Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del subministrament d'una furgoneta de transport de cavalls per a la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per a l'any 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència de Seguretat i Prevenció

ANUNCI de licitació de contracte

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos.

c) Núm. d'expedient: 20164208 i núm. de contracte: 16004394.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: subministrament d'una furgoneta de transport de cavalls per a la Unitat Muntada de la GuàrdiaUrbana de Barcelona, per a l'any 2017, d'acord amb les previsions del Plec de prescripcions tècniques.

3. Tipus de contracte, tramitació i procediment d'adjudicació.

a) Tipus de contracte: subministrament.

b) Tramitació: ordinària.

c) Procediment: obert amb mesures de gestió eficient en la tramitació.

4. Pressupost base de licitació.

Import: 80.000,00 EUR, (21% d'IVA inclòs).

5. Garanties.

Definitiva: 5 per 100 de l'import d'adjudicació, IVA exclòs, constituïda en retenció en preu.

6. Informació.

a) Entitat: Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos.

b) Domicili: Pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10, 2a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, CP 08002.

d) Telèfon: 93 291 57 74.

e) Telefax: 93 291 50 60.

f) Correu electrònic: contractacio_psim@bcn.cat.

7. Obtenció de documentació (plec de clàusules administratives particulars, plec de condicions tècniques i altradocumentació).

a) Perfil del contractant: www.bcn.cat/perfildecontractant.

b) Data límit d'obtenció de documents: fins a la finalització del termini de presentació de les pliques.

8. Requisits específics del contractista.

Els que s'especifiquen en els plecs de condicions.

9. Presentació d'ofertes.

a) data límit de presentació: fins a la data en que es compleixin 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicacióN

de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

b) documentació que cal presentar: la que s'indica en el plec de clàusules administratives particulars.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

c) lloc de presentació: registre situat a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos de la Gerènciade Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona (Pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10, 2a planta, de Barcelona) o enqualsevol altre oficina del Registre General. Si l'últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, s'entendrà prorrogat el terminifins al primer dia hàbil següent.

10. Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Gerència de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona.

b) Domicili: Pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10, 2a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, CP 08002.

d) Data: a determinar, a partir del segon dia hàbil desprès del termini de presentació d'ofertes.

e) Hora: a determinar.

11. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'òrgan gestor.

Barcelona, 18 de novembre de 2016

La secretària delegada de la Gerència de Seguretat i Prevenció, Amparo Romaní Guanter