Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les bases reguladores específiques del XXXVII Concurs Literari Joan Oliver "Pere Quart"
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió de 31 d'octubre de 2016, ha aprovat les bases reguladores específiques delXXXVII Concurs Literari Joan Oliver "Pere Quart", que atorga el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell.

Tanmateix, la Junta de Govern Local ha ordenat publicar i sotmetre a informació pública les esmentades basesreguladores durant un termini de vint dies com a mínim, en els termes establerts a l'article 124.2 del Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

El text íntegre de les bases reguladores específiques del XXXVII Concurs Literari Joan Oliver "Pere Quart" és el que estranscriu a continuació:

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DEL XXXVII CONCURS LITERARI JOAN OLIVER "PERE QUART" PER ANOIS I NOIES D'11 A 18 ANYS.

1. OBJECTE I FINALITAT DEL CONCURS LITERARI.L'objecte del XXXVII concurs Joan Oliver "Pere Quart" és seleccionar els millors treballs literaris, tant en el vessant dePROSA com en el de POESIA, presentats per a cadascuna de les categories i que compleixin els requisits establerts enles presents bases.

2. DESTINATARIS.Poden presentar treballs i optar als premis els nois i noies que estudien i/o resideixen a Sabadell, d'edats compresesentre els 11 i els 18 anys d'edat (nascuts entre els anys 1999 i 2006). Amb aquesta finalitat s'estableixen tres categoriesrepartides de la forma següent:

Categoria A: nois i noies nascuts/des els anys 2005 i 2006.

Categoria B: nois i noies nascuts/des els anys 2002, 2003 i 2004.

Categoria C: Nois i noies nascuts/des els anys 1999, 2000 i 2001.

3. REQUISITS DELS PARTICIPANTS.Els participants s'hauran de trobar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, la Generalitati l'Estat, així com de les seves obligacions amb la Seguretat Social i no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, desubvencions.

4. REQUISITS DELS TREBALLS PRESENTATS.Tant en la modalitat de PROSA com en la de POESIA, els treballs han d'ésser escrits íntegrament en català, aordinador, per una sola cara, a doble espai, grapats i amb el títol i la categoria, a cadascuna de les còpies. Nos'acceptaran còpies signades o bé que no compleixin algun d'aquests requisits. El tema és lliure.

Els treballs han de ser originals, inèdits i no haver estat guanyadors en altres certàmens, excepte en el cas d'obresguardonades en certàmens propis dels centre educatius, on estan matriculats els alumnes. Els participants es

responsabilitzen que no hi hagin drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

Es pot presentar un sol treball per vessant o modalitat i cada participant no pot obtenir més d'un premi.

L'extensió dels escrits és:

E

Modalitat de prosa: màxim 6 pàgines (format: arial 12, interlineat doble). Modalitat de poesia: màxim 150 versos.C

Respecte a les obres, s'ha de presentar 1 exemplar original i 5 còpies.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

5. DOTACIÓ ECONÒMICA.S'estableixen els següents premis, per categoria i modalitat.

- Un primer premi de 200 EUR.

- Dos accèssits de 130 EUR.

Els premis es faran efectius de la forma següent: la meitat de l'import en metàl·lic, mitjançant taló bancari, i l'altra meitat en l'import equivalent en llibres.

El jurat podrà declarar els premis deserts en qualsevol dels seus vessants i/o modalitats.

6. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.Els treballs s'han de presentar al Sabadell Atenció Jove (SAJ), carrer de Blasco de Garay, 19, del 18 al 28 d'abril de2017.

7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.Els participants per concórrer a la convocatòria d'aquest concurs, en qualsevol de les modalitats i categories, hauran depresentar la següent documentació:

- Tots els treballs s'han de presentar en un sobre tancat, a l'exterior del qual hi ha de constar el títol de l'obra, lacategoria (grup d'edat) i la modalitat (PROSA o POESIA).

- Cal presentar un altre sobre, a l'interior del qual s'han de fer constar les dades següents: nom i cognoms, adreça, codipostal, municipi, telèfon fix, telèfon mòbil, correu electrònic, fotocòpia del DNI i nom del centre educatiu. El sobre s'ha depresentar tancat i hi ha de constar el títol de l'obra, la categoria i la modalitat (prosa o poesia).

- En el cas de les persones majors de 16 anys, s'ha de presentar signada la declaració responsable annexa, i afegir-la alcontingut del sobre amb les dades personals.

8. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DELS PREMIS.1. Els premis s'atorgaran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb allò previst en la Llei 38/2003, de 17de novembre, general de subvencions.

2. En el procediment d'atorgament intervindrà un jurat, que estarà format per: un representant dels centres de primàriade la ciutat, dos representants dels centres de secundària, un representant de l'Òmnium Cultural i un escriptor oescriptora de la ciutat.

3. L'ordenació i instrucció del procediment de concessió serà realitzada pel Servei d'Educació.

4. El jurat farà públic el veredicte a principis de juny, en un acte que es celebrarà al Casal Pere Quart.

5. El premi es lliurarà als guanyadors en el mateix acte en què es farà la presentació pública dels treballs premiats.

6. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos, i es computa a partir de la data límit de presentació de sol·licituds. El venciment d'aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució legítima a lespersones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu. La notificació de laresolució s'efectuarà a través del tauler d'anuncis municipal, d'acord amb el que disposa l'article 45.1 de la Llei 39/2015,de 2 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La resolució que es dicti, posarà fi a la via administrativa i contra la mateixa es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició, en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos,

sens perjudici de la interposició de qualsevol altre que es consideri oportú.

E

7. La presentació de la sol·licitud per a la participació en aquest premi implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació en els termes establerts en l'anterior apartat,

Dil uns, 28 de novembre de 2016

d'acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcterpersonal.

8. Els originals no es retornaran. Les obres guanyadores es publicaran en un llibre.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.El fet de prendre part en aquest concurs significa l'acceptació d'aquestes bases.

El Servei d'Educació es reserva el dret de modificar aquestes bases, si ho exigís una causa justificada.

ANNEX I. Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament deSabadell, la Generalitat i l'Estat, així com de les seves obligacions amb la Seguretat Social i que no incorre en cap deles circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb l'article 13 dela Llei 38/2003, de subvencions.

DADES IDENTIFICATIVES DEL/DE LA PARTICIPANT.

Nom i cognoms: NIF: Domicili:Municipi: Codi Postal: Telèfon/s: o Fax: Adreça de correu electrònic: DECLARO sota la meva responsabilitat, el següent: (marqueu-hi una X).

? Que no incorro en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària desubvencions recollides a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

? Que no tinc deutes de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Sabadell.

? Que em trobo al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Data:

Signatura:

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcterpersonal l'informem que les dades facilitades s'incorporaran al fitxer d'Educació, creat per l'Ajuntament de Sabadell ambadreça a Pl. Sant Roc, 1 08201 de Sabadell, amb la finalitat de gestionar i fer difusió en temes de l'àmbit educatiu. Nos'efectuarà cap cessió de les dades facilitades. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació,oposició i cancel·lació, adreçant-se a qualsevol de les oficines d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament.

ANNEX II. Document de cessió dels drets de propietat intel·lectual d'una obra guanyadora del XXXVIIè Concurs literariJoan Oliver "Pere Quart" per a nois i noies d'11 a 18 anys.

DADES IDENTIFICATIVES: DEL/DE LA AUTOR/A GUANYADOR/A.

Nom i cognoms: NIF: En nom propi / com a pare, mare o representant legal del noi/noia (en cas de ser menor d'edat):Domicili:Municipi: Codi Postal: Telèfon/s: o

Nom obra: Modalitat i categoria:

Dil uns, 28 de novembre de 2016

DECLARO sota la meva responsabilitat, el següent:

- Que l'esmentada obra, guanyadora del XXXVIIè concurs literari Joan Oliver, "Pere Quart", és original i inèdita, no hi hadrets de tercers, i em faig responsable de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

- Que segons allò establert a les bases del concurs, mitjançant el present document cedeixo amb caràcter gratuït iexclusiu tots els drets d'explotació sobre l'obra, concretament els drets de reproducció, distribució, comunicació pública iexposició, en qualsevol modalitat, suport o finalitat, per tots els països del món i fins que l'obra passi a domini públic,sense dret a que es generi cap pagament per la cessió de l'esmentada explotació.

Data:

Signatura:

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcterpersonal l'informem que les dades facilitades s'incorporaran al fitxer d'Educació, creat per l'Ajuntament de Sabadell ambadreça a Pl. Sant Roc, 1 08201 de Sabadell, amb la finalitat de gestionar i fer difusió en temes de l'àmbit educatiu. Nos'efectuarà cap cessió de les dades facilitades. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació,oposició i cancel·lació, adreçant-se a qualsevol de les oficines d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament.

La qual cosa es fa pública pel general coneixement.

Sabadell, 7 de novembre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea d'Acció Social i Cultura, Joan Berlanga Sarraseca