Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació dels serveis d'elaboració de l'inventari i l'auditoria de la xarxa de prismes de telecomunicacions municipals 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Administració Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

c) Número de Contracte: 16004369.

d) Expedient: 20160472.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: Serveis d'elaboració de l'inventari i l'auditoria de la xarxa de prismes de telecomunicacionsmunicipals 2017, i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral.

b) Lloc d'execució: Barcelona.

c) Termini d'execució: 3 mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Criteris adjudicació avaluables de forma automàtica: 1. Pel preu ofertat, fins a 90 punts; 2. Per l'increment en elpercentatge establert en les condicions especials d'execució de tipus social, fins a 10 punts.

4. Pressupost base de licitació.

a) Import total: 38.340,04 EUR.

5. Garantia definitiva: El licitador seleccionat per a l'adjudicació del contracte està obligat a constituir una garantiadefinitiva consistent en el 5% de l'import de l'adjudicació, IVA exclòs.

6. Obtenció de documentació i informació.

a) A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de l'Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT)(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCNAjt/customProf).

b) Informació: Departament d'Administració de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat - telèfon 932914034.

7. Requisits específics del contractista.

Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o jurídiques, amb condició d'empresari,espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsitsd'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. L'activitat de les esmentades empreses hade tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha dedisposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els empresarishauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització del'activitat o la prestació que constitueixi l'objecte del contracte.

Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi temporalment a aquest efecte. Lesunions temporals d'empresaris (UTE) han d'acreditar la classificació o la solvència exigida en aquest plec conforme a lesprescripcions legals i reglamentàries vigents.

Els licitadors o candidats han d'acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i professional mínima següents:

- El volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l'any de més volum de negoci dels tres últims acabats ha deser al menys d'1,5 vegades el VEC.

- Caldrà acreditar l'experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte d'aquest contracte. El criteri de correspondència entre els serveis executats pel licitador i els que constitueixen l'objecteE

del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari la igualtat entre els dos primers dígits dels respectius codis CPV.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

L'import anual acumulat de l'any de més execució dels últims cinc anys ha de ser igual o superior al 70 % del VEC o, si és inferior, el valor de l'anualitat mitjana del contracte.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Lloc de presentació: Oficina del Registre d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, situada a la Avinguda Diagonal 230, 2ªplanta. També podran presentar-se en qualsevol altra oficina de registre.

b) Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals a partir del diasegüent de la publicació d'aquest anunci.

c) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta (concurs): 2 mesos.

9. Despeses d'anuncis.

L'import del present anunci anirà a càrrec de l'adjudicatari.

Barcelona, 25 de novembre de 2016

La secretària delegada, p. d. 16/10/2015, Iolanda Garcia Cepria