Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de relació de béns i drets afectats, Fase 3a lletra K PERI Trinitat Nova
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Urbanisme-Ecologia Urbana

Districte de Nou Barris

ANUNCI

Projecte núm. P.08.6816.01.

Exp. 16GU13 (16E00013).

La Comissió de Govern, en sessió del dia 3 de novembre de 2016, d'acord amb el Decret de delegació d'atribucions dedata 13 de juny de 2015, i l'art. 13.2 de la Carta Municipal de Barcelona, adoptà el següent acord:

"APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats per l'expropiació de les finques incloses a la tercera faselletra K d'execució del Pla Especial de Reforma Interior en el sector establert de remodelació dels habitatges de laTrinitat Nova (diverses entitats incloses a les finques núms. 55, 57, 59, 61 i 63 del carrer Palamós i núms. 8-10, 12, 14,16 i 18 del carrer Platja d'Aro), afectades de zona subjecte a ordenació de volumetria específica particular destinada ahabitatge social (clau 18tHS/3), de sistema de parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local (clau 6b) i de vial (clau 5) per l'esmentat instrument urbanístic, aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 22 demarç de 2002;

RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d'informació pública en el sentit i pels motius exposats al'informe jurídic emès en data 20 d'octubre de 2016 per la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística SA, entitatencarregada de la gestió d'aquesta expropiació, que consta a l'expedient i que es dóna per íntegrament reproduït;

FER CONSTAR que s'ha introduït d'ofici una modificació a la relació de béns i drets afectats aprovada inicialment, en el sentit i pels motius exposats a l'informe jurídic emès en data 20 d'octubre de 2016 per la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística SA, entitat encarregada de la gestió d'aquesta expropiació, que consta a l'expedient i que es dónaper íntegrament reproduït;

EFECTUAR els pronunciaments sobre el dret de reallotjament regulat a l'article 219 i següents del Decret 305/2006 de18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme i al Decret 80/2009 de 19 de maig, pel qual s'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament i es modifica el Reglament de la Lleid'Urbanisme respecte al dret de reallotjament, que figuren recollits a l'annex de la relació de béns i drets afectats que s'aprova definitivament, en base als motius consignats a l'informe emès per la societat municipal Barcelona GestióUrbanística SA de data 20 d'octubre de 2016, que consta a l'expedient i que es dóna per íntegrament reproduït; ADVERTIR als interessats als quals es reconeix el dret de reallotjament, que el mateix queda subjecte a la condicióresolutòria d'ocupació de l'habitatge afectat com a residència habitual de manera continuada fins el moment en ques'entregui la possessió de l'habitatge de substitució;

INICIAR l'expedient d'expropiació;

NOTIFICAR individualment als afectats l'inici de l'expropiació per a que en el termini de quinze dies aportin els títols quelegitimin els seus drets, cas que no ho hagin fet a la fase d'informació pública, i proposin el preu en que els valorin, i eltermini necessari per desallotjar la finca, en el cas de ser ocupants, a fi d'intentar el tràmit d'avinença previst a l'article 24de la Llei d'Expropiació Forçosa i 155 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, advertint als ocupants dels immoblesi a tots aquells als quals afecti, que hauran de desallotjar la finca en el termini màxim de cinc mesos a comptar des de la

data de la notificació, previ pagament o dipòsit de la indemnització que si s'escau pugui correspondre i, en el supòsit quetranscorregut l'esmentat termini de quinze dies no hi hagi mutu acord,

INICIAR la peça separada de just preu, d'acord amb allò establert a l'article 29 de la Llei d'Expropiació Forçosa i concordants del seu Reglament i a l'article 157 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.

E

PUBLICAR aquest acord mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i en un diariC

dels de més circulació de la província, amb publicació íntegra de la relació de béns i drets aprovada definitivament."

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Relació definitiva de béns i drets afectats per l'expropiació de les finques incloses a la Tercera Fase lletra K d'execuciódel PERI de remodelació dels habitatges de la Trinitat Nova (diverses entitats incloses a les finques núm. 55, 57, 59, 61 i63 del carrer Palamós, i núm. 8-10, 12, 14, 16 i 18 del carrer Platja d'Aro).

Nota: les dades relatives als propietaris de les finques de referència es corresponen amb les dades obrants al Registre de la Propietat número 13 de Barcelona.

1- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0001TZ. Finca Registral: Finca 1.690 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 85 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 55 Bxs 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Ramón Cortés Santiago (50%) i Maria BautistaGiménez (50%). Ocupació: Pablo Cortés Batista, Ana Maria López Burgos, Antonia Cano Batista i Pablo i AntonioCortés Cano. Sup. Const: 41,50 m2. Coef. Part. Finca: 1,34 % sobre 718 m2 de sòl.

2- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0002YX. Finca Registral: Finca 1.699 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 87 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 55 Bxs 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Ajuntament de Barcelona. Propietari: Luis AmadorAmador segons contracte del PMH de 28 de juliol de 1959. Ocupació: Juan Vicente Amador Santiago. Sup. Const:44,82 m2. Coef. Part. Finca: 1,33 % sobre 718 m2 de sòl.

3- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0003UM. Finca Registral: Finca 1.700 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 89 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 55 Bxs 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Ajuntament de Barcelona. Propietari:Francisco RuizJiménez segons contracte del PMH de 8 d'agost de 1959. Ocupació: Angel Delgado Cantero i Rubén Cimas Solis. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,33 % sobre 718 m2 de sòl.

4- Ref. cadastral:2092715DF3829A000UIQ. Finca Registral: Finca 1.709 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 91 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 55 1r 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Concepción Molina Garcia (100%). Ocupació:Antonia Bautista Giménez, Esteban Cano Bautista i Antonia Amaya Moreno. Sup. Const: 41,50 m2. Coef. Part. Finca:1,34 % sobre 718 m2 de sòl.

5- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0005OW. Finca Registral: Finca 1.710 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 93 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 55 1r 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Ana Dolores Villanueva Martinez (100%). Ocupació:Ana Dolores Villanueva Martinez. Sup. Const: 44,82 m2. Coef. Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 de sòl.

6- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0006PE. Finca Registral: Finca 1.719 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 95 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 55 1r 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Sebastian González Gándara (16,666667%), DoloresGonzález Gándara (16,666667 %), Isabel González Gándara (16,666667%), Maria Luisa González Gándara(16,666667%), Palmira González Gándara (16,666667%) i Alberto González Gándara (16,666667%). Ocupació: MariaLuisa González Gándara, Severiano Fernández Padilla, Elisabeth Fernández González. Sup. Const: 41,50 m2. Coef.Part. Finca: 1,34 % sobre 718 m2 de sòl.

7- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0007AR. Finca Registral: Finca 1.720 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 97 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 55 2n 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Estrella Amador Navarro (100%). Ocupació: EstrellaAmador Navarro. Sup. Const: 41,50 m2. Coef. Part. Finca: 1,34 % sobre 718 m2 de sòl.

8- Ref. cadastral:2092715DF3829A0008ST. Finca Registral: Finca 1.729 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 99 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 55 2n 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: José Antonio Aguila Tarancón (50%) i LuisaTarancón Martín (50%). Ocupació: Luisa Tarancón Martín i José Antonio Aguila Tarancón. Sup. Const: 44,82 m2. Coef.Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 de sòl.

9- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0016JP. Finca Registral: Finca 1.769 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 115 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 57 Bxs 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Ajuntament de Barcelona. Propietari: AntonioSánchez Cortés i Consuelo Cortés Porcel segons contracte del PMH d'1 de desembre de 1982. Ocupació: AntonioSánchez Cortés i Consuelo Cortés Porcel. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2 de sòl.

10- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0017KA. Finca Registral: Finca 1.770 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 117 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 57 Bxs 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Jose Pinto Seiro (50%) i Isabel Ortega Zafra (50%).Ocupació: Isabel Ortega Zafra, Maria Isabel Pinto Ortega i Juan Vega Ortega. Sup. Const: 44,82 m2. Coef. Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 de sòl.

11- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0018LS. Finca Registral: Finca 1.779 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 119 ? Reg. 13.V

Adreça: Palamós 57 Bxs 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Ajuntament de Barcelona. Propietari: Prudencio

Dil uns, 28 de novembre de 2016

López Márquez segons contracte del PMH de 14 d'agost de 1959. Ocupació: Prudencio López Márquez. Sup. Const:40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2 de sòl.

12- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0021LS. Finca Registral: Finca 1.790 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 125 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 57 1r 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Ajuntament de Barcelona. Propietari: Angel AlmanzaMéndez segons contracte del PMH de 28 de juliol de 1959. Ocupació: Josefa Ruiz Garcia i Bernabé López Ruiz. Sup.Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2 de sòl.

13- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0022BD. Finca Registral: Finca 1.799 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 127 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 57 2n 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Josefa Ortuño Castaño (100%). Ocupació: PedroLópez Ruiz. Sup. Const: 41,50 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2 de sòl.

14- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0023ZF. Finca Registral: Finca 1.800 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 129 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 57 2n 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Alexis Gutiérrez Navarro (100%). Ocupació: AlbertLyssens Salinas i Noemí Hidalgo Paz. Sup. Const: 44,82 m2. Coef. Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 de sòl.

15- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0024XG. Finca Registral: Finca 1.809 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 131 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 57 2n 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Luisa Romeo Cremós (100%). Ocupació: LuisaRomeo Cremós. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2 de sòl.

16- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0025MH. Finca Registral: Finca 1.810 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 133 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 57 3r 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Ajuntament de Barcelona. Propietari: Martin MartinezMoreno segons contracte del PMH de 10 d'agost de 1959. Ocupació: Francisca Martinez Muñoz i Juan, Pilar i MireiaDenia Martinez. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2 de sòl.

17- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0026QJ. Finca Registral: Finca 1.819 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 135 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 57 3r 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Carmen Zafra Pérez (50%) i Roque Ortega Zafra(50%). Ocupació: Roque Ortega Zafra. Sup. Const: 44,82 m2. Coef. Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 de sòl.

18- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0027WK. Finca Registral: Finca 1.820 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 137 ? Reg.13. Adreça: Palamós 57 3r 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Miquel Barberán Barberán (33,333333%),Domingo Barberán Costea (33,333333%) i Agustin Barberán Salvador (33,333333%). Ocupació: Enrique CanillasMontes. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2 de sòl.

19- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0029RB. Finca Registral: Finca 1.830 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 141 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 57 4t 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral:Consuelo Canillas Montes (100%). Càrregues:Hipoteca constituïda en data 26 de febrer de 1993 a favor de Caja de Pensiones Vejez y Ahorros de Catalunya. Hipoteca constituïda en data 9 d'agost de 1995 a favor de La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Dret de tempteigi retracte a favor del Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona segons escriptura signada davant Notari Sr. XavierRoca Ferrer en data 28 d'octubre de 1992. Ocupació: Consuelo Canillas Montes i Francisco Manuel Padilla López. Sup.Const: 44,82 m2. Coef. Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 de sòl.

20- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0030WK. Finca Registral: Finca 1.839 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 143 ? Reg.13. Adreça: Palamós 57 4t 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Margarita Sousa Belmonte (50%) i FranciscoMolero Martín (50%). Ocupació: Margarita Sousa Belmonte, Desiree i Didier Molero Sousa. Sup. Const: 40,95 m2. Coef.Part. Finca:1,29 % sobre 718 m2 de sòl.

21- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0032RB. Finca Registral: Finca 1.849 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 147 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 59 Bxs 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: José Cantero Espejo (100%). Ocupació: JoséCantero Espejo i Gloria del Oro Cantero. Sup. Const: 44,82 m2. Coef. Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 de sòl.

22- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0033TZ. Finca Registral: Finca 1.850 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 149 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 59 Bxs 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Adelina Tejada Membrilla (25%), Jesús TejadaMembrilla (25%), Maria Carmen Tejada Membrilla (25%) i Antonia Tejada Membrilla (25%). Ocupació: Antonia TejadaMembrilla, Manuel Ocaña Barea i Cristina Ocaña Tejada. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2de sòl.

23- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0035UM. Finca Registral: Finca 1.860 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 153 ? Reg. 13.N

Adreça: Palamós 59 1r 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Andrés Giménez Giménez (100%). Ocupació: AndrésV

Giménez Giménez, Antonia Bizarraga Garcia i Rocío Cortés Bizarraga. Sup. Const: 44,82 m2. Coef. Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 de sòl.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

24- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0036IQ. Finca Registral: Finca 1.869 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 155 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 59 1r 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Setefilla Valero Bara (50%) i José Expósito Hinojosa(50%). Ocupació: Setefilla Valero Bara, José Expósito Hinojosa i Mercedes Expósito Valero. Sup. Const: 40,95 m2.Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2 de sòl.

25- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0037OW. Finca Registral: Finca 1.870 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 157 ? Reg.13. Adreça: Palamós 59 2n 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Vicente Romero Blanco (100%). Ocupació:Vicente Romero Blanco i Marta Garcia Garcia. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2 de sòl. 26- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0039AR. Finca Registral: Finca 1.880 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 161 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 59 2n 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Encarnación Soto Ucles (100%). Ocupació:Encarnación Soto Ucles. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2 de sòl.

27- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0040OW. Finca Registral: Finca 1.889 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 163 ? Reg.13. Adreça: Palamós 59 3r 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Francisco Castro Córdoba i Josefa Castro Luqueen caràcter de guanys. Ocupació: Antonio Castro Castro. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2de sòl.

28- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0041PE. Finca Registral: Finca 1.890 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 165 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 59 3r 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Hortensia Dean Diaz (50%) i usdefruit de l'altre 50 %,Emilio Rejes Dean (16,666667% en nua propietat), Maria Clara o Clara Rejes Dean (16,666667 % en nua propietat) iMaria Hortensia o Hortensia Rejes Dean (16,666667 % en nua propietat). Ocupació: Maria Clara Rejes Dean, GermánSoler Selva i Eric Soler Rejes. Sup. Const: 44,82 m2. Coef. Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 de sòl.

29- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0043ST. Finca Registral: Finca 1.900 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 169 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 59 4t 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Miguel Navarro Vázquez (50%) i Maria Josefa PugaCarmona (50%). Ocupació: Miguel Navarro Vázquez i Miguel Navarro Puga. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca:1,29 % sobre 718 m2 de sòl.

30- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0044DY. Finca Registral: Finca 1.909 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 171 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 59 4t 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Luis Delgado Cantero (50%) i Carmen SalgueroAmaya (50%). Ocupació: Luis Delgado Cantero, Carmen Salguero Amaya i Daniel Delgado Salguero. Sup. Const: 44,82m2. Coef. Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 de sòl.

31- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0045FU. Finca Registral: Finca 1.910 ? Tom 1984 ? Llibre 10 ? Foli 173 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 59 4t 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Ajuntament de Barcelona. Propietari: FranciscoMontesinos Gracia segons contracte d'amortització del PMH de 14 d'agost de 1959. Ocupació: Catalina VillanuevaMartinez i Ramón Salinas Trillo. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2 de sòl.

32- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0047HO. Finca Registral: Finca 1.920 ? Tom 1993 ? Llibre 11 ? Foli 3 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 61 Bxs 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Ajuntament de Barcelona. Propietari: MiguelSánchez Montes segons contracte del PMH de 13 d'agost de 1959. Ocupació: Maria Sánchez de Haro. Sup. Const:44,82 m2. Coef. Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 de sòl.

33- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0048JP. Finca Registral: Finca 1.929 ? Tom 1993 ? Llibre 11 ? Foli 5 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 61 Bxs 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: José Mora Expósito i Juana Pérez Arenas encaràcter de guanys. Ocupació: Raquel Torras Mora, Esperanza Macarena Trocoli Mora i Laura Garcia Trocoli. Sup.Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2 de sòl.

34- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0052KA. Finca Registral: Finca 1.949 ? Tom 1993 ? Llibre 11 ? Foli 13 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 61 2n 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: José Domínguez Sánchez i Francisca GonzálezRodriguez en caràcter de guanys. Ocupació: Buit. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2 de sòl.

35- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0053LS. Finca Registral: Finca 1.950 ? Tom 1993 ? Llibre 11 ? Foli 15 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 61 2n 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Francisco Rodriguez Medina (10%), SimonRodriguez Medina (10%), Pedro Rodriguez Medina (10%), Maria Luisa Rodriguez Medina (10%), Carmen Rodriguez

Medina(10%), Guillermo Rodriguez Medina (10%), Rosa Rodriguez Medina (10%), Ana Rodriguez Medina (10%), JavierN

Rodriguez Giménez (5% en nua propietat), Montserrat Rodriguez Giménez (5% en nua propietat), Dolores GiménezV

Gázquez (usufructuària vitalícia d'un 10%), Ester o Esther Rodriguez Giménez (3,333333% en nua propietat), Cristina Rodriguez Giménez (3,333333% en nua propietat), Maria Carmen ó Maria del Carmen Rodriguez Giménez (3,333333%

Dil uns, 28 de novembre de 2016

en nua propietat) i Carmen Giménez Gázquez (usufructuària vitalícia d'un 10%). Ocupació: Maria Asunción GarciaGarau i Nieves Rodriguez Garcia. Sup. Const: 44,82 m2. Coef. Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 de sòl.

36- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0054BD. Finca Registral: Finca 1.959 ? Tom 1993 ? Llibre 11 ? Foli 17 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 61 2n 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Ajuntament de Barcelona. Propietari: Juan VegaClaverías segons contracte del PMH d'11 d'agost de 1959. Ocupació: Sacramento Sánchez de Haro, Manuel QuesadaBarajas i Libertad i Manuel Quesada Sánchez. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2 de sòl. 37- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0055ZF. Finca Registral: Finca 1.960 ? Tom 1993 ? Llibre 11 ? Foli 19 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 61 3r 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Soledad Casas Aguilera (100%). Ocupació: SoledadCasas Aguilera i David, Elisabet i Eloy Alvarez Casas. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2 desòl.

38- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0056XG. Finca Registral: Finca 1.969 ? Tom 1993 ? Llibre 11 ? Foli 21 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 61 3r 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Juan Antonio Llorente López (50%) i Maria TeresaNuñez Gómez (50%). Ocupació: Juan Antonio Llorente López, Maria Teresa Nuñez Gómez i Juan Antonio LlorenteNuñez. Sup. Const: 44,82 m2. Coef. Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 de sòl.

39- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0059WK. Finca Registral: Finca 1.980 ? Tom 1993 ? Llibre 11 ? Foli 27 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 61 4t 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Euduvigis Gómez Santín (100%). Ocupació:Eduviges Gómez Santín i José Luis Nuñez Gómez. Sup. Const: 44,82 m2. Coef. Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 desòl.

40- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0060MH. Finca Registral: Finca 1.989 ? Tom 2219 ? Llibre 175 ? Foli 42 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 61 4t 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Enrique Belmonte Porras (50% i usdefruit vitalici d'un37,50 %), Brenda Belmonte Palomar (18,75% en nua propietat i 6,25 % en ple domini) i Izan Belmonte Palomar (18,75%en nua propietat i 6,25 % en ple domini). Ocupació: Brenda Belmonte Palomar. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca:1,29 % sobre 718 m2 de sòl.

41- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0061QJ. Finca Registral: Finca 1.990 ? Tom 1993 ? Llibre 11 ? Foli 31 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 63 Bxs 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Ajuntament de Barcelona. Ocupació activitat: AProp. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 de sòl.

42- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0062WK. Finca Registral: Finca 1.999 ? Tom 1993 ? Llibre 11 ? Foli 33 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 63 Bxs 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Consuelo Cortés Porcel (100%). Ocupació: AntonioSánchez Cortés i Carolina Fora Serrano. Sup. Const: 44,82 m2. Coef. Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 de sòl.

43- Ref. cadastral:2092715DF3829A0064RB. Finca Registral: Finca 2.009 ? Tom 1993 ? Llibre 11 ? Foli 37 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 63 1r 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Ajuntament de Barcelona. Propietari: Juan RubioPalomino segons contracte del PMH d'11 d'agost de 1959. Ocupació: Francisco Salinas Villanueva i Marina CortésCornejo. Sup. Const: 40,95 m2. Coef. Part. Finca: 1,29 % sobre 718 m2 de sòl.

44- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0066YX. Finca Registral: Finca 2.019 ? Tom 1993 ? Llibre 11 ? Foli 41 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 63 1r 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Ignacio Aris Labori (100%). Ocupació: DalilaDerkaoui i Mohamed Adjal segons contracte de lloguer de data 12 d'agost de 2015. Sup. Const: 41,50 m2. Coef. Part.Finca: 1,34 % sobre 718 m2 de sòl.

45- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0069OW. Finca Registral: Finca 2.030 ? Tom 1993 ? Llibre 11 ? Foli 47 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 63 2n 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Antonia Garzón Guerrero (100%). Ocupació: AntoniaGarzón Guerrero i Antonio Leiva Garzón. Sup. Const: 41,50 m2. Coef. Part. Finca: 1,34 % sobre 718 m2 de sòl.

46- Ref. cadastral: 2092715DF3829A0074AR. Finca Registral: Finca 2.059 ? Tom 1993 ? Llibre 11 ? Foli 57 ? Reg. 13.Adreça: Palamós 63 4t 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Peña Redondo Gómez (100%). Càrregues: Hipotecaa favor del PMH constituïda en data 8 de febrer de 1990. Ocupació: Peña Redondo Gómez. Sup. Const: 44,82 m2. Coef. Part. Finca: 1,40 % sobre 718 m2 de sòl.

47- Ref. cadastral: 2291325DF3829A0001IZ. Finca Registral: Finca 15.833 ? Tom 2230 ? Llibre 186 ? Foli 209 ? Reg.

13. Adreça: Platja d'Aro 8-10. Bé Afectat: Habitatge i local comercial. Titular Registral: Santiago Elvira Sastre (50%) iN

Maria Pilar Borrego Salazar (50%). Càrregues: Hipoteca constituïda en data 12 de juny de 1998 a favor de La CaixaV

d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Ocupació: Santiago Elvira Sastre, Maria Pilar Borrego Salazar i Bibiana Raquel Elvira Borrego. Activitat com.: Forn de pa. Sup. Sòl: 305,60 m2. Sup. Const: 420,40 m2.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

48- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0001DZ. Finca Registral: Finca 27.796 ? Tom 2486 ? Llibre 442 ? Foli 89 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 12 Bxs 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Antonio Martin Asensio (20% en nuapropietat), Pilar Martin Asensio (20% en nua propietat), Maria Lourdes Martin Asensio (20% en nua propietat), NuriaMartin Asensio (20% en nua propietat) i Virgilio Martin Asensio (20% en nua propietat). Laura Asensio Soler(usufructuària). Ocupació: Laura Asensio Soler i Antonio Martin Asensio. Sup. Const: 49,12 m2. Coef. Part. Finca: 2,90% sobre 449 m2 de sòl.

49- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0002FX. Finca Registral: Finca 13.548 ? Tom 1655 ? Llibre 162 ? Foli 131 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 12 Bxs 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Manuel Escañuela Castro (50%) i ManuelaGarcia Calleja (50%). Càrregues: Hipoteca constituïda en data 29 de març de 2006 a favor de Caja de Ahorros y Montede Piedad de Madrid. Anotació preventiva d'embargament a favor de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria segonsprocediment de data 10 de juny de 2014 del Jutjat de 1a Instància núm. 1 de Mollet del Vallés. Ocupació: ManuelEscañuela Castro, Manuela Garcia Calleja i Mar Escañuela Garcia. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 2,90 % sobre 449 m2 de sòl.

50- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0003GM. Finca Registral: Finca 44.401 ? Tom 3047 ? Llibre 1003 ? Foli 67 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 12 Bxs 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Maria Angeles Gijón Sánchez (50%) i MariaDolores Banús Gijón (50%). Ocupació: Patricia Bolea Gijón, Jaime Bolea Gijón i Maria Angeles Gijón Sanchez. Sup.Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 2,90 % sobre 449 m2 de sòl.

51- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0004HQ. Finca Registral: Finca 13.462 ? Tom 1655 ? Llibre 162 ? Foli 135 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 12 Bxs 4a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Patronat Municipal de l'Habitatge deBarcelona. Propietari: Antonio Ruiz Fernández segons contracte d'adjudicació del PMH de data 9 de setembre de 1954.Ocupació: Mercedes Ruiz Garcia i Oscar Hernández Tudela. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 2,90 % sobre 449m2 de sòl.

52- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0006KE. Finca Registral: Finca 24.766 ? Tom 2409 ? Llibre 365 ? Foli 114 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 12 1r 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Antonia Cuello Pérez(100%) Ocupació:Antonia Cuello Pérez. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 % sobre 449 m2 de sòl.

53- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0008BT. Finca Registral: Finca 23.012 ? Tom 2365 ? Llibre 321 ? Foli 106 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 12 1r 4a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Yolanda Salguero Amaya (100%). Càrregues:Hipoteca constituïda en data 3 d'agost de 1995 a favor de de Banca Catalana SA. Ocupació: Yolanda Salguero Amaya,Jonathan Salguero Santiago i Estrella Moreno Gómez. Segons inspecció efectuada a la finca hi viuen solament IceliaIsabel Castillo Morán i Jerrimé Castillo Pasquel. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 % sobre 449 m2 de sòl. 54- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0011BT. Finca Registral: Finca 13.492 ? Tom 1655 ? Llibre 162 ? Foli 165 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 12 2n 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Dolores Martinez Fuentes (50%) i AntoniaGutiérrez Martinez (50%). Ocupació: Buit. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 % sobre 449 m2 de sòl.

55- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0012ZY. Finca Registral: Finca 13.494 ? Tom 1655 ? Llibre 162 ? Foli 167 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 12 2n 4a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Maria Esperanza Rodriguez Mejías (100%).Ocupació: Milagros Garcia Gómez, Juan Gil de Mula i Javier Gil Garcia. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 %sobre 449 m2 de sòl.

56- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0013XU. Finca Registral: Finca 13.518 ? Tom 1655 ? Llibre 162 ? Foli 191 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 12 3r 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Patronat Municipal de l'Habitatge deBarcelona. Propietari: Manuel Ochoa Troyas segons contracte d'adjudicació atorgat pel PMH en data 16 de setembre de1954. Ocupació: Manuel Tranis Ochoa i Ireneu Tranis Cordón. Sup. Const: 49,12 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 % sobre449 m2 de sòl.

57- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0014MI. Finca Registral: Finca 44.311 ? Tom 3044 ? Llibre 1000 ? Foli 34 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 12 3r 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Nuria Muñoz Arqueros (33,333333% en nuapropietat), Noemi Muñoz Arqueros (33,333333% en nua propietat), José Muñoz Arqueros (33,333333% en nuapropietat) i Gabriela Arqueros Arqueros com a usufructuària vitalícia). Ocupació: Gabriela Arqueros Arqueros. Sup.Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 % sobre 449 m2 de sòl.

58- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0016WP. Finca Registral: Finca 21.211 ? Tom 2323 ? Llibre 279 ? Foli 75 ? Reg.V

13. Adreça: Platja d'Aro 12 3r 4a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Montserrat Albarracín Villanueva (100%). Càrregues: Hipoteca constituïda en data 20 de setembre de 2007 a favor de Caja de Ahorros de Galicia. Hipoteca

Dil uns, 28 de novembre de 2016

constituïda en data 29 de setembre de 2009 a favor de Caja de Ahorros de Galicia. Ocupació: Montserrat AlbarracínVillanueva i Ana Gil de Mula. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 % sobre 449 m2 de sòl.

59- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0018RS. Finca Registral: Finca 13.466 ? Tom 1655 ? Llibre 162 Foli 139 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 14 Bxs 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Antonio Garcia González i Concepción GilAldea en caràcter de guanys. Ocupació: Andrea Garcia Gil. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 2,90 % sobre 449 m2 de sòl.

60- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0022TD. Finca Registral: Finca 36.647 ? Tom 2.763 ? Llibre 719 - Foli 170 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 14 1r 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Maria Garcia Brocal (100%). Ocupació: MariaGarcia Brocal, Adela Mirete Garcia i Francisco Ramón Mirete. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 % sobre 449 m2 de sòl.

61- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0023YF. Finca Registral: Finca 41.339 ? Tom 2953 ? Llibre 909 - Foli 211 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 14 1r 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Isabel Garcia Pérez (100%). Ocupació: MariaJosé Arraya Garcia i Rogelio Vázquez Morán. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 % sobre 449 m2 de sòl.

62- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0024UG. Finca Registral: Finca 17.892 ? Tom 2262 ? Llibre 218 - Foli 167 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 14 1r 4a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Santiago (o Jaime) Botey Pallas (100%).Ocupació: Santiago Botey Pallas, Sandra Botey Gómez i Jorge Francisco Botey Muñoz. Sup. Const: 48,69 m2. Coef.Part. Finca: 3,20 % sobre 449 m2 de sòl.

63- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0026OJ. Finca Registral: Finca 13.500 ? Tom 1655 ? Llibre 162 - Foli 171 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 14 2n 2a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Patronat Municipal de l'Habitatge deBarcelona. Propietari: Ana de Mula Flores, segons subrogació per resolució del PMH de 11 d'octubre de 1965 sobre elcontracte atorgat el 10 d'agost de 1954. Ocupació: Manuel Gil de Mula. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 %sobre 449 m2 de sòl.

64- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0027PK. Finca Registral: Finca 28.104 ? Tom 2495 ? Llibre 451 - Foli 14 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 14 2n 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Francisco Vozmediano Cortecero (100%).Càrregues: Hipoteca a favor d'Ascat Vida SA de seguros y reaseguros constituïda en data 20 de novembre de 1998.Ocupació: Francisco Vozmediano Cortecero. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 % sobre 449 m2 de sòl.

65- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0029SB. Finca Registral: Finca 19.269 ? Tom 2.285 ? Llibre 241 - Foli 44 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 14 3r 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Sonia Gómez Pérez (50%) i Enrique CortésMuñoz (50%). Ocupació: Sonia Gómez Pérez i Enrique Cortés Muñoz. Sup. Const: 49,12 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 %sobre 449 m2 de sòl.

66- Ref. cadastral: 2291323DF3829A0032SB. Finca Registral: Finca 11.172 ? Tom 2127 ? Llibre 83 - Foli 223 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 14 3r 4a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Montserrat Gil de Mula (100%). Càrregues:Hipoteca constituïda en data 21 de novembre de 2006 a favor de Caja de Ahorros de Galicia. Ocupació: Montserrat Gilde Mula. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 % sobre 449 m2 de sòl.

67- Ref. cadastral: 2291322DF3829A0001RZ. Finca Registral: Finca 34.591 ? Tom 2691 ? Llibre 647 - Foli 16 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 16 Bxs 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: José Martinez Pérez (50%) i ConcepciónMartinez Pérez (50%). Ocupació: Concepción Martinez Pérez. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 2,90 % sobre432 m2 de sòl.

68- Ref. cadastral: 2291322DF3829A0004UQ. Finca Registral: Finca 24.765 ? Tom 2409 ? Llibre 365 - Foli 107 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 16 Bxs 4a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Gescat Vivendes en comercialització SLU(100%). Ocupació: Jonatan Salguero Santiago i Estrella Moreno Gómez (sense títol). Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part.Finca: 2,90 % sobre 432 m2 de sòl.

69- Ref. cadastral: 2291322DF3829A0005IW. Finca Registral: Finca 13.550 ? Tom 1655 ? Llibre 162 - Foli 223 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 16 1r 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Jorge Gómez Roselló (100%). Ocupació: JorgeGómez Roselló, Antonia Martinez Serrano i Jordi Gómez Martinez. Sup. Const: 49,12 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 %sobre 432 m2 de sòl.

70- Ref. cadastral: 2291322DF3829A0008AT. Finca Registral: Finca 28696 ? Tom 2511 ? Llibre 467 - Foli 59 ? Reg. 13.V

Adreça: Platja d'Aro 16 1r 4a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Magdalena Santiago Fernandez (100%). Càrregues: Hipoteca constituïda en data 31 d'octubre de 2007 a favor de Caja de Ahorros del Mediterráneo. Hipoteca

Dil uns, 28 de novembre de 2016

constituïda en data 26 de juny de 2009 a favor de Caja de Ahorros del Mediterráneo. Ocupació: Magdalena SantiagoFernandez, Eugenio Salguero Amaya, Elias i Mikel Salguero Santiago i Miriam Flores Carrillo. Sup. Const: 48,69 m2.Coef. Part. Finca: 3,20 % sobre 432 m2 de sòl.

71- Ref. cadastral: 2291322DF3829A0009SY. Finca Registral: Finca 13.552 ? Tom 1655 ? Llibre 162 - Foli 225 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 16 2n 1a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Domingo Salinas Bartolomé (100%). Pendentd'inscripció registral a favor de Fernando Salinas Martinez (50%) i José Salinas Martinez (50%). Ocupació: FernandoSalinas Martinez i Ramona López Pérez. Sup. Const: 49,12 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 % sobre 432 m2 de sòl.

72- Ref. cadastral: 2291322Df3829A0015GO. Finca Registral: Finca 37.064 ? Tom 2792 ? Llibre 748 - Foli 48 ? Reg. 13.Adreça: Platja d'Aro 16 3r 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: José Alfonso Sales (50%) i Maria Jesús DiazLópez (50%). Ocupació: José Alfonso Sales i Maria Jesús Diaz López. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 % sobre 432 m2 de sòl.

73- Ref. cadastral: 2291322DF3829A0015GO. Finca Registral: Finca 37.269 ? Tom 2797 ? Llibre 753 - Foli 216 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 16 3r 4a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Mateu Cabré Barrera (100%). Ocupació: OriolCabré Barrera i Mateu Cabré Barrera. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 % sobre 432 m2 de sòl.

74- Ref. cadastral: 2291322DF3829A0019LD. Finca Registral: Finca 13.530 ? Tom 1655 ? Llibre 162 - Foli 203 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 18 Bxs 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Patronat Municipal de l'Habitatge deBarcelona. Propietari: Encarnación López Romero segons contracte del PMH de 4 de novembre de 1954. Ocupació:Pedro Garcia Bozar i Javier Garcia Martinez. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 2,90 % sobre 432 m2 de sòl.

75- Ref. cadastral: 2291322DF3829A0023BF. Finca Registral: Finca 28.152 ? Tom 2495 ? Llibre 451 - Foli 173 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 18 1r 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: José Salguero Amaya (50%) i RamónSalguero Amaya (50%). Càrregues: Hipoteca constituïda en data 6 de novembre de 1998 a favor de Caja de Ahorros deZaragoza, Aragón y Rioja. Anotació preventiva d'embargament sobre una meitat indivisa propietat de Ramón SalgueroAmaya segons procediment de data 17 de setembre de 2012 del Jutjat de 1a Instància número 13 de Barcelona.Ocupació: Maria Amaya Salguero, Ramón Salguero Amaya i Tamara Flores Amaya. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part.Finca: 3,20 % sobre 432 m2 de sòl.

76- Ref. cadastral: 2291322DF3829A0027QK. Finca Registral: Finca 13.562 ? Tom 1655 ? Llibre 162 - Foli 235 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 18 2n 3a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: Patronat Municipal Habitatge de Barcelona.Propietat: Julio Martorell Carbó segons contracte del PMH de 15 d'octubre de 1963. Ocupació: José Horta Casellas,Concepción Martorell Prats, Ivan Horta Martorell i Oscar Horta Martorell. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 3,20% sobre 432 m2 de sòl.

77- Ref. cadastral: 2291322DF3829A0032EB. Finca Registral: Finca 21.752 ? Tom 2336 ? Llibre 292 - Foli 58 ? Reg.13. Adreça: Platja d'Aro 18 3r 4a. Bé Afectat: Habitatge. Titular Registral: David Garcia Garcia (25%), Moisés GarciaMolina (25%), Concepción Garcia Molina (25%) i Angel Ruiz Garcia (25%). Càrregues: Hipoteca constituïda en data 15de novembre de 1999 a favor de Caixa d'Estalvis de Tarragona. Ocupació: David Garcia Garcia, José Ruiz Garcia i Moisés Garcia Molina. Sup. Const: 48,69 m2. Coef. Part. Finca: 3,20 % sobre 432 m2 de sòl.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrganque l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, o espot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini dedos mesos comptats des de l'endemà de la present notificació. Contra la Resolució expressa del recurs potestatiu dereposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, enel termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. Contra la desestimació tàcita del recurspotestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la sevainterposició sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós davant el JutjatContenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s'hagi produït ladesestimació tàcita. No obstant, se'n podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. Per aqualsevol informació relativa a aquest expedient, es poden adreçar a l'empresa pública municipal Barcelona GestióUrbanística SA, encarregada de la gestió d'aquesta expropiació, segons acord de la Comissió de Govern de 2 de juliolde 2014 (carrer Bolívia, 105, 2a planta, de dilluns a divendres, feiners, de 9 a 14 hores). Si desitgeu ser atesospersonalment, cal que prèviament concerteu visita trucant al telèfon núm. 93-291-48-60.

Us ho comunico als efectes oportuns.

Barcelona, 16 de novembre de 2016

V

La secretària delegada (p. d. 08/11/99), Natàlia Amorós i Bosch