Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball, exercici 2016 i creació de la fitxa de responsable de transparència i modernització
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Pineda de Mar

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Pineda de Mar en sessió ordinària de data 20 d'octubre de 2016, va aprovar la modificació dela Relació de Llocs de Treball per a l'exercici 2016, la qual és del següent tenor literal:

"Vista la Relació de llocs de treball i la plantilla de personal aprovada per a l'any 2016 per acord plenari de data 21 de desembre de 2015 i modificades per acords plenaris de dates 26 de maig de 2016 i per acord plenari de data 30 de junyde 2016.

Vista la necessitat de crear la fitxa descriptiva de funcions dels llocs de treball, de Responsable de transparència imodernització, fitxa número 10.015, donat que aquesta no existeix.

Vista l'acta de la comissió de valoració constituïda a tal efecte.

Vist l'informe emès per la Cap de Serveis Interns i Centre Innova.

De conformitat amb l'article 32 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, la relació de llocs de treball documentada en la formaque s'expressa a l'article 29 del mateix Decret, l'ha d'aprovar el Ple de la Corporació i el mateix òrgan ha d'aprovar lesmodificacions que es produeixin.

Es proposa a la Comissió Informativa Directorial que dictamini favorablement i elevi al Ple de la Corporació l'adopció de l'acord següent:

Únic.- Aprovar la creació de la fitxa número. 10.015, de Responsable de transparència i modernització."

Pineda de Mar, 9 d'octubre de 2016

L'alcalde, Xavier Amor i Martín