Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Informació pública per a la concessió de llicència municipal ambiental
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Polinyà

ANUNCI

En compliment del que disposa l'art. 41 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, es sotmet a informació pública l'expedient amb número de referència 48/2016 que es tramita, a instància de laraó social CATPLASTIC, S.L. per a la concessió de llicència municipal ambiental, per a l'establiment d'una activitat defabricació de peces de plàstic per injecció ubicada al carrer Joan Miró, nau C d'aquest municipi, perquè qualsevolpersona que s'hi consideri afectada pugui formular les al·legacions i observacions i presentar els documents que estimipertinents.

L'expedient esmentat es pot consultar a les oficines municipals tots els dies laborables, entre les 10.30 i les 13.30 hores,durant el termini d'informació pública que serà de trenta dies, a comptar a partir del següent a la inserció d'aquest anuncien el Butlletí Oficial de la Província.

Les al·legacions i els suggeriments, si s'escau, han de presentar-se, en el Registre General d'aquest Ajuntament, dintredel termini esmentat, personalment, per correu administratiu certificat o a través de qualsevol dels mitjans hàbils queestableix l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions.

Polinyà, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Javier Silva Pérez