Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del servei de tasques d'inspecció, recollida i anàlisi de mostres d'abocaments industrials a l'entrada i sortida de les EDAR i a la llera del riu Sec
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell

ANUNCI de licitació de contracte (procediment obert)

1. ENTITAT ADJUDICADORA.

a) Òrgan de contractació: Decret 11053/2016 de la tinenta d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.

b) Data d'aprovació de la licitació: 27 d'octubre de 2016.

c) Dependència que tramita l'expedient: Àrea de Territori i Sostenibilitat. Servei de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes.

d) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Servei de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes.

2) Adreça: c/. del Sol, 1 3r.

3) Localitat: Sabadell.

4) Telèfons: 93 745 31 03 (Ext. 6239).

5) Telefax: 93 745 32 00.

6) Adreça electrònica: mdcosta@ajsabadell.cat.

7) Direcció d'Internet del perfil del contractant: https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/contractacio_cat.asp.

8) Data límit d'obtenció de documents i informació: Dos dies hàbils abans de la data límit de presentació d'ofertes.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE.

a) Tipus: serveis.

b) Descripció de l'objecte: Tasques d'inspecció, recollida i anàlisi de mostres d'abocaments industrials a l'entrada isortida de les EDARS i a la llera del Riu Sec.

c) Divisió per lots i número de lots o unitats: no es divideix per lots.

d) Lloc d'execució: al terme municipal de Sabadell.

e) Termini d'execució: de l'endemà de la formalització del contracte i fins al 31 de desembre de 2017.

f) CPV: 71600000-4 Serveis d'assaigs, anàlisi i consultoria tècnics.

3. TRAMITACIÓNS I PROCEDIMENT.

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert, no subjecte a regulació harmonitzada.

c) Criteris: Puntuació total 100 punts.

1) Baixa econòmica (PE). Fòrmula. Puntuació màxima 60 punts.

2) Acreditació laboratori per la Norma une-en iso/iec 17025 per assaigs en els sector medi ambient. Judici de valor.Puntuació màxima 20 punts.

3) Acreditació per la Norma une-en iso/iec 17020 a l'àrea del medi ambient. Judici de valor. Puntuació màxima 20 punts.

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.

Import: 41.978,62 EUR.

5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ.

Import net: 41.978,62 EUR.

Import total (21%IVA, deduïble):50.794,13 EUR.

6. GARANTIES.

Provisional: no s'escau.

Definitives: l'haurà de constituir l'adjudicatari de la licitació i consistirà en un 5% de l'import d'adjudicació (sense incloure l'IVA).

Dil uns, 28 de novembre de 2016

6. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA.

Acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica que es requereix a la clàusula vuitena del Plec de clàusulesadministratives particulars.

7. PRESENTACIÓ D'OFERTES.

a) Data límit de presentació: finalitzarà al cap de 15 dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquestanunci en el Butlletí Oficial de la Província. Si aquest és dissabte o festiu, restarà prorrogat automàticament fins eldilluns o dia no festiu següent, de forma que els dissabtes o festius no es podran presentar proposicions.

b) Modalitat de presentació: en format paper i la documentació que cal presentar és l'exigida per la clàusula dotzena delPlec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Despatx Lluch, Oficina d'Atenció Ciutadana.

1) Adreça: Carrer de la Indústria, 10.

2) Localitat: 08202 Sabadell.

3) Horari: Dl, dc. i dv., de 8.30 a 15 h. - Dt. i Dj. De 8.30 a 19 h.

d) Termini durant el qual els licitadors estan obligats a mantenir l'oferta: dos mesos, des de la data d'obertura de lesofertes econòmiques.

8. OBERTURA DE LES OFERTES.

a) Domicili: c. del Sol, 1, 3a Planta.

b) Localitat: 08201 Sabadell.

d) Data i hora: es comunicarà mitjançant el perfil del contractant.

1) Pel que fa al SOBRE 0 (documentació referida al licitador) es durà a terme en acte no públic conforme al previst alPlec de clàusules administratives particulars.

2) Pel que fa al SOBRE 1 (proposicions valorades amb criteri de judici de valor), es farà en acte públic a les 12:00 horesdel segon dia hàbil següent al de la finalització del termini per presentar proposicions, exclòs el dissabte. En cas ques'hagi de canviar el dia i/o l'hora és comunicarà als licitadors mitjançant el perfil de contractació.

3) Pel que fa al SOBRE 2 (proposicions valorades amb criteris qualificables de forma automàtica), es farà en acte pública les 12:00 hores de, com a màxim, el vuitè dia hàbil següent al de l'acte d'obertura del sobre 1, llevat que la mesadecideixi ampliar-lo. La nova data, així com el canvi d'hora, de produir-se, seria comunicada mitjançant el perfil decontractació.

9. DESPESES DE PUBLICITAT.

A càrrec de l'adjudicatari l'import de l'anunci que es publiqui de la licitació. L'import d'aquest anunci serà com a màximde 1.500,00 EUR. L'òrgan de contractació comunicarà aquest import en l'acord d'adjudicació.

10. ALTRES INFORMACIONS.

a) FORMA DE PRESENTAR LES OFERTES O LES PROPOSICIONS.

En la forma prevista a la clàusula dotzena del Plec de clàusules administratives particulars, segons siguin els sobresnúm. 0, 1 i 2 i utilitzant els models que figuren com a annexos al citat plec.

b) DETERMINACIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I ADREÇA ELECTRÒNICA I PERFIL DEL CONTRACTANT.

Els licitadors estan obligats a informar a l'Ajuntament la seva adreça electrònica. Les comunicacions i intercanvisd'informació es faran d'acord amb el que preveu el Plec de clàusules administratives particulars.

Per a més informació sobre la licitació adreçar-se a la pagina web de l'Ajuntament: www.Sabadell.cat i a l'adreça delperfil del contractant: http://www.sabadell.cat/contractacio/p/contractacio_cat.asp.

c) MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:

President/a: La coordinadora de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i com a substitut/a, el/la tècnic/a en qui delegui.

E

Secretari/a: la tècnica d'administració general responsable de l'expedient i com a substitut/a el/la tècnic/a en qui delegui o hagi delegat.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Vocals:

El Secretari General de la Corporació, i com a substituta, la tècnica d'administració general responsable de l'expedient.

L'Interventor de Fons de la Corporació, i com a substitut el Cap de la Secció de Control Intern.

La cap del Servei de Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes, i com a substitut/a, el/la tècnic/a en qui delegui.

Sabadell, 15 de novembre de 2016

La tinenta d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Glòria Rubio Casas