Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria d'ajuts als projectes i activitats de caire educatiu de l'Àrea d'Educació per a l'any 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Piera

ANUNCI sobre la convocatòria d'ajuts a l'Àrea d'Educació per a l'any 2016

BDNS (Identif.): 323313.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General deSubvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index.

Primer. Beneficiaris:

Els centres educatius d'educació primària i secundària així com les associacions de familiars inscrites al RegistreMunicipal d'Entitats de l'Ajuntament de Piera i que compleixin els requisits següents:

Ser una associació familiar que pertanyi a l'escola bressol municipal o a un centre de primària o secundària del municipi.

Que les dades que consten en el Registre Municipal estiguin actualitzades a la data de publicació d'aquestes bases.

Que hagin justificat les subvencions anteriorment concedides, el termini de justificació de les quals ja hagi finalitzat.

Segon. Objecte:

L'objecte de la subvenció es concedir ajuts als projectes i activitats de caire educatiu que porten a terme els diversoscentre educatius i entitats que els representen, per tal de promoure l'equitat, l'arrelament al medi, la innovació educativai, en definitiva, l'èxit educatiu dels seus alumnes, durant l'any 2016.

Tercer. Bases reguladores:

Bases d'atorgament de subvencions corresponent a l'àrea d'ensenyament, per a projectes i activitats educatives que esrealitzin durant l'any 2016 per part dels centres educatius i AMPES/AFES del municipi, publicades en el Butlletí Oficialde la Província de Barcelona de 18 d'octubre de 2016.

Quart. Quantia: 42.730,56 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Des de l'endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins el 9 de desembre de 2016.

Piera, 21 de novembre de 2016

L'alcalde, Jordi Madrid Roca

ANUNCIO sobre la convocatoria de ayudas en el Área de Educación para el año 2016

BDNS (Identif.): 323313.

En conformidad con el previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General deSubvenciones, se publica el extracto de la convocatoria el texto completo de la cual puede consultarse en la Base dedatos Nacional de Subvenciones http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index.

Primero. Beneficiarios:

Los centros educativos de educación primaria y secundaria así como las asociaciones de familiares inscritas al Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Piera y que cumplan los requisitos siguientes:

E

- Ser una asociación familiar que pertenezca en la escuela cuna municipal o en un centro de primaria o secundaria delC

municipio.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

- Que los datos que constan en el Registro Municipal estén actualizadas a la fecha de publicación de estas bases.

- Que hayan justificado las subvenciones anteriormente concedidas, el plazo de justificación de las cuales ya hayafinalizado.

Segundo. Objeto:

El objeto de la subvención se conceder ayudas a los proyectos y actividades de carácter educativo que llevan a cabo losdiversos centro educativos y entidades que los representan, para promover la equidad, el arraigo al medio, la innovacióneducativa y, en definitiva, el éxito educativo de sus alumnos, durante el año 2016.

Tercero. Bases reguladoras:

Bases de otorgamiento de subvenciones correspondiente al área de enseñanza, para proyectos y actividadeseducativas que se realicen durante el año 2016 por parte de los centros educativos y AMPAS/AFAS del municipio,publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 18 de octubre de 2016.

Cuarto. Cuantía: 42.730,56 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Desde el día siguiente a la publicación en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona hasta el 9 de diciembre de2016.

Piera, 21 de noviembre de 2016

El alcalde, Jordi Madrid Roca