Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases específiques reguladores del procés selectiu per a la cobertura de dues places de caporal de la Policia Local, mitjançant concurs oposició
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Pineda de Mar

EDICTE

De conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el Decret233/2002, de 25 de setembre, d'aprovació del Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, es fanpúblic les bases específiques que hauran de regir el procés selectiu per a la selecció de dues places de caporal de la Policia Local, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, modalitat promoció interna, vacants a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Pineda de Mar, així com la convocatòria de l'esmentat procés selectiu, en virtutde l'Acord de Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2016.

El termini de presentació d'instàncies s'obrirà a partir del dia següent al de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficialde la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l'Estat.

Les bases de la convocatòria són les que s'adjunten a continuació atots els efectes legals.

Bases específiques reguladores del procés selectiu per a la cobertura de dues places de caporal de la policia local dePineda de Mar, mitjançant concurs oposició.

Primera.- Objecte de la convocatòria.

La selecció per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició-, de dues places de caporal de la PoliciaLocal de l'Ajuntament de Pineda de Mar, enquadrades dins l'escala d'administració especial, subescala de serveisespecials, classe policia local, dotades amb les retribucions assenyalades en el pressupost aprovat per la Corporació.Aquest procés es regirà per aquestes bases específiques i per les bases generals dels processos selectius aprovadesper aquesta Corporació Municipal en data 19 d'abril de 2010 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de BarcelonaNúm. 107, Annex I de data 05 de maig de 2010.

Les dues places es troben vacants a la plantilla 2016 i són objecte d'oferta pública de conformitat amb l'acordd'aprovació de la Junta de Govern Local de dates 20 de juliol de 2015 i 18 de març de 2016, les quals compten amb els informes favorables del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pel que fa la taxa de reposició d'efectius.

Segona.- Condicions dels/les aspirants.

Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de reunir els requisits següents:

a) Tenir la ciutadania espanyola, de conformitat amb les lleis vigents.

b) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o servei en comunitatsautònomes o serveis en altres administracions.

c) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari o funcionària de carrera en la categoria d'agent del cos dela Policia Local de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

d) No superar l'edat màxima de jubilació.

e) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic otècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional deprimer grau o un altre equivalent o superior.

f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de lesfuncions pròpies de la categoria, de conformitat amb l'annex 3 d'aquestes bases.

g) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici deE

la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

h) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.

i) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encomanades, d'acord amb el quedeterminen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el reglament del cos de policia local.

Tercera.- Sol·licituds.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al registre general de l'ajuntament, dins eltermini improrrogable de 20 dies naturals des del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria (Diari Oficial de laGeneralitat Catalunya i Boletín Oficial del Estado) i s'han d'adreçar al president de la corporació.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'01 d'octubre,del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els/les aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en labase segona i es comprometen a prestar jurament o promesa tal com estableix l'article 6 de la Llei 16/1991, de 10 dejuliol, de les policies locals.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el consentiment al tractament de lesdades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació delprocés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae del/de la aspirant, de fotocòpies del DNI, dels permisos idels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs. Tots els documents s'han de presentar mitjançant fotocòpies juntament amb l'original per tal que siguiverificat pel personal de l'OAC o del Servei de Recursos Humans i es pugui procedir a la compulsa del document.

Quarta.- Drets d'examen.

D'acord amb l'import previst a les bases generals segons el grup de classificació a la que pertanyen les places, s'haurande fer efectius 18 EUR mitjançant l'ingrés al compte corrent del Banc Santander Central Hispano número.0049.1577.37.2110147877.

Cinquena. Admissió dels/les aspirants.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president de la Corporació aprovarà mitjançant resolució la llistad'admesos i exclosos de la convocatòria que serà publicada a la web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Lamateixa inclourà l'ordre d'actuació dels/les aspirants resultant de l'ordre de presentació d'instàncies pel registred'entrada, així com el dia, l'hora i el lloc d'inici del procediment.

La resta de publicacions que facin referència a aquesta convocatòria, seran publicades únicament al tauler d'anuncis i ala pàgina web municipal, identificant-se els/les aspirants pel registre d'entrada de la seva instància.

Els/les aspirants disposaran d'un termini de deu dies per a esmenes o reclamacions que seran resoltes en el termini màxim de deu dies, transcorreguts els quals sense que s'hagi dictat resolució, s'entendran desestimades.

Sisena.- Tribunal qualificador.

6.1 El Tribunal qualificador de l'oposició estarà constituït d'acord amb el que estableix l'article 60 del Reial decretlegislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic i enrelació al que disposen l'article 32.1 de la Llei 16/1991, de Policies Locals, i l'article 8 del Decret 233/2002, de 25 desetembre, Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals. Es composarà dels següents membres:

- President: Un tècnic i/o Responsable de l'Ajuntament o persona amb qui delegui.

- Vocals:

El cap del cos de la policia local.

Un sergent de la Policia Local.

V

Un membre proposat per la Direcció General de la Policia.

Un membre proposat per Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

- Secretari: El de la corporació o funcionari en qui delegui.

Setena.- Procés de selecció.

La selecció de la plaça es realitzarà mitjançant el sistema de concurs oposició ?en la modalitat de promoció interna-.

Vuitena.- Exercicis de l'oposició.

1er. Exercici. Psicotècnic.

Les proves psicotècniques han de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat amb la finalitatd'acreditar les habilitats de lideratge, d'influència en el grup i d'altres factors considerats pertinents per al lloc de treball.

Totes les proves aplicades han de ser formades per bateries de tests objectius que compleixin els requisits de validesa ifiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir laconfiança en els resultats obtinguts.

Aquestes proves poden completar-se amb una entrevista personal en aquells casos en què ho decideixi el tribunal, pertal d'integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes hi ha de ser present, com amínim, un membre del tribunal.

La falsedat demostrada en les respostes comporta l'eliminació de l'aspirant.

Aquestes proves, i si escau l'entrevista, són realitzades per persones tècniques especialitzades en provespsicotècniques.

2n. Exercici. Teòric.

Consistirà en desenvolupar per escrit dos temes extrets a l'atzar, corresponents al temari de matèries específiques queconsta a Annex 1 de les presents bases. Els/les aspirants comptaran amb una hora i trenta minuts de temps perrealitzar aquesta prova. El tribunal pot disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els aclarimentsque consideri oportuns.

3er. Exercici. Pràctic.

El tribunal proposarà als opositors un supòsit pràctic relacionat amb les funcions pròpies del càrrec a ocupar i quehauran de resoldre per escrit en el temps màxim de 60 minuts. El tribunal pot disposar que cada aspirant llegeixi el seuexercici i li pot demanar els aclariments que consideri oportuns.

4rt. Exercici. Coneixement de la llengua catalana.

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si escau, enla realització d'una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals.

Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació deles sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística delDepartament de Cultura, o equivalent o superior.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana delmateix nivell o superior al que s'hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància isigui dintre del període d'un any.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades ennormalització lingüística.

5è. Exercici. Prova mèdica.

E

Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en els o les aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Novena.- Desenvolupament de la fase de concurs: En aquesta fase es valoraran els mèrits que els/les aspirants haginal·legat i acreditat documentalment fins un màxim de 10 punts, segons els següents barems:

9.1. Formació professional: Total de punts: 4. Els quals es distribueixen segons la següent escala:

9.1.a) Titulacions acadèmiques: la totalitat de punts que es donarà pels mèrits d'aquest apartat no superarà els 2 punts.

Per estar en possessió de titulacions superiors a les exigides per a l'accés al grup C, subgrup C2 que tinguin relació amb les places a cobrir (es valorarà només la titulació més alta):

- Estudis de segon grau (llicenciatura o diplomatura universitària) 1'5 punts per títol de diplomat i 2 punts per títol de llicenciat.

- Estudis de primer grau, superiors a l'exigit (Tècnic de FP de grau superior): 1 punts per títol.

- Títol de batxiller o tècnic de FP de grau mig o equivalent 0'50 punts per títol.

9.1.b) Per cursos de formació, perfeccionament, especialització o actualització relacionats amb les tasques i funcionspròpies del lloc de treball a proveir, llevat del curs propi i específic per accedir a la categoria.

La totalitat de punts que es donarà pels mèrits d'aquest apartat no superarà els 2 punts.

- Jornades amb justificant d'assistència i/o aprofitament: 0'05 per jornada amb un màxim de 0'60 punts.

- Cursos amb justificant d'assistència i/o aprofitament de fins a 20 hores: 0'10 punts per curs.

- Cursos amb justificant d'assistència i/o aprofitament de més de 20 hores i fins a 50 hores: 0'20 punts per curs.

- Cursos amb justificant d'assistència i/o aprofitament de més de 50 fins a 100 hores: 0'40 punts per curs.

- Cursos amb justificant d'assistència i/o aprofitament de més de 100 i fins a 200 hores: 0'60 punts per curs.

- Cursos amb justificant d'assistència i/o aprofitament de més de 200 hores: 0'80 punts per curs.

9.2. Experiència professional.

La totalitat de punts que es donarà pels mèrits d'aquest apartat no superarà els 4 punts.

Per haver prestat serveis en qualsevol administració pública en places d'agent de Policia Local:

- 1 punt per any de servei, fins a un màxim de 4 punts.

Els períodes de temps inferiors a un any es computaran proporcionalment.

9.3. Nivell de coneixements de la llengua catalana.

La totalitat de punts que es donarà pels mèrits d'aquests apartat no superarà els 0.40 punts.

Es valoraran en aquest apartat els certificats que els/les aspirants aportin sobre cursos de nivell superior al nivell B(intermedi), de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalents:

- Nivell C (suficiència) de català: 0'10 punts.

- Nivell D de català: 0'20 punts.

- Acreditació d'altres cursos de català impartits per organismes oficials (llenguatge administratiu, llenguatge jurídic, etc.):0'10 punts.

9.4. Altres mèrits: on es valoraran altres mèrits aportats pels aspirants que no estiguin contemplats en els apartatsanteriors: màxim 0'60 punts.

9.5 Recompenses i distincions: Total 1 punt.

Desena.- Qualificacions dels/les aspirants i proposta de nomenament.

10.1 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. L'exercici segon es qualifica entre zero i deu punts, i l'exercici tercerE

es qualifica entre zero i vint punts, i queden eliminats els aspirants que obtenen una qualificació inferior a 5 en el segonC

exercici i inferior a 10 en el tercer exercici. La resta d'exercicis es qualifiquen com a apte o no a apte.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

10.2 La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d'oposició, lesobtingudes a la fase de concurs.

10.3 Prèviament a la realització del cinquè exercici, el tribunal farà públic un llistat ordenat dels aspirants amb lespuntuacions finals atorgades a cada un d'ells, i cridarà els primers del llistat, en nombre igual al de places a cobrir, pertal que facin la prova mèdica.

10.4 Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al tribunal un informe de cadaun dels aspirants.

10.5 En cas que algun aspirant no superi el cinquè exercici, el tribunal cridarà el següent de la llista que hagi superat lesproves anteriors per tal que el faci.

10.6 Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a l'alcaldia per al seu nomenamentcom a funcionaris en pràctiques. El nombre d'aspirants proposats no podrà ser superior al de places convocades.

Onzena.- Curs específic i període de pràctiques.

6è Exercici. Curs selectiu.

Consisteix en la superació del curs de formació per a l'accés a la categoria de caporal que organitza l'Institut deSeguretat Pública de Catalunya. Queden exempts de fer-lo els i les aspirants que aportin la certificació d'haver-losuperat amb anterioritat.

Durant la seva estada a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya l'alumnat resta sotmès al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, sensperjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.

La qualificació del curs selectiu serà d'apte o no apte. Els o les aspirants declarats no aptes queden exclosos del procésselectiu.

Dotzena. Aspirants en expectativa de destí durant dos anys.

Els aspirants que hagin superat el procés de selecció, però que no hagin obtingut plaça en la present convocatòria, romandran en situació d'expectativa de destí, de manera que per ordre de puntuació obtinguda, i en el termini de dosanys podran ser cridats a ocupar places vacants de funcionari de carrera una vegada complerts els tràmits legalsd'aprovació d'oferta pública i qualsevol altre tràmit que la normativa requereixi en cada moment.

Tretzena.- Incidències.

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

Catortzena.- Recursos.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament oindirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixenindefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb l'article 123de la Llei 39/2015, d'01 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació onotificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 dejuliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemàde la seva publicació o notificació, davant del Jutjat contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'article 10 de laLlei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o

indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensióN

o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d'un mes a comptar aV

partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seusinteressos.

La convocatòria, les seves bases i aquells actes administratius que es derivin d'aquesta i de les actuacions del Tribunal,podran ser impugnats pels interessats en els supòsits i en la forma establerta per la Llei 39/2015, d'01 d'octubre, delProcediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

ANNEX I.

1. La policia: Concepte. Missió, objectius i funcions en un Estat democràtic. Els diferents cossos policials a l'EstatEspanyol.

2. La policia a Catalunya: història. La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. La Llei 16/91 de 20de juliol, de les policies locals de Catalunya. Coordinació de les policies locals.

3. Delictes greus i delictes lleus. Concepte i classes. Prevenció i repressió. Competències de la Policia Local.

4. La Policia judicial. La comprovació del delicte i esbrinament del delinqüent. La figura de l'imputat ? no detingut. Ladetenció. L'assistència i tractament dels detinguts. El procediment d'Habeas Corpus.

5. Delictes contra el patrimoni i l'ordre socieconòmic. Especial referència als furts, robatoris i el robatori i furt d'ús devehicles.

6. Delictes contra la vida i la integritat física. La regulació actual dels delictes contra la violència domèstica. Actuacionsde la policia Local en la matèria.

7. Els delictes contra la seguretat del trànsit.

8. Els menors en la legislació penal espanyola. Actuació en cas de delictes amb menors.

9. La Policia Local com a policia administrativa. Competència i normativa aplicable. Les Ordenances municipals.Actuacions policials referides a infraccions a les Ordenances municipals i controls. L'ordenança municipal deconvivència i civisme.

10. Policia assistencial: objectius bàsics, tècniques i àmbits d'actuació.

11. La Policia Local i el trànsit (I): La normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Laprevenció dels accidents de trànsit: plans d'actuació.

12. La Policia Local i el trànsit (IV): L'accident de circulació. Atestats. Confecció i tramitació.

13. Els ciutadans com a receptors dels serveis policials.

14. Policia administrativa, principals infraccions a les ordenances municipals, estructura de les denúncies i règimsancionador.

15. Policia comunitària o de proximitat: concepte, funcions i organització.

16. La protecció civil: autoritats competents. Actuacions en aquesta matèria. Col·laboració amb altres institucions. El Plabàsic d'emergència municipal.

17. La venda ambulant: regulació i règim sancionador.

18. Funcions de comandament en l'àmbit de la Policia Local de Pineda de Mar. Les tasques del caporal en el cos de laPolicia Local de Pineda de Mar. La jerarquia. El tracte amb els subordinats. Normes bàsiques per a l'exercici delcomandament.

19. Deontologia policial i normes bàsiques d'actuació i codis de conducta.

V

20. La protecció del medi ambient: protecció forestal, protecció de platges. El delicte ecològic.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

21. Llei 4/2003, d'Ordenament del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya: disposicions generals i estructura delsistema de seguretat en Catalunya.

22. Llei 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

ANNEX 3.

QUADRE D'EXCLUSIONS MÈDIQUES.

I. ANTROPOMETRIA:

?1 La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25 divisions en lamà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i nodominant, pel que fa a les dones.

?2 La capacitat vital, obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes, i als 3 litres en les dones.

II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:

?1 Aparell circulatori.

1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.

1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.

1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.

1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.

1.5 Insuficiència coronària.

1.6 Pericarditis activa o residual.

1.7 Insuficiència arterial perifèrica.

1.8 Insuficiència venosa perifèrica.

1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.

1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

?2 Aparell respiratori.

2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.

2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

?3 Aparell genitourinari.

3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.

3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.

3.5, Prolapse genital femení. Endometriosi.

?4 Aparell digestiu.

4.1 Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.

4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.

4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.

4.4 Úlcera gastroduodenal.

4.5, Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).

4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.

?5 Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de la funció policial.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

?6 Aparell locomotor.

6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o quepuguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

6.2 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l'exercici de les funcions policials.

?7 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós.

7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social ilaboral.

7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les funcionspròpies del lloc al qual aspira.

7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.

7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d'intoxicació exògena (detecció de metabòlits de drogues d'abús enl'orina).

7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.

7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

7.8 Tremolor. Tics o espasmes.

7.9 Trastorns de la son.

?8 Glàndules endocrines.

8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

8.2 Diabetis mellitus.

?9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

?10 Òrgans dels sentits.

10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.

10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.

10.3 Queratotomia radial.

10.4 Despreniment de retina.

10.5 Estrabisme manifest i no corregit.

10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

10.7 Discromatòpsies.

10.8 Glaucoma.

10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de maneraimportant l'agudesa visual.

10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.

10.11 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o endeterminin afeccions cròniques.

10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin lafunció fonatòria normal.

10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.

?11 Pell, fàneres i glàndules exocrines.

11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.

11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar laidentificació.

11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.

11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.

11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.

11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l'exercici de la funció policial.

?12 Altres.

E

12.1 Processos neoplàsics.

12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

12.3 Malalties autoimmunes.

12.4 Diàtesi al·lèrgica.

12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.

Pineda de Mar, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Xavier Amor i Martín