Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Actualització del nomenament i designació de les tinències d'Alcaldia i de la delegació d'atribucions als regidors
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Ripollet

EDICTE

En compliment d'allò que disposen els articles 44.2 i 3 del Reglament d'Organització, funcionament i Règim Jurídic deles entitats locals, es fa pública la següent resolució:

Resolució d'Alcaldia número 1252/2016, de 10 de novembre:

"Assumpte: Legislatura 2015-2019. Actualització del Nomenament i designació de Tinences d'Alcaldia i de la delegaciód'atribucions als regidors.

Antecedents de fet:

Atesa l'obligació legal d'existir en totes les corporacions locals, els anomenats tinents d'alcalde, i essent precisamentl'alcalde l'òrgan competent per nomenar-los i cessar-los lliurement d'entre els membres de la Junta de Govern Local iassenyalar l'ordre de prelació en la substitució de l'Alcaldia.

Atès que en data 19 de juny de 2015 es va dictar la Resolució de l'Alcaldia núm. 707/2015, per la qual es nomenaven idesignaven tots els tinents d'alcalde així com les atribucions que l'Alcaldia delegava en els diferents regidors.

Atès que en data 20 de juliol de 2016 es va dictar la Resolució de l'Alcaldia núm. 828/2016, per la qual, com a conseqüència de la renúncia de la regidora Mònica Laborda Gonzalo a ser membre del grup del govern ADecidim perpassar a ser regidora No Adscrita de la Corporació, de la qual se'n va donar compte al Ple de 29 de setembre de 2016, es revocaven el seu nomenament com a 2a tinenta d'alcalde així com totes les atribucions que se li havien delegat alseu moment.

Atesa la necessitat d'actualitzar els nomenaments de tinents d'alcalde i de delegar en altres regidors del govern lescompetències i atribucions en matèries de Gent Gran, Salut pública i consum (OMIC), Protecció animal i Polítiques degènere i feminismes.

Fonaments de dret:

1) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL): articles 20.1.a), 21.2, 23.3).

2) Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i RègimJurídic de les entitats locals (ROFRJEL): articles 35.2), 41.3), 46, 52 i del 114 al 118.

3) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local deCatalunya (TRLMRLC): articles 53.2, 54, 55 i 56.

Per tot això, de conformitat amb les atribucions que l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, atribueix a l'Alcaldia,

RESOLC:

Primer. Actualitzar la designació de tinents d'alcalde en els regidors/res tal com a continuació es relacionen i quesubstituiran l'alcalde en els supòsits legalment previstos, segons l'ordre de nomenament que s'indica:

1. Pilar Castillejo Medina. (1a tinenta d'alcalde).

2. Oriol Mor Hernández. (2n tinent d'alcalde).

3. Reyes Muñoz Nevado. (3a tinenta d'alcalde).

4. David Fontanals Grau. (4t tinent d'alcalde).

5. Santos Gómez Pedrosa. (5e tinent d'alcalde).

Segon. Actualitzar les delegacions de les matèries específiques següents, en els regidors/es que s'indiquen i queE

comporten la gestió ordinària dels assumptes respectius, la formulació de propostes en els casos que requereixinC

l'adopció d'un acord o resolució, així com la instrucció dels expedients que es tramitin per infracció de les normes

Dil uns, 28 de novembre de 2016

generals d'ordenació urbana, ordenances municipals o qualsevol altre procediment del qual pugui resultar la imposiciód'una sanció, aquestes delegacions no inclouen la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin atercers; reservant-se aquesta alcaldia tot allò que no sigui objecte exprés de delegació:

? En la regidora Reyes Muñoz Nevado, les competències en gent gran.

? En la regidora Reyes Muñoz Nevado, també les competències en polítiques de gènere i feminismes. Es designa com asuplent en aquestes matèries a la regidora Pilar Castillejo Medina.

? En el regidor Oriol Mor Hernández, Salut pública i consum (OMIC).

? En el regidor Francisco Sánchez Sierra, protecció animal.

Tercer. Donar compte al Ple per a donar compliment a l'article 38.d) del (ROFRJEL).

Quart. De conformitat amb l'art 44 del (ROFRJEL), aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data delpresent decret, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació d'aquesta Alcaldia. En casd'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors/res delegats/des i dels tinents/tes d'alcalde,l'Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències delegades, com a titular de la competènciaoriginària, i s'entén a aquests efectes exercitada la potestat d'avocació en base a la present resolució, sense necessitatde cap altra resolució expressa en aquest sentit.

Cinquè. Notificar aquesta resolució als regidors/res afectats/des, de la qual s'entén acceptada la competència delegada,de forma tàcita, si dins del termini dels tres dies següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.

Sisè. Publicar aquesta resolució al BOP conforme disposa l'art. 44.2 i 3) del (ROFRJEL)."

Ripollet, 15 de novembre de 2016

L'alcalde, José Ma Osuna López