Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Adjudicació del contracte de serveis per a dur a terme la revisió del Pla general d'ordenació urbanístic municipal (POUM) vigent i redacció del nou Pla
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

ANUNCI d'adjudicació

1. Entitat adjudicadora.

a. Organisme: Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

b. Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació.

c. Número d'expedient: 457/16.

Direcció internet Perfil del Contractant: https://www.olesademontserrat.cat/seu-electronica/perfil-del-contractant.htm.

2. Objecte del contracte.

a. Tipus de contracte: serveis.

b. Descripció de l'objecte: és el servei per dur a terme la revisió del Pla General d'Ordenació Urbanístic vigent i laredacció i elaboració dels documents necessaris per l'aprovació d'un nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal(POUM).

c. CPA: 71.11.31.

3. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació.

a. Tramitació: ordinària.

b. Procediment: obert.

4. Pressupost de licitació.

a. Import anual net: 230.000,00 EUR.

b. IVA (21%): 48.300,00 EUR.

c. Import Total: 278.300,00 EUR.

5. Adjudicació.

a. Data: 11 d'octubre de 2016.

b. Contractista: AMADOR FERRER AIXALÀ.

c. Import adjudicació: 162.000,00 EUR.

d. IVA (21%): 34.020,00 EUR.

e. Import Total: 196.020,00 EUR.

6. Termini per a la formalització.

a. No es podrà efectuar abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l'adjudicació alslicitadors i candidats d'acord amb l'art. 156.3 del TRLCSP.

Olesa de Montserrat, 17 d'octubre de 2016

El secretari, Òscar González i Ballesteros