Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats, Marià Labèrnia, 58 i 60
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Urbanisme ? Ecologia Urbana

ANUNCI

Exp. 16-GU-16.

La Comissió de Govern, en sessió del dia 03-11-2016, d'acord amb el Decret de delegació d'atribucions de data 13 dejuny de 2015, i l'art. 13.2 de la Carta Municipal de Barcelona, adoptà el següent acord:

"APROVAR DEFINITIVAMENT la relació de béns i drets afectats per l'expropiació de les finques número 58 i 60 delcarrer Marià Labèrnia, al barri de Can Baró del Districte d'Horta-Guinardó, incloses dins de l'Actuació Aïllada Rovira 3 dela Modificació del Pla General Metropolità a l'àmbit dels Tres Turons, aprovada definitivament el 15 de novembre de2010, i qualificades de parcs i jardins urbans actuals de caràcter local (clau 6a); RESOLDRE les al·legacionspresentades durant el termini d'informació pel senyor Francisco Ibáñez Montoya, en nom i representació del senyorEugenio Alguacil Fernández, la Sra. Julia Pérez Ruiz, i la mercantil Instalaciones Eléctricas Jaime Velázquez, S.L. enels termes que figuren a l'informe emès per la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística SA en data 3 d'octubrede 2016 que consta a l'expedient i que es dóna per íntegrament reproduït; POSAR EN CONEIXEMENT del MinisteriFiscal les presents diligències, en virtut de l'establert a l'art. 5 de la Llei d'Expropiació Forçosa, d'acord amb l'exposat al'informe esmentat; INICIAR l'expedient d'expropiació; NOTIFICAR individualment als afectats l'inici de l'expropiació pera que en el termini de quinze dies aportin els títols que legitimin els seus drets, cas que no ho hagin fet a la fase d'informació pública, i proposin el preu en que els valorin, i el termini necessari per desallotjar la finca, en el cas de ser ocupants, a fi d'intentar el tràmit d'avinença previst a l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa i 155 del Reglament dePatrimoni dels Ens Locals, advertint als ocupants dels immobles i a tots aquells als quals afecti, que hauran dedesallotjar la finca en el termini màxim de cinc mesos a comptar des de la data de la notificació, previ pagament odipòsit de la indemnització que si s'escau pugui correspondre i, en el supòsit que transcorregut l'esmentat termini dequinze dies no hi hagi mutu acord; INICIAR la peça separada de preu just, d'acord amb allò establert a l'article 29 de laLlei d'Expropiació Forçosa i concordants del seu Reglament i a l'article 157 i següents del Reglament de Patrimoni delsEns Locals; PUBLICAR aquest acord mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província,i a un diari dels de més circulació de la província, amb publicació íntegra de la relació de béns i drets aprovadadefinitivament."

RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L'EXPROPIACIÓ DE LES FINQUES NÚMEROS 58 i 60DEL CARRER MARIÀ LABÈRNIA, AL BARRI DE CAN BARÓ, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ 1.- Finca núm. 58del carrer Marià Labèrnia Propietari: Antonio Ortiz Prieto i Rafaela Téllez Martínez Ocupants: no hi consten Càrregues:a) De procedència: aqüeducte a favor de la Sociedad General de Aguas de Barcelona. Dates: 14/09/1872 i 28/02/1887b) Pròpies: embargament. Creditor: Banco Santander, S.A. Data anotació: 24/08/1982. Embargament caducatSuperfície total: Sòl: 142 m2 Construccions: 284 m2 Superfície objecte d'expropiació: total Dades registrals: volum illibre 733, finca 13116 (Registre de la Propietat núm. 5) 2.- Finca núm. 60 del carrer Marià Labèrnia Propietari: EugenioAlguacil Fernández i Julia Pérez Ruiz Ocupants: Instalaciones Eléctricas Jaime Velázquez, S.L. Càrregues: Deprocedència: aqüeducte a favor de la Sociedad General de Aguas de Barcelona. Dates: 14/09/1872 i 28/02/1887 a)Pròpies: condició resolutòria establerta en la venda realitzada per Baltasar de Nascimiento Triunfante a favor del Sr.Antonio Ortiz Prieto i Rafaela Téllez Martínez. Data: 08/02/1978 Superfície total: Sòl: 131 m2 Construccions: 262 m2Superfície objecte d'expropiació: total Dades registrals: volum 2.253, llibre 1.910, finca 49.080 (Registre de la Propietatnúm. 5).

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrganque l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, o espot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini dedos mesos comptats des de l'endemà de la present notificació. Contra la Resolució expressa del recurs potestatiu de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la sevaV

interposició sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós davant el Jutjat

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s'hagi produït ladesestimació tàcita. No obstant, se'n podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Per a qualsevol informació relativa a aquest expedient, es poden adreçar a Barcelona Gestió Urbanística SA, empresapública municipal encarregada de la gestió d'aquesta expropiació, segons acord de la Comissió de Govern de 27 dejuny de 2012 (carrer Bolívia, 105, 2a planta, telèfon núm. 93-291-48-60).

Barcelona, 18 de novembre de 2016

La secretària delegada (p. d. 08/11/99), Natàlia Amorós i Bosch