Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 15 general reguladora de la prestació de serveis, annex núm. 3 taxa per serveis de mercat
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

EDICTE

L'Ajuntament Ple d'Olesa de Montserrat, en sessió ordinària de 24 de novembre de 2016 va aprovar provisionalment lamodificació de l'ordenança fiscal número 15, general reguladora de les taxes per la prestació de serveis, annex número3. Taxa per serveis de mercat.

De conformitat amb allò que disposa l'article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el textrefós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, delprocediment administratiu comú de les administracions públiques, relatiu a la tramitació d'urgència del procediment,s'exposa al públic l'expedient pel termini de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació del present anuncial BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'Ajuntament dintre de l'esmentat termini d'informació pública,per qualsevol dels mitjans que permet la LPAC.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, les modificacions esdevindran aprovades definitivament sense captràmit ulterior, llevat de la seva publicació.

L'expedient es pot consultar a l'oficina d'atenció ciutadana (OAC) en horari de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 horesi les tardes de dimarts i dijous de 16:30 a 19:30 hores.

Olesa de Montserrat, 25 de novembre de 2016

El secretari, Òscar Gonzalez Ballesteros