. Import total 55.297,00 EUR.

5. Garantia provisional: No s'exigeix.

6. Garantia definitiva: 5% del pressupost base licitació (2.285,00 EUR).

7. Obtenció de la documentació i informació:

Obtenció de documentació i informació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat deCatalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IBE/customProf.

Correu electrònic: sjuridicsibe@bcn.cat.

Informació presencial i consulta de documentació:

Institut Barcelona Esports, Av. de l'Estadi 40, 08038 Barcelona.

Telèfon: 93 402 30 00.

Fax: 93 402 30 33.

Horari: de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres.

8. Requisits específics del contractista:

Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica:

- El volum anual de negoci dels licitadors o candidats ha de ser de mínim 75.000,00 EUR, aquest volum es refereix aE

l'any de més volum de negoci dels tres últims acabats.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

- Els licitadors han d'haver realitzat treballs del mateix tipus o naturalesa que aquest contracte per import igual o superiora 35.000,00 EUR de volum de negoci, (sense incloure impostos) en un dels darrers cinc anys. En el cas de què la datade creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a tres anys el requeriment es podrà referir alperíode d'activitat. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.

9. Presentació d'ofertes:

Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci o al del perfil del contractant, si aquesta data fos posterior. Si l'últim dia es festiu a la localitat de l'òrgan de contractació, s'entendràprorrogat el termini fins el primer dia hàbil següent.

Documentació que cal presentar: La que exigeix el plec de clàusules administratives particulars.

Lloc de presentació: Oficina del Registre General de l'Ajuntament de Barcelona ubicada a l'Institut Barcelona Esports,Av. de l'Estadi, 40, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. També podran presentar-se a qualsevol altra oficina del'esmentat Registre.

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 15 dies, a comptar des del dia següent al de l'obertura de les proposicions rebudes.

10. Obertura de les ofertes:

Entitat: Institut Barcelona Esports.

Domicili: Av. de l'Estadi, 40.

Localitat: Barcelona (08038).

Data: El dia i hora de l'obertura del/s sobre/s es publicarà en el perfil de contractant amb una antelació mínima de tresdies hàbils a la data d'obertura. 11. Despeses de l'anunci:

L'import del present anunci serà a càrrec de l'adjudicatari.

Barcelona, 15 de novembre de 2016

El secretari delegat, p. d. 2/2/2013, Miquel Benito López