Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les tarifes per a l'any 2017 i successius, del Sistema de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes denominat Bicing i d'altres
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

La Comissió de Govern, en data 17 de novembres de 2016, ha acordat: APROVAR les tarifes per a l'any 2017 isuccessius, del Sistema de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes denominat Bicing; del Parc Zoològic deBarcelona; del Parc d'atraccions del Tibidabo; dels accessos a la zona monumental del Parc Güell; dels dretsd'explotació de documentació sense caràcter administratiu de l'Arxiu municipal Contemporani de Barcelona, els arxiusmunicipals de Districte i els arxius centrals dels Sectors, sense perjudici de la documentació d'origen públic regulada enl'ordenança fiscal núm. 3.1 Taxes per serveis generals; d'utilització dels llocs de venda i de l'expedició de títolshabilitants dels llocs de venda del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i del Mercat Central del Peix, i d'accés a launitat alimentària de Mercabarna.

PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la regulació general i dels preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Contra l'esmentat acord els interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu, en el termini dedos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

ANNEX1: TARIFES BICING.

(abans d'IVA)

Tarifes del Bicing

Abonament anual. 38,9752 EUR

Ús de 1 a 1/2 hora

0,0000 EUR

Ús de 2a, 3a i 4a 1/2 hora (per cada 1/2 hora) 0,6116 EUR

Excés us superior a 2 hores i per fracció d'hora

3,7107 EUR

Duplicat Targeta

3,7521 EUR

Tarifes del E-Bicing (elèctric)

Abonament anual. 11,5702 EUR

Ús de 1 a 1/2 hora

0,3719 EUR

Ús de 2a, 3a i 4a 1/2 hora (per cada 1/2 hora) 0,6612 EUR

Excés us superior a 2 hores i per fracció d'hora

4,1322 EUR

Duplicat Targeta

3,7521 EUR

Sobre aquestes tarifes s'aplicarà l'IVA amb tipus general.

ANNEX 2: TARIFES DEL PARC ZOOLÒGIC.

Entrada Adults

16,4463 EUR

Entrada Nens (menors de 3 anys)

Gratuït

Entrada Nens (3-12 anys)

9,8760 EUR

Entrada Majors de 65 anys

8,3058 EUR

Entrada grup adults (+ 20 pers.)

12,7273 EUR

Entrada grup adult agència

11,3636 EUR

Entrada grup nens (fins 18 anys)

6,8595 EUR

Entrada grup nen agència

6,2397 EUR

Entrada escola bressol (fins 3 anys)

2,8926 EUR

Entrada titular targeta rosa reduïda

3,8017 EUR

Entrada titular targeta rosa

Gratuït

Persona amb discapacitat sense TR

4,6694 EUR

E

Acció social adult

7,4380 EUR

C

Acció social nen

3,7190 EUR

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ZOO Club Familiar (mitja de 3,5 persones)

72,6446 EUR

ZOO Club Individual 33,8843 EUR

ZOO Club Quota d'Inscripció

19,3802 EUR

ZOO Club Duplicats de Carnets

1,6942 EUR

A aquestes tarifes se'ls ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general.

ANNEX 3: TARIFES DEL PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO.

Entrada completa

23,5537 EUR

Polsera Camí del Cel

10,4959 EUR

Entrada Escolar

10,4959 EUR

Entrada Escolar menor de 120 cm d'alçada

6,6116 EUR

Entrada Major de 60 anys

7,4380 EUR

Entrada Menor de 120 cm d'alçada

8,5124 EUR

Entrada Menor de 90 cm d'alçada

Gratuït

Entrada Discapacitat

4,6281 EUR

Tibiclub Familiar

112,3967 EUR

Tibiclub Individual

39,6694 EUR

A aquestes tarifes se'ls ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general.

ANNEX 4: TARIFES DEL PARC GÜELL.

Preu entrada presencial general

6,6116 EUR

Preu entrada presencial majors de 65 anys

4,6281 EUR

Preu entrada presencial nens entre 7-12 anys

4,6281 EUR

Preu entrada presencial nens fins 7 anys

Gratuït

Preu entrada presencial Targeta Rosa

Gratuït

Preu entrada anticipada general

5,7851 EUR

Preu entrada anticipada majors de 65 anys

4,0496 EUR

Preu entrada anticipada nens entre 7-12 anys

4,0496 EUR

Preu entrada anticipada nens fins 7 anys

Gratuït

Preu entrada anticipada Targeta Rosa

Gratuït

Grups descompte 15%

4,9174 EUR

Grups descompte 30%

4,0496 EUR

Grups descompte 40%

3,4711 EUR

Grups: sobre tarifa de 5,7851 EUR. S'apliquen descomptes entre 15% i 60% segons franja horària i calendari anual. Lestres tarifes indicades són les més usuals.

A aquestes tarifes se'ls ha d'aplicar l'IVA amb el tipus general.

ANNEX 5. DRETS D'EXPLOTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SENSE CARÀCTER ADMINISTRATIU DE L'ARXIUMUNICIPAL ADMINISTRATIU.

Premsa (preu per imatge):

Portada, contraportada i interior

45,01 EUR

Publicacions/productes editorials (preu per imatge):

Coberta i contracoberta

146,36 EUR

Interior pàgina sencera

67,62 EUR

Interior mitja pàgina

45,01 EUR

Exposicions (preu per imatge):

Plafons, vitrines, projecció diapositives, audiovisuals, etc.

45,01 EUR

Publicitat:

Diversos productes de campanya publicitària (preu per imatge)

248,44 EUR

E

Opis (preu per imatge)

496,87 EUR

Espots TV o cinema (preu per segon o fracció)

101,97 EUR

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Televisió i cinema:

Producció per a televisió, audiovisual o cinematogràfica

15,80 EUR

Decoració (preu per imatge):

Àlbums, carpetes, envasos, embalatges, caixes, etiquetes, jocs, 101,97 EUR

roba, safates, segells, pòsters, murals, calendaris, nadales,decoració d'un local públic, etc.

Webs (preu per imatge):

Il·lustració de webs

17,00 EUR

Aquestes tarifes estan exemptes d'IVA.

ANNEX 6. TARIFES DE MERCABARNA.

6.1. Tarifes d'accés al recinte de la Unitat Alimentària

Targetes d'abonament anual

T1 (Turisme)

106,46 EUR

T2 (Furgoneta)

213,04 EUR

T3 (Camió < 10,5 m.)

425,95 EUR

T4 (Camió > 10,5 m.)

852,02 EUR

Entrada Manual

T1 1,74 EUR

T2 2,19 EUR

T3 4,50 EUR

T4 7,81 EUR

Entrada Prepagament

T1

0,89 EUR

T2

1,37 EUR

T3

2,75 EUR

T4

5,48 EUR

A aquestes tarifes se'ls aplicarà el tipus d'IVA que correspongui segons normativa aplicable. Aquestes tarifes entraranen vigor el dia 1 de febrer de 2016.

6.2. Tarifes mensuals per utilització dels llocs de venda al Mercat Central de Fruites i Hortalisses

Llocs de venda grans

1.025,76 EUR

Llocs de venda mitjans

798,99 EUR

Llocs de venda petits

328,53 EUR

Cooperatives

329,79 EUR

6.3. Tarifes mensuals per utilització dels llocs de venda al Mercat Central del Peix

Caselles majoristes

1.582,64 EUR

Caselles aplegadors

604,17 EUR

A aquestes tarifes se'ls aplicarà el tipus d'IVA que correspongui segons normativa aplicable.

Aquestes tarifes entraran en vigor el dia 1 de gener de 2016.

6.4. Tarifes per expedició de títols habilitants dels llocs de venda als Mercats centrals

Despeses de tramitació del títol

283,32 EUR

Mercat Central de Fruites i Hortalisses

Casella venda gran (pavelló A, B i F)

14.034,07 EUR

Casella venda mitjana (pavelló C, D, E i G)

11.789,75 EUR

Casella venda petita (pavelló G)

8.958,22 EUR

Mercat central del Peix

Caselles fixes

26.190,84 EUR

Caselles aplegadors 9.915,44 EU A aquestes tarifes se'ls aplicarà el tipus d'IVA que correspongui segons normativa aplicable.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Aquestes tarifes entraran en vigor el dia 1 de gener de 2016.

Mercat Central del Peix i Mercat Central de Fruites i Hortalisses: L'Ajuntament atorgarà els corresponents títolshabilitants als usuaris per tal que puguin desenvolupar les seves activitats en els llocs de venda dels Mercats Centrals.En cada canvi de titular, l'Ajuntament procedirà a atorgar el corresponent títol habilitant.

Els canvis de titularitat "inter vivos" satisfaran el 100% de la tarifa establerta.

Els canvis de titularitat "mortis causa" satisfaran el 50% de la tarifa establerta. Aquesta tarifa reduïda serà d'aplicaciósempre que se sol·liciti el canvi de titularitat en el termini d'un any des de la data de defunció.

Les fusions satisfaran exclusivament la tarifa establerta en concepte despeses de tramitació.

Els titulars que sol·licitin la tramitació d'expedients administratius, que no tinguin determinada cap altre tarifa, abonaran,per lloc de venda, la tarifa establerta en concepte despeses de tramitació.

Mercat Central de Fruites i Hortalisses: Els canvis de titularitat de persona física a persona jurídica de la qual en forminpart en un 85% o més, el titular transmitent o cedent i els seus parents per consanguinitat o adopció en primer o segongrau, gaudiran d'una reducció del 50% de la tarifa establerta.

Els canvis de titularitat on els concessionari sigui titular d'una o més autoritzacions d'ús en el mateix mercat, satisfaran el50% de la tarifa establerta.

Barcelona, 17 de novembre de 2016

El secretari general, Jordi Cases i Pallarès