Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer de l'Alfons (tram entre carrer Sant Francesc i Camí Ral)
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Premià de Mar

ANUNCI

Per Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2016 es va aprovar inicialment el "Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram del carrer de l'Alfons (tram entre el carrer Sant Francesc i Camí Ral)" exposant-lo al públic mitjançantanunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 03.08.16, a la web municipal i al taulerd'anuncis de la Corporació als efectes d'informació pública i va quedar aprovat definitivament en data 09.11.16 en nohaver-se presentat al·legacions ni reclamacions i els informes d'altres organismes son favorables.

La qual cosa es fa pública als efectes de l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova elReglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Premià de Mar, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, Miquel Buch i Moya