Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del preu públic del cubell de fracció orgànica
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Prats de Lluçanès

ANUNCI

La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 15 de novembre de 2016, va aprovar el Preu Públic que a continuació esdescriu:

5.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC CUBELL FRACCIÓ ORGÀNICA.

Vista la relació de Preus Públics existents al municipi i que cal incorporar un nou preu.

La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents ACORDS:

Primer.- Aprovar el següent preu públic

- Cubell 231.- Fracció orgànica: 6,00 EUR.

Segon.- Publicar el preu públic al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Prats de Lluçanès, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, Isaac Peraire i Soler