Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de la regulació general dels preus públics municipals, així com dels preus públics per a l'any 2017 i successius
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

La Comissió de Govern municipal, en data 17 de novembre de 2016, ha adoptat el següent acord:

APROVAR la regulació general dels preus públics municipals, així com els preus públics per a l'any 2017 i successiuspels següents serveis: 1r. De l'àrea de Drets Socials: Serveis per equipaments residencials per persones ambdiscapacitat; Residències, habitatges tutelats i centres de dia per gent gran; Serveis d'atenció domiciliària; Serveisd'àpats en companyia per a la gent gran; Cessió de terrenys d'acampada de la Granja Escola Can Girona; Serveis dels centres oberts municipals per infants, adolescents i famílies; Cessió d'ús temporal de sales del Centre d'informació iatenció per a joves; Serveis del Centre de Recursos i Associacions Juvenils (CRAJ); Serveis del Centre d'AllotjamentFamiliar Navas; Servei del projecte "Temps de barri, temps per a tu". 2n. De l'àrea de Seguretat i Prevenció: Serveis de la Unitat Muntada, la Secció Canina i la Galeria de Tir de la Guàrdia Urbana; Cursos de formació policial i de seguretatrealitzats per la Guàrdia Urbana, i Cursos de formació realitzats pel Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis iSalvament. 3r: De l'àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat: Serveis de recollida de residus comercials i industrialsassimilables a municipals i de prestació de serveis especials de neteja i recollida de residus municipals; Activitatsd'educació ambiental de l'Àrea de Medi Ambient i altres prestacions de serveis i cessions d'espais del sector de mediambient, i Serveis culturals i lloguer d'espais del Pavelló Mies van der Rohe. 4t. De l'àrea de Recursos: Activitatsculturals de cursos, seminaris i congressos prestades per l'Arxiu municipal contemporani, els arxius municipals delsdistrictes i els arxius centrals dels sectors, i pels serveis de reproducció i comunicació de documents, sense caràcterd'expedient administratiu, produïts per l'Ajuntament de Barcelona i prestats per l'Arxiu municipal contemporani, els arxiusmunicipals dels districtes i els arxius centrals dels sectors.

PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la regulació general i dels preus públics al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Contra l'esmentat acord els interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu, en el termini dedos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

REGULACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS.

Art. 1r. Naturalesa de la regulació. 1. D'acord amb allò que disposa l'article 127 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona, l'Ajuntament estableix la present regulació generaldels preus públics que conté les normes comunes, tant substantives com procedimentals, que cal considerar, ambcaràcter general, parts integrants de la regulació de cadascun d'aquells, en tot allò que aquestes no regulinexpressament.

2. La concreció de cada preu públic només contindrà els elements indispensables per a la fixació de la quantiacorresponent així com, si escau, aquells criteris específics de gestió, liquidació o recaptació que siguin necessarisd'acord amb la naturalesa de l'actuació o del servei de què es tracti. La present regulació general, per tant, és directament aplicable en la resta d'aspectes.

Art. 2n. Concepte. 1. Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per lesprestacions de serveis i la realització d'activitats efectuades en règim de dret públic, quan es produeixi qualsevol de lescircumstàncies següents:

a) Que siguin de sol·licitud o de recepció voluntària pels sol·licitants.

b) Que siguin prestats o realitzats pel sector privat.

2. A l'efecte d'allò que estableix l'apartat 1 lletra a), no es considera voluntària la sol·licitud:

a) Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.

b) Quan el servei o l'activitat sol·licitada siguin essencials o imprescindibles per a la vida privada o social delsE

sol·licitants.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

3. Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions quan hi concorrin qualsevol de les circumstànciesassenyalades a l'apartat 1 d'aquest article, que corresponguin als conceptes següents:

- Actuacions d'atenció domiciliària a persones en situació de dependència.

- Equipaments residencials per a persones amb discapacitat física i intel·lectual.

- Residències, habitatges tutelats i centres de dia, per a la gent gran.

- Cessió de terrenys d'acampada de la Granja Escola Can Girona.

- Serveis dels centres oberts municipals per infants, adolescents i famílies.

- Cessió d'ús temporal de sales del Centre d'informació i atenció per a joves.

- Servei del projecte "Temps de barri, temps per a tu".

- Serveis del Centre de Recursos i Associacions Juvenils (CRAJ).

- Serveis del Centre d'Allotjament Familiar Navas.

- Actuacions de la secció canina i de la unitat muntada de la Guàrdia Urbana i serveis de la galeria de tir de la GuàrdiaUrbana.

- Cursos de formació policial i de seguretat realitzats per la Guàrdia Urbana.

- Cursos de formació realitzats pel Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament.

- Prestació de serveis de recollida de residus comercials i de prestació serveis especials de neteja i recollida de residusmunicipals.

- Activitats d'educació ambiental de l'Àrea d'Ecologia Urbana i altres prestacions de serveis i cessions d'espais del sectorde medi ambient.

- Serveis culturals i lloguer d'espais del Pavelló Mies van der Rohe.

- Activitats culturals de cursos, seminaris i congressos prestades per l'Arxiu municipal administratiu, els arxiusmunicipals de districte i els arxius centrals dels sectors, i pels serveis de reproducció i comunicació de documents,sense caràcter d'expedient administratiu, produïts per l'Ajuntament de Barcelona i prestats per l'Arxiu municipaladministratiu, els arxius municipals de districte i els arxius centrals dels sectors.

Tots els demés serveis que acompleixin els conceptes expressats al punt 1 d'aquest article.

Art. 3r. Obligats al pagament. Són obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques que esbeneficiïn dels serveis o les activitats pels quals s'hagin de satisfer.

Art. 4t. Quantia. 1. L'import dels preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats haurà de cobrir, com a mínim, el cost delservei prestat o de l'activitat realitzada.

2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'Ajuntament podrà fixarcontraprestacions per sota dels límits fixats en l'apartat anterior.

Art. 5è. Naixement de l'obligació de pagament. L'obligació de pagar els preus públics neix des de que s'inicia laprestació del servei o la realització de l'activitat, tot i que l'Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.

Art. 6è. Gestió de les contraprestacions. 1. L'Administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització del servei i pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

2. En el cas que els usuaris no facilitin les dades sol·licitades o impedeixin les comprovacions esmentades anteriorment,l'Administració municipal podrà practicar les liquidacions per estimació, partint de les dades que posseeixi.

3. L'obligat al pagament presentarà autoliquidació del preu públic que correspongui, quan així es determini per la sevarespectiva regulació.

Art. 7è. Llista de cobrament. 1. Els preus públics es podran cobrar mitjançant llistes de cobrament, quan les activitats o serveis prestats tinguincaràcter periòdic, i així es determini per la seva respectiva regulació.

2. Les llistes de cobrament es formaran anualment i estaran constituïdes per censos comprensius dels obligats alpagament definits a l'article 3r d'aquesta regulació.

3. Les altes per declaració o autoliquidació dels obligats al pagament o descobertes per l'acció investigadora del'administració municipal tenen efectes a partir de la data en que neix l'obligació de pagament i són incorporadesdefinitivament a la llista de cobrament de l'any següent.

Les baixes o alteracions han de ser formulades pels obligats al pagament del preu públic i comporten l'eliminació o larectificació de la llista de cobrament a partir del període següent a aquell en què hagin estat presentades,independentment de la comprovació per part de la inspecció.

Art. 8è. Procediment de recaptació. 1. El preu públic es recaptarà:

a) En període voluntari.

- Els períodes de pagament de caràcter voluntari seran els que s'assenyalin en les respectives regulacions o, si escau,segons el que estableix l'ordenança fiscal general.

- Els rebuts de cobrament periòdic, d'acord amb el que estableixi el calendari de cobraments aprovat anualment perl'Ajuntament.

b) En període executiu.

Transcorreguts els terminis de pagament establerts per a cadascuna de les diferents contraprestacions sense que s'hagiacreditat el pagament que correspongui, l'Ajuntament podrà exigir aquests deutes pel procediment administratiu deconstrenyiment.

2. El procediment recaptador només es suspendrà per les raons i en els casos expressament previstos per la Llei.

3. Quan per raons no imputables a l'obligat al pagament del preu públic no es realitzi l'activitat o es presti el servei, procedirà la devolució de l'import corresponent.

Art. 9è. Interessos de demora. Els preus públics, des del dia següent a la finalització del termini de pagament en períodevoluntari, sense que se n'hagi fet l'ingrés, meritaran interessos de demora.

Art. 10è. Domiciliació en entitat financera. 1. L'obligat al pagament pot ordenar la domiciliació dels rebuts dels preus públics de cobrament periòdic en el comptedel qual és titular o en el compte d'un altre titular que, no essent l'obligat, autoritzi el pagament.

2. Les domiciliacions fetes pels obligats al pagament tindran validesa durant el temps que duri la prestació del servei finsque el mateix interessat no les anul·li o indiqui el trasllat a un altre compte o entitat.

Art. 11è. En tot allò no previst a la present regulació, serà d'aplicació l'ordenança fiscal general.

Art. 12è. Data de vigència. La present regulació començarà a regir l'1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no seV

n'acordi la modificació o derogació.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ANNEX I àrea de DRETS SOCIALS.

1.1. PREUS PÚBLICS PER EQUIPAMENTS RESIDENCIALS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT.

Art.1r. Disposicions generals.

D'acord amb allò que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona, l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 127 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i de conformitat amb els articles 41 a 47 del mateix text refós, i l'article 3r de l'Estatut de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat aprovat pel Consell Plenari de l'Ajuntamentde Barcelona en sessió de 14 de octubre de 2005, es fixen els preus públics per la prestació de serveis en les llarsresidència per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Art. 2n. Objecte.

Constitueix l'objecte d'aquests preus públics la regulació de la contraprestació pecuniària per a la utilització de les llarsresidències per a persones amb discapacitat intel·lectual. La llar residència Pisos Casa Bloc és un servei socialespecialitzat promogut a través de l'Institut municipal de persones amb discapacitat d'acord al previst els articles 31.1.1fi 32.d de la Llei 12/2007 d'11 d'octubre de servei socials i es gestiona en coordinació amb la Generalitat. Està determinaten el catàleg de serveis.

Art. 3r. Obligació de pagament.

Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els qui utilitzin qualsevol dels serveis que són objecte d'aquestspreus públics, d'acord amb el Decret 394/1996 de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regulen les contraprestacionsdels usuaris i usuàries de serveis socials, així com les garanties mínimes per a aquests.

Art. 4t. Quantia.

1. Els preus públics s'estableixen en funció de la necessitat de suport de cada usuari (limitat, extens o generalitzat) en base al cost de referència explicitats en la cartera de serveis. La quota íntegra del preu públic es fixa en funció de la necessitat de suport de cada usuari (limitat, extens o generalitzat) i resulta de deduir el mòdul social del cost dereferència.

Necessitat de suport

Codi Catàleg

Cost de referència

Preu públic

INTERMITENT

1.2.6.2.3.2.1

1.148,84 EUR

o aquell que aprovi l'ICASS

914,56 EUR

LIMITAT

1.2.6.2.3.2.2

2.105,68 EUR

o aquell que aprovi l'ICASS

1.375,82 EUR

EXTENS

1.2.6.2.3.2.5

2.232,28 EUR

o aquell que aprovi l'ICASS

1.461,68 EUR

GENERALITZAT

1.2.6.2.3.2.6

2.260,80 EUR

o aquell que aprovi l'ICASS

1.441,64 EUR

2. La quota líquida que abonarà l'obligat al pagament es determinarà en funció dels seus ingressos, segons allòestablert al Decret 394/1996, de 12 de desembre, per a la valoració de la capacitat econòmica i el càlcul de l'aportació de la persona usuària d'un servei social subjecte a preu públic. Dels ingressos totals de l'usuari o usuària es deduirà elpreu/plaça mes del centre corresponent, respectant-ne sempre la garantia del 40% del indicadors de renda desuficiència (IRS), per a la lliure disposició de l'usuari o usuària. L'Ajuntament acceptarà la contribució del pagamentd'aquells familiars que voluntàriament hi vulguin col·laborar en el cas que l'usuari o usuària no arribi a la totalitat delpreu/plaça mes.

Art. 5è. Naixement de l'obligació de pagament.

L'obligació de pagament comença en el moment en què es presten els serveis que s'hi regulen.

Art. 6è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir l'1 de gener del 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o

derogació.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

1.2. PREUS PÚBLICS PER RESIDÈNCIES, HABITATGES TUTELATS I CENTRES DE DIA PER GENT GRAN.

Art.1. Disposicions generals.

D'acord amb allò que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona, l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 127 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i de conformitat amb els articles 41 a 47 del mateix text refós,es fixen els preus per la prestació de serveis en residències, habitatges tutelats i centres de dia municipals per a gentgran.

Art. 2n. Objecte.

Es regula la contraprestació pecuniària per a la utilització dels serveis de residències, centres de dia i habitatges tutelatsmunicipals per a gent gran; així com els àpats esporàdics oferts pels diferents equipaments de gent gran.

Art. 3r. Obligació de pagament.

Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els qui utilitzin qualsevol dels serveis que són objecte d'aquestaregulació, d'acord amb allò que s'estableix en el Decret 394/1996 de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regulen lescontraprestacions dels usuaris/àries de serveis socials, així com les garanties mínimes per a aquests.

Art. 4t. Quantia.

Les tarifes mensuals aplicables són les següents:

A. Residències per a la gent gran.

1.Les residències municipals tenen l'acreditació d'entitats col·laborades per part de la Generalitat de Catalunya, d'acordamb el programa de Suport a l'Acolliment Residencial per a Gent Gran, establertes en l'acord GOV/82/2008, de 6 demaig; pel qual es creen prestacions socials de caràcter econòmic de dret de concurrència en el Departament d'AccióSocial i Ciutadania, i Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Per aquest motiu, elspreus públics de les residències municipals s'estableixen en funció de la dependència de l'usuari.

2. Els preus públics per a 2017 per les residències municipals Francesc Layret, Parc Guinardó, Josep Miracle i FortPienc són:

Nivell de dependència alt: 1.869,41 EUR plaça / mes, o aquell que aprovi l'ICASS per a l'exercici.

Nivell de dependència mitja: 1.595,06 EUR plaça / mes, o aquell que aprovi l'ICASS per a l'exercici.

Nivell de dependència baix: 1.384,88 EUR plaça / mes, o aquell que aprovi l'ICASS per a l'exercici.

3. La correspondència entre els graus i nivells de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'AutonomiaPersonal i Atenció a les persones en situació de dependència amb les places col·laboradores és la següent:

Llei 39/2006:

Dependència per plaça col·laboradora

Grau III (nivell 1 i 2)

Alta dependència

Grau II (nivell 1 i 2)

Mitja dependència

Grau I (nivell 1 i 2)

Baixa dependència

4. El càlcul de la contraprestació que abonarà l'usuari en funció dels seus ingressos, és el determinat al Decret394/1996, de 12 de desembre, per a la valoració de la capacitat econòmica i el càlcul de l'aportació de la personausuària d'un servei social subjecte a preu públic. S'hauran de tenir en compte les següents regles:

a) Usuaris sense persones al seu càrrec. Dels ingressos totals de l'usuari/ària sense persones al seu càrrec es deduiràel preu/plaça mes del centre corresponent, respectant-ne sempre la garantia del 20% de l'indicador de renda desuficiència per a la lliure disposició de l'usuari/ària.

b) Usuaris amb persones al seu càrrec. Dels ingressos totals es deduirà l'indicador de renda de suficiència multiplicat pel coeficient personal (ponderació de les persones a càrrec de l'usuari) i es garantirà al beneficiari el 20% de l'indicadorE

de renda de suficiència.

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

c) Si la persona a càrrec també és beneficiària d'un servei social oficial. Del total d'ingressos es deduirà el 30% del'indicador de renda de suficiència i es garantirà igualment al beneficiari el 20% de l'indicador de renda de suficiència.

B. Habitatges tutelats per a gent gran.

1.El preu mensual d'aquests equipaments serà de 283,71 EUR o aquell que aprovi l'ICASS per a l'exercici.

2. El càlcul de la contraprestació que abonarà l'usuari en funció dels seus ingressos, és el determinat al Decret394/1996, de 12 de desembre, per a la valoració de la capacitat econòmica i el càlcul de l'aportació de la personausuària d'un servei social subjecte a preu públic. S'hauran de tenir en compte les següents regles:

a) Usuaris sense persones al seu càrrec. Dels ingressos totals de l'usuari/ària sense persones al seu càrrec es deduiràel preu/plaça mes del centre corresponent, respectant-ne sempre la garantia del 60% de l'indicador de renda desuficiència per a la lliure disposició de l'usuari/ària.

b) Usuaris amb persones al seu càrrec. Dels ingressos totals es deduirà l'indicador de renda de suficiència multiplicatpel coeficient personal (ponderació de les persones a càrrec de l'usuari) i es garantirà al beneficiari el 35% de l'indicadorde renda de suficiència.

c) Si la persona a càrrec també és beneficiaria d'un servei social oficial. Del total d'ingressos es deduiran el 85% del'indicador de renda de suficiència i es garantirà igualment al beneficiari el 35% de l'indicador de renda de suficiència.

C. Centres de dia.

1.El preu públic dels centres de dia a jornada complerta serà de 617,32 EUR/mes, o aquell que aprovi l'ICASS per l'any2017 i el preu de les diferents modalitats de jornades parcials serà de 370,39 EUR/mes, o el 60% del preu mensual dejornada sencera d'aquell que aprovi l'ICASS. El preu dia d'aquests equipaments serà de 28,06 EUR o aquell que aprovil'ICASS per a ?exercici.

S'entén per jornada complerta aquella que ofereix una atenció 5 dies a la setmana, de dilluns a divendres, entre les 8.00h (matí) i les 19:00 h (tarda), al llarg dels 12 mesos de l'any i que inclou el servei d'alimentació.

S'entén per jornada parcial aquella que ofereix una atenció que pot ser de dues modalitats; modalitat diària: atenció 5dies a la setmana, de dilluns a divendres, en horari de matí entre les 8:00 h i les 13:00 h o de tarda entre les 14:00 h iles 19:00 h, al llarg dels 12 mesos de l'any i modalitat setmanal: atenció 3 dies a la setmana, de dilluns a divendres, enhorari entre les 9:00 h i les 17:30 h, els 12 mesos de l'any. Els serveis d'alimentació del migdia no s'inclouen en la jornada parcial i hauran de ser abonats de forma complementària.

2. El càlcul de la contraprestació que abonarà l'usuari en funció dels seus ingressos, és el determinat al Decret394/1996, de 12 de desembre, per a la valoració de la capacitat econòmica i el càlcul de l'aportació de la personausuària d'un servei social subjecte a preu públic. S'hauran de tenir en compte les següents regles:

a) Usuaris sense persones al seu càrrec. Dels ingressos totals de l'usuari/ària sense persones al seu càrrec es deduiràel preu/plaça mes del centre corresponent, respectant-ne sempre la garantia del 60% de l'indicador de renda desuficiència per a la lliure disposició de l'usuari/ària.

b) Usuaris amb persones al seu càrrec. Dels ingressos totals es deduirà l'indicador de renda de suficiència multiplicatpel coeficient personal (ponderació de les persones a càrrec de l'usuari) i es garantirà al beneficiari el 35% de l'indicadorde renda de suficiència.

c) Si la persona a càrrec també és beneficiaria d'un servei social oficial. Del total d'ingressos es deduiran el 85% del'indicador de renda de suficiència i es garantirà igualment al beneficiari el 35% de l'indicador de renda de suficiència.

D. Àpat esporàdic menjador equipament de gent gran:

Apartaments Pau Casals: L'import a satisfer és de 4,10 EUR per àpat.

Centre de Dia Casa Bloc: L'import a satisfer és de 3,30 EUR per àpat.

Centre de Dia Fort Pienc: L'import a satisfer és de 3,30 EUR per àpat.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

E. Residències estades temporals per urgència (SAUV).

1) La quota íntegra de la plaça residencial temporal del Servei d'Urgències a la Vellesa resulta dels següents imports:

- 53,14 EUR/dia.

- 1.6216,45 EUR/mes.

2) La quota líquida es determinarà tenint en compte la capacitat econòmica disponible, en còmput mensual, d'acord ambla següent fórmula:

Quota líquida mensual = [(capacitat econòmica ? reduccions) / 12]

% cobertura = Quota líquida / Quota íntegra x 100.

3) La capacitat econòmica es calcularà tenint en compte dos criteris:

a) A la capacitat econòmica de la unitat familiar (UF).

Tindrà la consideració de UF de la persona usuària del SAUV el cònjuge o convivent estable en parella, els fills menorsde 18 anys i els fills majors de 18 anys incapacitats legalment, si els pares ostenten la tutela.

La capacitat econòmica de la UF s'obtindrà amb la suma dels ingressos derivats de les pensions contributives i nocontributives, dels interessos del capital mobiliari i immobiliari i demés ingressos de tots els membres que componen laUF. També es computarà el capital mobiliari a disposició dels membres de la UF restant 5.000 EUR per cada membreque la composi.

b) I a les necessitats econòmiques de la unitat econòmica de convivència (UEC).

Tindran la consideració de membres de la UEC de la persona usuària del SAUV aquells ascendents, germans odescendents, fins a tercer grau de parentiu que no pertanyen a la unitat familiar i que depenen econòmicament de la UF.

Queden exclosos de la UEC els familiars per línia col·lateral (oncles o tiets avis) o per afinitat (sogres o gendres/joves).

La convivència es comprovarà a través del padró d'habitants.

4) Reduccions:

A la capacitat econòmica de la unitat familiar s'aplicaran quatre tipologies de reduccions:

a) Per despeses personals de la persona usuària.

b) Per càrrega familiar.

c) Per manteniment de la llar.

d) Per pensions d'aliments i/o compensatòria.

a) Per despeses personals de la persona usuària. 30% de l'IRSC1.

b) Per càrrega familiar s'aplicarà:

I. Per UF: les reduccions que corresponguin a cada membre, en funció del número de persones que la composin.

II. Per UEC: només s'aplicarà les reduccions per aquells membres que tinguin uns ingressos inferiors a l'IRSC1.Depenent del número de persones a càrrec de l'UEC s'establirà un import màxim de cobertura, és a dir, s'establirà quinpercentatge de l'IRSC quedarà garantit per a cada persona que depengui econòmicament de la UF.

1 L?Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per 2014 està fixat en 7.967,73 EUR anuals.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Els índexs de reducció que s'aplicaran seran els següents:

Unitat familiar UF

Índex de reducció

Persona usuària

30% de l'IRSC

1a persona a càrrec UF

100% de l'IRSC 2a o més persones a càrrec UF

70% de l'IRSC Unitat econòmica de convivència UEC

Índex de reducció

1ª persona a càrrec UEC

Diferència entre el 100% de l'IRSC i els seus ingressos

2ª o més persones a càrrec UEC

Diferència entre el 70% de l'IRSC i els seus ingressos

Per gaudir de la bonificació caldrà la presentació del certificat d'ingressos contributius i no contributius de cada membrede la UF i/o UEC susceptible de generar una bonificació.

c) Per al manteniment de la llar. Hi ha definides dos possibles reduccions, i només es podrà aplicar una de les dues:

- Lloguer de l'habitatge habitual.

- Hipoteca de l'habitatge habitual.

Per gaudir de la bonificació caldrà presentar el rebut del lloguer o de l'hipoteca.

Quan la persona usuària del SAUV tingui reconegut el dret al servei residencial o prestació vinculada a residència i noresti cap persona a càrrec al domicili es deixarà de gaudir de la reducció per lloguer d'habitatge habitual.

d) Les pensions d'aliments i la compensatòria en cas de separació o divorci tindran caràcter de bonificació i reduiran lacapacitat econòmica de la persona.

Per gaudir de la reducció caldrà presentar el document acreditatiu.

Per gaudir d'alguna reducció s'haurà de presentar la declaració responsable.

En aquest document s'ha de consignar tota la informació econòmica de la persona usuària del SAUV, dels membres dela UF i de la UEC. Es tracta d'un document obligatori per gaudir de les reduccions sobre el càlcul del pagament del'estada al SAUV.

5) Sobre la quota líquida resultant s'estableixen les següents limitacions:

a) L'import màxim resultant no pot superar l'import de la quota íntegra.

b) Si la capacitat econòmica és inferior a les reduccions que se li escaiguin segons la situació de cada usuari, la quotalíquida serà zero.

F. Residències estades temporals de Respir.

- Nivell de dependència alt: 1.869,41 EUR plaça/mes, o aquell que aprovi l'ICASS.

- Nivell de dependència mitjà: 1.595,06 EUR plaça/mes, o aquell que aprovi l'ICASS.

- Nivell de dependència baix: 1.384,88 EUR plaça/mes, o aquell que aprovi l'ICASS.

Sobre aquests preus s'aplicaran les bonificacions establertes en la tarifa de preus públics vigent per la Diputació deBarcelona de les estades Respir.

Art. 5è. Naixement de l'obligació de pagament.

L'obligació de pagament comença en el moment en què es presten els serveis que s'hi regulen.

Art. 6è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir l'1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació oV

derogació.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

1.3. PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.

Article 1r. Disposicions generals.

D'acord amb allò que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona, l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 127 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de marc, i de conformitat amb els articles 41 a 47 del mateix text refós,es fixen els preus públics per la prestació de serveis d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Barcelona.

Article 2n. Objecte del servei.

L'objecte d'aquest servei és la prestació del Servei d'Atenció Personal i Neteja de la Llar a les persones derivades desdels Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Barcelona. Es tracta d'un conjunt d'activitats que es realitzen bàsicamenta la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atenció personal i, complementàriament, en determinats casos,suport en la neteja i manteniment de la llar a persones i/o famílies residents a Barcelona i valorades des dels ServeisSocials Bàsics de l'Ajuntament de Barcelona i des d'altres serveis que aquest determini, amb dificultats perdesenvolupar les activitats de la vida diària, dificultats d'integració social o amb manca d'autonomia personal.

L'objectiu bàsic del servei és millorar la qualitat de vida de les persones, augmentant les possibilitats de permanència dela persona usuària en el seu domicili i incrementant o mantenint l'autonomia de la persona atesa i de la seva família ounitat de convivència.

Els objectius específics del servei són:

? Possibilitar que les persones i famílies puguin romandre en el seu domicili i en el seu entorn habitual el màxim de temps possible i amb la màxima qualitat de vida.

? Donar suport a aquelles famílies que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència o de risc social.

? Compensar la pèrdua d'autonomia i prevenir el seu deteriorament donant suport per a realitzar les activitats de la vidadiària i mantenir l'entorn domèstic en condicions adequades d'habitabilitat.

? Potenciar l'autonomia personal i familiar per a la integració en l'entorn habitual estimulant l'adquisició de competènciespersonals i familiars.

? Ser element de detecció de situacions de necessitat que puguin requerir altres intervencions.

El servei s'adreça a Persones o famílies que es trobin en alguna d'aquestes situacions:

a) Persones en situació de dependència per la realització de les activitats bàsiques de la vida diària i/o amb deteriorament cognitiu que:

- Viuen soles i no tenen suport sociofamiliar permanent per atendre les seves necessitats bàsiques.

- Viuen amb altres persones que no poden atendre la totalitat de les seves necessitats bàsiques, o els hi cal un suport.

b) Persones i famílies en situació de risc social per:

- Manca de capacitat o hàbits per l'autocura i en la relació amb l'entorn.

- Manca de capacitat o hàbits per l'organització familiar, de la llar i per l'atenció als membres de la família, especialmentdels infants i la seva relació amb l'entorn.

c) Persones i famílies en situació de fragilitat.

El Servei d'Atenció Domiciliària compren la prestació dels següents serveis:

1. Atenció personal Domiciliària:

E

L'atenció personal és el servei que es dirigeix fonamentalment a la cura de la persona o persones ateses i el suport a l'entorn cuidador.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Tasques a realitzar:

Les tasques a realitzar es determinaran en cada cas. Aquestes tasques es duran a terme segons el perfil i lesnecessitats de la persona beneficiària així com dels objectius marcats en cada cas pel professional de serveis socialsbàsics en el pla de treball.

Les tasques a realitzar poden ser de tipus assistencial, educatives i socialitzadores. Amb caràcter accessori icomplementari es realitzaran tasques de tipus preventiu.

Tasques assistencials:

? Recolzament en la higiene i cura personal. Això inclou rentat corporal complet, en bany o dutxa; rentat de partscorporals; rentat de cap, ajuda al bany o dutxa, així com altres tasques relacionades amb la higiene personal; ajuda avestir-se, afaitat, aplicació de cremes, i altres tasques relacionades amb la cura personal.

? Cura i control de l'alimentació: l'organització dels àpats, la preparació i el cuinat dels aliments, l'ajut a la ingestió d'aliments en el casos que siguin necessari.

? Suport per a la realització de petites compres.

? Cura de la salut i control de la medicació: administració de la medicació i realització de petites cures d'acord amb lesprescripcions mèdiques i sempre que no existeixi cap risc per l'evolució de la malaltia, excepte en aquells casos en quesigui exigible un títol sanitari.

? Mobilització dintre de la llar: ajudar a aixecar-se i ficar-se al llit, caminar i asseure's així com realitzar mobilitzacions i canvis posturals en situacions de dependència de la persona beneficiària per a col·laborar en la seva mobilització i altresajudes físico-motrius.

? Utilització d'aparells tècnics i de mobilització (grues, cadires de rodes, cadires de bany, etc.) si la persona lesrequereix.

? Ordre i manteniment de la neteja quotidiana de l'habitatge en condicions acceptables d'higiene i salubritat. Rentat,planxat i repàs de la roba dintre de la llar.

? Activitats relacionades amb la comunicació i la relació amb l'exterior: acompanyaments tant en el domicili com fora, pera evitar situacions de soledat i aïllament o facilitació de petites gestions, acompanyaments mèdics, i recolzament en lesrelacions amb la família, amics i veïns.

? Suport al cuidador en les seves tasques.

? Quan alguna de les tasques anteriorment esmentades ?higiene personal, ajudar a aixecar del llit, ajudar en els àpats,etc.- ho requereixi, s'entén que s'inclouen tasques complementàries com, per exemple, deixar en condicions correctesde neteja i ordre el bany, la cuina o fer el llit. Aquesta tasca es realitzarà amb independència que existeixi el serveid'auxiliar de la llar en el mateix domicili.

Tasques educatives i socialitzadores:

? Tasques educatives referides a processos d'adquisició i/o recuperació d'hàbits de la vida quotidiana i de relació entreels membres de la família: higiene, alimentació, salut, organització de la llar, organització de l'economia familiar,acompanyament escolar (deures, reunions, puntualitat,...), suport, acompanyament i organització del temps de lleure.

? Assessorament i ensinistrament en l'aprenentatge d'hàbits relacionats amb l'atenció a la infància, persones majors opersones amb situació de dependència, la cura personal i la cura de la llar i l'organització domèstica.

? Donar consells i pautes per a una nutrició correcta (per exemple diabetis) i hàbits saludables.

? Facilitar pautes d'auto observació del propi estat de salut i atenció als control mèdics periòdics.

? Assessorament tècnic pels canvis posturals en el llit, incloent-hi el consell en instruments i ajudes, tant a la persona V

usuària com a l'entorn cuidador.

10

Dil uns, 28 de novembre de 2016

? Ensinistraments en l'ús de electrodomèstics i dispositius tecnològics, com poden ser: microones, vitroceràmica,teleassistència, estris i productes apropiats per a la neteja.

? Motivació de la persona mitjançant la participació en diverses activitats (centres de dia, casals,...), estimulació de lescapacitats de la persona per a alentir la seva dependència i potenciar la seva autonomia personal.

? Tasques educatives amb el cuidador familiar, per ajudar-lo a millorar la seva capacitat de cura.

? Aprenentatge de gestions (administratives, mèdiques,...).

? Tasques socialitzadores: facilitar la participació en activitats de promoció social (activitats de barri, ludoteques, Centresde dia,...) i de relació amb la xarxa veïnal i comunitària.

Tots els serveis d'atenció personal han d'incloure amb caràcter complementari tasques preventives d'observació de lasituació i seguiment de l'estat de l'usuari i del seu entorn, en la mesura que la seva presència al domicili ho permeti.Aquestes tasques preventives inclouran:

- L'observació, la detecció de situacions de risc.

- La detecció de canvis i necessitats en la situació de les persones usuàries i del seu entorn.

2. Neteja de la llar.

La neteja de la llar és el servei de suport destinat a mantenir en condicions d'ordre i higiene la llar de la personabeneficiària i les seves pertinences d'ús quotidià, incloent la neteja ordinària de manteniment general de l'habitatge.Només es prescriurà aquest servei com a complementari d'un servei d'atenció personal.

Tasques a realitzar:

Neteja o ajut a la neteja quotidiana de l'habitatge i al seu manteniment en condicions acceptables d'higiene i salubritat.

La persona beneficiària del servei haurà de disposar en el seu domicili dels estris i productes necessaris per a larealització dels treballs de neteja. En qualsevol cas els estris i productes necessaris aniran a càrrec de la personabeneficiària.

Article 3r. Obligació de pagament.

1. Estaran obligats al pagament les persones físiques que sol·licitin els serveis anteriors.

2. S'exceptuen d'aquesta obligació:

- Els usuaris que constin com a exempts del preu públic en la prescripció del servei, perquè es tracti de serveissocioeducatius, que responguin a situacions de risc greu o perquè la prescripció s'hagi fet amb caràcter no plenamentvoluntari.

- Els usuaris que tinguin una capacitat econòmica disponible mensual inferior a l'indicador de renda de suficiència deCatalunya.

3. En casos urgents en que no es pugui esperar el període de tramitació normal, el servei es podrà iniciar sensedeterminar prèviament la quantia del preu.

Article 4t. Quantia.

1. La quota íntegra resulta dels següents imports per hora de servei:

Servei d'atenció personal: 16,24 EUR/hora.

Servei de neteja de la llar: 13,83 EUR/horC

11

Dil uns, 28 de novembre de 2016

2. La quota líquida es determinarà tenint en compte la capacitat econòmica disponible, en còmput mensual, d'acord ambla següent fórmula:

Capacitat econòmica disponible

Quota líquida = ___________________________

-1

x 100

x Quota íntegra

(

)

Recursos finals mínims

3. Als efectes de determinar la quota liquida, s'haurà d'estar a les següents definicions:

a) Capacitat econòmica disponible: És la diferencia entre els ingressos i la suma de les despeses i les reduccionsaplicables.

b) Ingressos computables: Són els que s'estableixen a l'article 4t i 5è de l'ordre 432/2007 de la Generalitat de Catalunya.En cas que hagi cònjuge, els beneficiaris podran optar per sumar els ingressos d'ambdós cònjuges i dividir-los per dos oper considerar els ingressos individuals. Si els cònjuges fan declaració de la renda conjunta, es consideraran elsingressos de tots dos cònjuges dividits per dos.

c) Despeses computables: Són despeses computables les corresponents a:

- L'habitatge, enteses com l'import de l'hipoteca o lloguer a càrrec de l'usuari i/o cònjuge amb un màxim del 30% del'IRSC, incloent-hi el factor corrector de Barcelona.

- Les corresponents als serveis d'atenció a causa de la dependència (Centre de dia).

d) Reduccions: Es consideren reduccions relatives als fills menors de 25 anys en la data de la presentació de lasol·licitud que convisquin en el domicili i amb rendes inferiors a l'IRSC (amb el coeficient corrector Barcelona), i els fillsdiscapacitats amb un grau de discapacitat mínim del 33% que convisquin al domicili, amb coeficients de 0,7 i 1,5, respectivament. S'inclourà també una reducció equivalent a la d'un fill discapacitat amb un grau mínim del 33%, quanl'usuari presenti aquest grau de discapacitat.

e) Recursos finals mínims: els que disposa la persona usuària, es considerarà l'Indicador de Renda de Suficiència deCatalunya (IRSC) mensual, que s'estableix cada any, i sobre aquesta quantitat s'aplicarà un coeficient corrector perviure a Barcelona que s'actualitzarà anualment.

4. Sobre l'import de la quota líquida resultant s'estableixen les següents limitacions:

a) L'import màxim no superarà el 65% del cost del servei.

b) Si la capacitat econòmica disponible és inferior als recursos finals mínims, la quota liquida serà zero.

c) No es liquidarà el preu públic si la quota líquida resultant és inferior a 40 EUR.

d) Si la capacitat econòmica de l'usuari, un cop minorada amb la quota líquida, resultés inferior als recursos finalsmínims, únicament es liquidarà la diferencia entre la capacitat econòmica disponible i els recursos finals mínims.

Article 5è. Meritació de l'obligació de pagament.

El preu públic es merita en el moment en que es presta el servei d'atenció Domiciliària.

Article 6è. Normes de gestió, liquidacions i tramitació.

Segons les normes de càlcul del preu públic establertes a l'article 4t i 5è d'aquesta ordenança, l'Administració municipalnotificarà una liquidació mensual a la persona usuària del servei amb l'import del preu públic que haurà d'abonar pelsmitjans de pagament habilitats.

Les persones usuàries hauran de posar en coneixement de l'Administració municipal qualsevol canvi en la seva situacióeconòmica o personal que pugui afectar al càlcul de la quota del preu públic. La comunicació s'ha d'efectuar en el

termini màxim d'un mes des de la data en que s'hagi produït aquesta alteració.

12

Dil uns, 28 de novembre de 2016

La comunicació de qualsevol canvi en la situació econòmica o personal de l'usuari que pugui repercutir sobre la seva aportació al pagament del preu públic sortirà efectes a partir de la mateixa data de comunicació del canvi, a excepciód'aquell que comporti un augment del preu públic, el qual l'Administració podrà exigir a l'usuari tenint en consideració ladata d'esdeveniment del mateix.

Excepcionalment, en el cas de comunicació de canvi en la situació econòmica o personal de l'usuari que es justifiquimitjançant l'aportació de la preceptiva resolució administrativa en la que s'estableixi una data d'inici d'efectes retroactivaespecífica, s'estarà a aquesta última, i no a la data de presentació de la comunicació per part de l'usuari, sempre i quan aquesta hagi estat presentada dins el termini màxim d'un mes des de la data de notificació a l'usuari de la resolucióadministrativa esmentada.

L'incompliment del deure de comunicació dins de termini, per part de l'usuari, dels canvis en la seva situació econòmicao personal comportarà que no es rectifiquin les liquidacions mensuals meritades i notificades, en tot allò que aquestcanvi el pugui beneficiar.

Article 7è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir l'1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació oderogació.

1.4. PREUS PÚBLICS PEL SERVEI D'ÀPATS EN COMPANYIA PER A LA GENT GRAN.

Art.1r. Disposicions generals.

D'acord amb allò que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona, l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 127 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel ReialDecret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i de conformitat amb els articles 41 a 47 del mateix text refós, es fixen els preusper la prestació de serveis d'àpats en companyia per a la gent gran.

Art. 2n. Objecte.

Es regula la contraprestació pecuniària per a la utilització dels serveis d'àpats en companyia per a la gent gran. És unservei diürn d'assistència a les activitats de la vida diària de les persones grans en situació de fragilitat. Els destinatarissón persones majors de 65 anys que requereixen suport per a cobrir les necessitats d'una alimentació adequadadietètica o condicionalment, i d'un espai relacional acollidor facilitador de vincles d'amistat i de connexió amb lacomunitat:

- Persones grans soles en risc d'aïllament social.

- Persones grans que viuen en habitatges sense condicions per cuinar.

- Persones que tot i viure en habitatges en bones condicions requereixen un seguiment dels hàbits d'alimentació,relacionals, d'higiene o de salut, fora del seu domicili.

Art. 3r. Obligació de pagament.

Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els qui utilitzin els serveis que són objecte d'aquesta regulació.

Art. 4t. Quantia.

Preu àpat pels Usuaris amb PNC o derivats de Serveis socials bàsics: 0,50 EUR.

Preu àpat pels Usuaris amb Targeta Rosa Gratuïta: 0,85 EUR.

Preu àpat pels Usuaris amb Targeta Rosa Reduïda: 1,80 EUR.

Preu àpat sense targeta rosa: 3,90 EUR.

Quan, excepcionalment, hi hagi persones que per manca de capacitat econòmica temporal i transitòria no poden assumir el copagament corresponent, el professional referent dels serveis socials bàsics corresponent haurà d'acompanyar a la sol·licitud del servei un informe social en el que especifiqui els motius de l'exempció (preu zero) aixíV

com la durada aproximada de la mateixa.

13

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Art. 5è. Naixement de l'obligació de pagament.

L'obligació de pagament comença en el moment en què es presten els serveis que s'hi regulen.

Art. 6è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir l'1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació oderogació.

1.5. PREUS PÚBLICS DE LA GRANJA ESCOLA CAN GIRONA.

Art. 1r. Disposicions generals.

D'acord amb el que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 127 del text refós de la Lleireguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i de conformitat amb elsarticles 41 a 47 del mateix text refós, es fixen els preus que regiran per la cessió de terrenys d'acampada del'equipament municipal Granja Escola Can Girona.

Art. 2n. Objecte.

Es regula la contraprestació pecuniària per a l'ús de les instal·lacions i la prestació de serveis.

Art. 3r. Obligació de pagament.

Estan obligats al pagament del preu públic totes les persones físiques i jurídiques que utilitzin els serveis que ofereix laGranja Escola Can Girona.

Art. 4t. Quantia.

Activitat d'acampada: 4,47 EUR per persona i dia.

Aquest import inclou l'IVA.

Art. 5è. Naixement de l'obligació de pagament.

L'obligació de pagament neix en el moment en què s'utilitza el servei.

Art. 6è. Regulació aplicable.

Els preus públics de la Granja Escola Can Girona es regiran, en tot el que no està regulat, per la regulació general delspreus públics municipals.

Art. 7è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir l'1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació oderogació.

1.5. PREUS PÚBLICS PER SERVEIS DELS CENTRES OBERTS MUNICIPALS PER INFANTS, ADOLESCENTS IFAMÍLIES.

Art. 1r. Disposicions generals.

D'acord amb el que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 127 del text refós de la Lleireguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i de conformitat amb elsarticles 41 a 47 del mateix text refós, es fixen els preus públics per la prestació de serveis als Centres Oberts municipals per infants, adolescents i famílies.

Art. 2n. Objecte.

E

Es regula la contraprestació pecuniària per la prestació dels serveis de Centres Oberts municipals per infants, adolescents i famílies.

14

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Art. 3r. Obligació de pagament.

Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els qui utilitzin qualsevol dels serveis que són objecte d'aquestaregulació.

Art. 4t. Quantia.

Les tarifes aplicables són les següents:

1. Espai familiar i tallers.

Espai familiar (per trimestre): 30,45 EUR.

Tallers (per taller): 10,15 EUR.

Els usuaris/es derivats/des pels Serveis Socials, que per l'informe relatiu a la seva situació econòmica es consideri queno poden pagar el preu públic, gaudiran d'una reducció del 90% en el preu.

2. Centre obert, casal de vacances d'estiu i casal de vacances de Nadal i/o Setmana Santa.

Curs Centre Obert:

- Per curs: 91,35 EUR.

- Per mes: 10,15 EUR.

Casal de vacances:

- Estiu (2 setmanes): 40,60 EUR.

- Setmana Santa o Nadal: 10,15 EUR.

Els usuaris/es derivats/des pels Serveis Socials, que per l'informe relatiu a la seva situació econòmica es consideri queno poden pagar el preu públic, gaudiran d'una reducció del 90% en el preu.

Art. 5è. Naixement de l'obligació de pagament.

L'obligació de pagament comença en el moment en què es presten els serveis que s'hi regulen.

Art. 6è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir l'1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació oderogació.

1.6. PREUS PÚBLIC PER LA CESSIÓ DE SALES DEL CENTRE D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ PER A JOVES.

Art. 1r. Disposicions generals.

D'acord amb el que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 127 del text refós de la Lleireguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i de conformitat amb elsarticles 41 a 47 del mateix text refós, es fixen els preus públics per la cessió de sales del Centre d'Informació iAssessorament per a Joves.

Art. 2n. Objecte.

Es regula la contraprestació pecuniària per la cessió de les sales del Centre d'Informació i Assessorament per a Joves.

Art. 3r. Obligació de pagament.

Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els qui utilitzin el servei objecte d'aquesta regulació.

15

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Art. 4t. Quantia.

Les tarifes són les següents:

Preu /hora

Entitats o grups juvenils

Entitats de Ciutat Vella

Altres entitats

Empreses

Sala gran.

3,87 EUR

7,73 EUR

11,60 EUR

30,94 EUR

Capacitat 80 persones

Sales petites (3)

2,47 EUR

4,93 EUR

7,40 EUR

19,73 EUR

Capacitat 25 persones

A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui.

Art. 5è. Naixement de l'obligació de pagament.

L'obligació de pagament comença en el moment en què es presten els serveis que s'hi regulen.

Art. 6è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir l'1 de gener 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació oderogació.

1.7. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE DETERMINATS SERVEIS DEL CENTRE DE RECURSOS PER A LES ASSOCIACIONS JUVENILS DE BARCELONA.

Art. 1r. Disposicions generals.

La present normativa de preus públics s'inscriu en allò que disposen l'article 16.m) de la Llei 22/1998, de 30 dedesembre, de Carta Municipal de Barcelona i els arts 41 a 47 i 127 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Art. 2n. Objecte.

L'objecte de la present normativa és regular la contraprestació pecuniària per la prestació de serveis que ofereix elCentre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ).

Art. 3r. Serveis del Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils subjectes a preu públic.

Tots els serveis que ofereix el CRAJ són gratuïts a excepció dels següents:

Lloguer de sales de l'Espai Jove La Fontana.

Lloguer de material.

Art. 4t. Beneficiaris del servei.

Lloguer de sales.

Podran fer ús dels serveis totes les entitats juvenils, grups (formals o informals) i aquelles entitats i empreses que ho desitgin, sempre que els seus objectius no contradiguin la filosofia ni el conveni signat entre l'Ajuntament de Barcelona iel Consell de la Joventut de Barcelona, i que les seves activitats siguin compatibles amb la programació del'equipament.

Lloguer de material.

Podran fer ús dels serveis totes les entitats juvenils, grups (formals o informals) i aquelles entitats, administracions iempreses que ho desitgin, sempre que els seus objectius no contradiguin la filosofia ni el conveni signat entrel'Ajuntament de Barcelona i el Consell de la Joventut de Barcelona.

16

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Art. 5è. Definició.

Entitat juvenil: associacions juvenils, col·lectius o grups de joves. Una associació juvenil és aquella on els seuscomponents són bàsicament joves i on la direcció i gestió es porta a terme majoritàriament pels mateixos joves.

Associacions juvenils, associacions d'alumnes, grups de fet, col·lectius de joves, plataformes de territori juvenils,federacions juvenils, coordinadores juvenils, casals de joves, espais joves.

Entitat sense ànim de lucre: agrupació estable de persones constituïdes formada per tres o més membres que s'uneixende manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general oparticular; s'organitza democràticament, per tal assolir un objectiu comú mitjançant la realització d'activitats col·lectives.

Associacions, xarxes de participació, moviments socials, col·lectius d'àmbit territorial de ciutat.

Entitat lucrativa i administracions organització amb personalitat jurídica (definida a l'escriptura), la qual disposa delsmitjans necessaris per a la producció i es dedica a combinar-los per obtenir béns o serveis.

Art. 6è. Obligació de pagament.

Estan obligades al pagament de les corresponents tarifes abans de l'ús del servei les persones usuàries del serveiobjecte que vulguin fer ús dels serveis de pagament que disposa el CRAJ segons aquesta regulació.

Art. 7è. Quantia.

a) Lloguer de sales.

Tipus de prestació: Lloguer d'espais:

S'estableix la mateixa quantia que s'aplica en els preus públic de l'Espai Jove La Fontana, aprovats anualment peldistricte de Gràcia.

Així mateix, els criteris i normatives d'usos es regiran per la normativa de l'equipament i els acords presos en laComissió Tècnica i Consell de Centre.

S'estableixen 4 grups possibles d'usuaris del servei de lloguer de sales del Centre de Recursos per a les AssociacionsJuvenils de Barcelona segons les quals es determinen les tarifes de preus:

? Tarifa A: Entitat Juvenil.

? Tarifa B: Entitat de Gràcia.

? Tarifa C: Entitat.

? Tarifa D: Empresa.

Lloguer de sales.

Tarifa A

Tarifa B

Tarifa C

Tarifa D

Sales vivers i sales tal er.

Hora

2,32 EUR

4,64 EUR

9,27 EUR

46,35 EUR

Dia

11,59 EUR

23,18 EUR

46,35 EUR

92,73 EUR

Sala polivalent Hora

3,70 EUR

7,41 EUR

11,11 EUR

69,55 EUR

Dia

18,54 EUR

37,09 EUR

55,63 EUR

139,09 EUR

Sala d'actes.

Hora

7,41 EUR

14,83 EUR

18,54 EUR

139,09 EUR

Dia

37,09 EUR

74,19 EUR

92,73 EUR

370,93 EUR

Sala auditori*

Matí

37,09 EUR

74,19 EUR

92,73 EUR

370,93 EUR

(si cal tècnic de so, es vol fer ús de la barra Tarda i cap de setmana

46,35 EUR

83,46 EUR

115,92 EUR

417,30 EUR

i/o cobrar entrada s'aplicaran en les tarifes)

Tarda- vespre

60,27 EUR

92,73 EUR

139,09 EUR

463,66 EUR

A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui.

b) Lloguer de material.

Tipus de prestació: Lloguer d'infraestructures.

S'estableixen 3 grups possibles d'usuaris del servei de lloguer de materials del Centre de Recursos per a lesV

Associacions Juvenils de Barcelona segons les quals es determinen les tarifes de preus:

17

Dil uns, 28 de novembre de 2016

? Tarifa A: Entitat Juvenil.

? Tarifa B: Entitat sense ànim de lucre.

? Tarifa C: Administració i empreses.

Lloguer de material

Tarifa A

Tarifa B

Tarifa C

Materials estàndard

Pantalla portàtil

3,55 EUR

5,24 EUR

8,45 EUR

Projector de diapositives

4,28 EUR

6,32 EUR

10,20 EUR

Retroprojector de transparències

6,93 EUR

10,23 EUR

16,50 EUR

Equip de so portàtil

17,50 EUR

25,83 EUR

41,67 EUR

Equip de so mitjà

37,91 EUR

55,96 EUR

90,25 EUR

Equip de so gran

121,18 EUR

158,26 EUR

185,67 EUR

Altaveu

4,22 EUR

6,77 EUR

12,78 EUR

Micròfon petaca

3,76 EUR

5,55 EUR

8,95 EUR

Fresnel

4,47 EUR

6,60 EUR

10,64 EUR

Expositor Reixat

5,84 EUR

8,62 EUR

13,90 EUR

Expositor Semicercle

6,19 EUR

9,13 EUR

14,73 EUR

Carpa

10,50 EUR

15,50 EUR

25,00 EUR

Mostrador

2,59 EUR

3,82 EUR

6,17 EUR

Walkie's

4,32 EUR

6,38 EUR

10,30 EUR

Taules

1,76 EUR

2,60 EUR

4,19 EUR

Màquina de xapes

5,15 EUR

7,60 EUR

12,25 EUR

Gravadora de veu

4,23 EUR

6,24 EUR

10,07 EUR

Focus

4,49 EUR

6,63 EUR

10,70 EUR

Punter làser

1,68 EUR

2,48 EUR

4,00 EUR

Màquina troqueladora

4,39 EUR

6,48 EUR

10,45 EUR

Càmera de fotografia

2,14 EUR

3,16 EUR

5,10 EUR

Material d'ús intensiu

Pantalla DB

11,39 EUR

18,29 EUR

34,50 EUR

Videoprojector

13,57 EUR

21,79 EUR

41,11 EUR

Megàfon

4,22 EUR

6,78 EUR

12,79 EUR

Micròfon sense fil

4,21 EUR

6,76 EUR

12,75 EUR

1 torre de llums

12,71 EUR

20,42 EUR

38,53 EUR

Tarima

6,60 EUR

10,60 EUR

20,00 EUR

Càmera de vídeo

10,21 EUR

16,39 EUR

30,93 EUR

Materials fungibles

Xapes de 38 (paquet de 100)

10,64 EUR

12,54 EUR

19,00 EUR

Xapes de 25 (paquet de 100)

8,74 EUR

10,30 EUR

15,60 EUR

Xapes iman de 38 (paquet de 100)

14,00 EUR

16,50 EUR

25,00 EUR

A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui.

Art. 8è. Naixement de l'obligació de pagament.

L'obligació de pagament comença en el moment en què es presten els serveis que s'hi regulen.

Es preveu el pagament anticipat del preu públic en el mateix lloc de la prestació del servei.

Art. 9è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir a partir de l'1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.

1.8. PREU PÚBLIC PER PRESTACIONS DE SERVEIS DEL CENTRE D'ALLOTJAMENT FAMILIAR NAVAS.

Art. 1r. Disposicions generals.

D'acord amb allò que disposen l'article 16.m) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de Carta Municipal de Barcelona i els arts 41 a 47 i 127 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret LegislatiuV

2/2004, de 5 de març, es fixen els preus públics per la prestació de serveis del Centre d'Allotjament Familiar Navas.

18

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Art. 2n. Objecte.

Es regula la contraprestació pecuniària per la prestació del servei del Centre d'Allotjament Familiar Navas.

Art. 3r. Obligació de pagament.

Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els qui utilitzin el servei del Centre d'Allotjament Familiar Navasque és objecte d'aquesta regulació.

Art. 4t. Quantia.

Els preus públics pel servei del Centre d'Allotjament Familiar Navas són:

Preu/unitat d'allotjament/ dia: 2,00 EUR.

S'entén per unitat d'allotjament l'ús per part d'una unitat familiar de convivència del servei que ofereix el Centre al'apartament o apartaments que li correspongui segons acord d'estada, així com dels espais comuns del Centre.

Les persones usuàries que per l'informe relatiu a la seva situació socioeconòmica es consideri que no poden pagar elpreu públic, gaudiran d'una exempció total del mateix.

Art. 5è. Naixement de l'obligació de pagament.

L'obligació de pagament comença en el moment en què s'inicia la prestació del servei que s'hi regula.

Amb caràcter general, el pagament del servei s'efectuarà el darrer dia del mes en curs al de la prestació del servei. Encas de què la finalització del servei es produeixi abans d'aquesta data, el pagament s'haurà d'efectuar el dia abans dedita finalització.

Art. 6è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir l'1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació oderogació.

1.9. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL PROJECTE TEMPS DE BARRI, TEMPS PER TU.

Art. 1r. Disposicions generals.

D'acord amb el que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 127 del text refós de la Lleireguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i de conformitat amb elsarticles 41 a 47 del mateix text refós, es fixen els preus públics per la prestació de serveis del programa "Temps de barri,temps per tu".

Art. 2n. Objecte.

L'objecte de la present normativa és regular la contraprestació pecuniària per les activitats realitzades en el marc delprojecte "Temps de Barri, Temps per tu", adreçat a famílies i/o persones cuidadores que tenen infants i adolescents ambdiscapacitat i/o persones dependents al seu càrrec.

Art. 3r. Definicions.

S'entén per:

- Infants i adolescents amb discapacitat: Els menors de 18 anys que, d'acord amb la legislació aplicable, tenenreconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, ja sigui física, psíquica i/o sensorial.

- Persones amb dependència: Persones que, pel fet de trobar-se en situació d'especial vulnerabilitat, requereixen ajudes

per dur a terme les activitats essencials de la vida diària, assolir mes autonomia personal i poder exercir plenament elsN

seus drets de ciutadania.

V

19

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Art. 4t. Obligació de pagament.

Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els usuaris del servei objecte d'aquesta regulació.

Art. 5è. Quantia.

Les tarifes són les següents:

Taller lúdic per infants i adolescents amb discapacitat i germans/es (per infant i sessió): 5,00 EUR.

A aquestes tarifes se'ls aplicarà el règim d'IVA que segons normativa vigent correspongui.

Art. 6è. No subjecció.

Els usuaris del servei no subjectes al pagament en els següents supòsits:

a) En tallers per infants i adolescents amb discapacitat:

- Quan els ingressos de la unitat familiar no superin l'Indicador Públic de Renda d'Efectes múltiples (IPREM).

- Quan hagin estat derivats pels centres de serveis socials, adduint necessitats socials en relació a les activitats delprojecte.

b) En tallers per persones dependents:

- Quan els ingressos de la unitat familiar i/o la persona cuidadora no superin l'Indicador Públic de Renda d'efectesmúltiples (IPREM)

- Quan la persona cuidadora sigui titular de Targeta Rosa Gratuïta.

- Quan hagin estat derivats pels centres de serveis socials, adduint necessitats socials en relació a les activitats delprojecte.

Art. 7è. Reduccions.

Els usuaris del servei gaudiran d'una reducció del 50% el preu públic:

a) En tallers per infants i adolescents amb discapacitat i llurs germans/es, quan es tracti de membres de famílianombrosa o de família monoparental, i quan tinguin un o més germans inscrits.

b) En tallers per persones amb dependència, quan la persona cuidadora sigui titular de Targeta Rosa Reduïda.

Art. 8è. Documentació requerida.

Als efectes de sol·licitar les inscripcions al servei del projecte "Temps de barri, temps per tu" i sol·licitar la reducció oexcepció del preu públic caldrà aportar la següent documentació per acreditar la condició:

a) Per tallers per infants i adolescents amb discapacitat.

- Certificat de Renda de la Unitat Familiar.

- Certificat de discapacitat de l'Infant i/o adolescent.

- Carnet de família nombrosa.

- Certificat d'empadronament.

- En el cas que la família hagi estat derivada per Serveis Socials i es valori la excepció o reducció del preu públic, caldrà aportar un Informe Social valorant la situació socioeconòmic de la família.

20

Dil uns, 28 de novembre de 2016

b) Per tallers per persones amb dependència.

- Còpia de la valoració del grau de dependència.

- Còpia de la Targeta Rosa Gratuïta.

- Còpia de la Targeta Rosa Reduïda.

- En el cas que la família hagi estat derivada per Serveis Socials i es valori la excepció o reducció del preu públic, caldràaportar un Informe Social valorant la situació socioeconòmic de la família.

Art. 9è. Naixement de l'obligació de pagament.

L'obligació de pagament comença en el moment en què es presten els serveis que s'hi regulen. Es preveu el pagamentanticipat del preu públic en el mateix lloc de la prestació del servei.

Art. 10è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir a partir de l'1 de gener del 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi lamodificació o derogació.

ANNEX II. àrea de prevenció, seguretat i mobilitat.

Article 1r. Disposicions generals.

D'acord amb allò que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 127 del text refós de la Lleireguladora de les hisendes locals i de conformitat amb els articles 41 a 47 del mateix text refós es fixen els preus públicsper la prestació de determinats serveis de l'àrea de Seguretat i Prevenció, a sol·licitud dels interessats.

Article 2n. Objecte.

Es regula la contraprestació pecuniària per la prestació de:

a. Serveis de la unitat muntada i de la secció canina de la Guàrdia urbana.

b. Serveis de la galeria de tir de la Guàrdia Urbana.

c. Cursos de formació realitzats pel Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament.

d. Cursos de formació realitzats per la Guàrdia Urbana per als cossos policials d'altres entitats locals.

Article 3r. Obligació de pagament.

Estaran obligats al pagament de la tarifa tots els interessats que sol·licitin aquests serveis.

Article 4t. Quantia.

Les tarifes a aplicar són les consignades en l'annex.

Article 5è. Naixement de l'obligació de pagament.

L'obligació de pagament neix amb la prestació del servei.

Article 6è. Normes de gestió.

La gestió del preu s'inicia a petició de l'interessat.

Article 7è. Regles específiques dels serveis de la Unitat muntada i de la secció canina.

1. Aquesta prestació té un caràcter purament discrecional, podent l'Ajuntament acceptar o refusar la sol·licitud del

particular.

E

2. S'aplicarà un descompte del 50% del preu a les sol·licituds que realitzin associacions o fundacions de caràcter benèfic o assistencial.

21

Dil uns, 28 de novembre de 2016

3. En els casos en que s'estimi i previ informe de la Gerència de Seguretat i Prevenció, es podrà eximir de pagament al'entitat sol·licitant quan es tracti d'una associació de veïns i comerciants o una entitat sense ànim de lucre amb àmbitd'actuació a Barcelona i l'acte afavoreixi la proximitat local, o quan l'acte contribueixi a la projecció de la Ciutat, l'Ajuntament o la Guàrdia Urbana.

4. En totes les actuacions fora del termini municipal de Barcelona, el transport del personal i del bestiar anirà a càrrecdel sol·licitant.

Article 8è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir l'1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació oderogació.

ANNEX TARIFES.

? Unitat Muntada Guàrdia Urbana de Barcelona i Secció Canina.

Horari

EUR

Agent (EUR /hora)

Diürn

55,98

Agent (EUR /hora)

Nocturn

62,60

Agent (EUR /hora)

Festiu

61,32

Caporal (EUR/hora)

Diürn

59,51

Caporal (EUR/hora)

Nocturn

65,41

Caporal (EUR/hora)

Festiu

64,13

Sergent (EUR /hora)

Diürn

62,73

Sergent (EUR /hora)

Nocturn

68,31

Sergent (EUR /hora)

Festiu

67,03

Inspector

Dedicació plena

73,31

Intendent

Dedicació plena

79,40

Sotsinspector

Dedicació plena

68,43

Per cavall (EUR/dia): 18,86.

Per gos (EUR/dia): 11,76.

? Galeria de tir.

Utilització línia de tir (EUR/hora): 13,63.

Instructor de Galeria

Horari

EUR

Agent (EUR /hora)

Diürn

56,90

Agent (EUR /hora)

Nocturn

66,22

Agent (EUR /hora)

Festiu

64,30

? Cursos de Formació Policial.

Preparació del Curs

EUR

Personal Administratiu

49,92

Personal uniformat

Docència

Horari

EUR

Sargent

Diürna

35,49

Sargent

Nocturna

41,06

Caporal

Diürna

32,27

Caporal

Nocturna

38,16

Agent

Diürna

28,51

Agent

Nocturna

35,36

Utilització Aula: 200,00.

V

Material Docent: 5,00.

22

Dil uns, 28 de novembre de 2016

? Curs tècniques extinció incendis.

EUR

Preparació del Curs

Administratiu 25,23

Especialitzat

12,00

Docència

Personal Uniformat

34,57

Túnel del Foc

Utilització Túnel de Foc

224,47

Equipament i Maquinària

Neteja Granota

3,35

Neteja Jaquetó

25,58

Neteja Sobrepantaló

21,98

Neteja Guants

1,82

Neteja Tovallola

1,34

Neteja Caretes i Regulador

42,63

Neteja Espatlleres i CU

30,00

Bombona d'Oxigen

20,30

Utilització Vestit Risc Químic

35,00

Extintor Aigua

31,24

Extintor CO2

23,92

Extintor Pols

26,49

EPI # 0

47,50

EPI # 1

140,43

? Pràctiques formació tècniques sanitàries.

EUR

Preparació del Curs + Docència

Preparació

10,16

Monitor - Tècniques Sanitàries

37,45

Material

Utilització Ninot per Pràctiques

6,00

Utilització Ninot suport Vital

13,95

Utilització Ninot suport Vital Avançat

39,61

ANNEX III. PREUS PÚBLICS DE L'ÀREA D'ECOLOGIA URBANA.

3.1 preus públics dels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals 2017.

Article 1r. Disposicions generals.

D'acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, elsarticles 41 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableixen els preus públics per laprestació del servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables als municipals definits en el text refós dela Llei reguladora dels residus aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 juliol.

Article 2n. Objecte del preu públic.

1. Constitueix l'objecte del preu públic el servei de recollida selectiva de les diferents fraccions residuals -rebuig,orgànica, paper-cartró, vidre i envasos lleugers- dels residus generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i al'engròs, l'hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, i dels residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables als municipals, en qualsevol de les modalitats de recollida que estableix l'Ordenança deMedi Ambient de Barcelona i el seu transport fins a les plantes de tractament i reciclatge pels serveis municipals.

2. Les modalitats de recollida selectiva de residus comercials són:

E

a) En establiments ubicats fora dels eixos o zones comercials en els quals es presta el servei de recollida comercialC

porta a porta:

23

Dil uns, 28 de novembre de 2016

- El servei de recollida convencional, assimilable a la recollida domiciliària, per a establiments que generin un voluminferior o igual a 600 l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes o un volum inferior o igual a 600 l/setmana de lesfraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers.

- El servei de recollida amb bujols, assimilable a recollida porta a porta, per a establiments generadors singulars quegenerin un volum superior a 600 l/dia i inferior o igual a 900 l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes o un volum superior a 600 l/setmana i inferior o igual a 900 l/setmana de les fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers. Escondiciona aquesta recollida a aquelles fraccions per les quals l'Ajuntament ofereixi el servei i sempre que ho avalincriteris tècnics.

b) En establiments ubicats dins dels eixos o zones comercials on es presta el servei de recollida comercial porta a porta:

- El servei de recollida convencional, assimilable a la recollida domiciliària, per a establiments que generin un voluminferior o igual a 120 l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes o un volum inferior o igual a 120 l/setmana de lesfraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers, excepte per la fracció cartró en cas que en la zona estigui implantada larecollida de cartró plegat i lligat en vorera.

- El servei de recollida amb bujols, per a establiments que generin un volum superior a 120 l/dia i inferior o igual a 600l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes o un volum superior a 120 l/setmana i inferior o igual a 600 l/setmanade les fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers. Es condiciona aquesta recollida a aquelles fraccions per lesquals l'Ajuntament ofereixi el servei i sempre que ho avalin criteris tècnics.

- El servei de recollida amb bujols, per a establiments generadors singulars que generin un volum superior a 600 l/dia iinferior o igual a 900 l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes o un volum superior a 600 l/setmana i inferior oigual a 900 l/setmana de les fraccions paper/cartró o vidre.

c) Per grans generadors de residus, independentment de la zona on s'ubiquin:

- El servei de recollida amb bujols, per a establiments grans generadors de residus que generin un volum superior a 900l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes o un volum superior a 900 l/setmana de les fraccions paper/cartró ovidre.

d) Servei de recollida comercial mitjançant sistema pneumàtic:

- Els establiments comercials que es trobin dins de l'àrea de recollida pneumàtica, assimilable a recollida domiciliària,hauran de fer servir aquest sistema per lliurar les fraccions admeses.

- Els establiments comercials que disposin de boques internes hauran de fer servir aquest sistema, lliurant les fraccionsorgànica (etiquetes identificatives de color marró) i rebuig (etiquetes identificatives de color gris). Per la resta defraccions s'hauran d'acollir als sistemes de recollida establerts en la seva zona.

3. Els establiments comercials tenen les següents obligacions:

a) Separar en origen les fraccions generades.

b) Utilitzar les modalitats de recollida implantada en la seva zona, d'acord amb l'especificat en aquest article.

c) En les modalitats on s'hagi d'utilitzar contenització específica per a cada fracció generada:

? Fracció resta: bujol/contenidor amb tapa grisa o boca de pneumàtica amb etiqueta identificativa de color gris.

? Fracció orgànica: bujol/contenidor amb tapa marró o boca de pneumàtica amb etiqueta identificativa de color marró.

? Fracció paper/cartró: El paper amb bujol/contenidor amb tapa blava i el cartró plegat i lligat en vorera.

? Fracció vidre: bujol/contenidor amb tapa verda.

? Fracció envasos: bujol/contenidor amb tapa groga (es condiciona aquesta recollida a que l'Ajuntament ofereixi el serveiN

i sempre que ho avalin criteris tècnics).

V

24

Dil uns, 28 de novembre de 2016

4. Els establiments hauran de facilitar a l'Ajuntament informació sobre el volum de generació de residus per determinarla classificació de generador que els hi correspongui.

5. En les zones on no existeixin contenidors de recollida domiciliària els establiments lliuraran les fraccions utilitzant elsbujols/contenidors o sistema de bosses, en funció de la modalitat de recollida implantada i el volum de generació deresidus.

6. Els establiments productors de les fraccions orgànica i rebuig hauran de gestionar les dues fraccions de formaconjunta, ja sigui mitjançant el servei municipal de recollida, o mitjançant empreses privades de transport de residus osistemes de logística inversa.

7. El servei de tractament dels residus és objecte de la taxa metropolitana de tractament de residus municipals.

Article 3r. Obligats al pagament.

Són obligats al pagament del preu públic per la prestació de serveis de recollida de residus comercials i industrials decaracterístiques assimilables als municipals, les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars de lesactivitats generadores del mateixos, que resultin beneficiats per la prestació del servei municipal, per haver-ne sol·licitatla prestació o per no haver acreditat la gestió per un transportista que hagi realitzat la comunicació prèvia davantl'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i estigui inscrit, com a tal, en el registre de transportistes de residus deCatalunya i que lliuri les diferents fraccions a un gestor/s autoritzat/s per l'ARC (planta/es de tractament a on estransporta cada fracció per a la seva recuperació, valorització o eliminació). Aquesta instrucció també aplica al titulars deles activitats generadores que optin per un sistema de logística inversa.

Article 4t. No subjecció.

No estan subjectes al pagament del preu públic per la prestació dels serveis de recollida de residus comercials iindustrials assimilables als municipals:

1. Els titulars d'activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als municipals que acreditin que latotalitat de les fraccions residuals generades es lliuren separadament a un transportista que hagi realitzat la comunicacióprèvia davant l'Agència de Residus de Catalunya i estigui inscrit, com a tal, en el registre de transportistes de residus de Catalunya per a cadascuna de les fraccions recollides i que lliuri les diferents fraccions a un gestor/s autoritzat/s perl'ARC (planta/es de tractament a on es transporta cada fracció per a la seva recuperació, valorització o eliminació).Aquesta instrucció també aplica al titulars de les activitats generadores que optin per un sistema de logística inversa.

2. Els titulars d'activitats sense superfície declarada.

3. Els titulars d'activitats generadores de residus industrials no assimilables als residus municipals.

Article 5è. Classificació de les activitats en funció dels residus generats.

1. Classificació per volum de residus generats i superfície de l'establiment o local:

a) Els establiments que generen un volum inferior o igual a 900 l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes, o unvolum inferior o igual a 900 l/setmana de les fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers, en funció del tipusd'activitat i de llur superfície, es consideraran:

- Generadors mínims, si es tracta d'activitats desenvolupades per professionals -agrupacions de la secció 2a de lestarifes de l'impost sobre activitats econòmiques- en establiments, locals, despatxos o en el domicili habitual, desuperfície inferior o igual a 25 m2.

- Generadors petits si es tracta d'activitats empresarials -secció 1a- desenvolupades en locals, establiments, despatxos,etc. amb superfícies de fins a 50 m2 i activitats professionals -secció 2a- desenvolupades en locals, establiments,despatxos, etc. amb superfícies a partir de 25 m2 i fins a 50 m2 inclòs.

- Generadors mitjans, si es tracta d'activitats empresarials -secció 1a- i activitats professionals -secció 2a-

desenvolupades en locals, establiments, despatxos, etc. amb superfícies a partir de 50 m2 i fins a 250 m2.

E

- Generadors importants, si es tracta d'activitats empresarials -secció 1a- i activitats professionals -secció 2a- desenvolupades en locals, establiments, despatxos, etc. amb superfícies de més de 250 m2.

25

Dil uns, 28 de novembre de 2016

b) Els establiments d'activitats empresarials ?secció 1a- i activitats professionals ?secció 2a- que generen un volumsuperior a 900 l/dia de les fraccions orgànica i rebuig conjuntes o un volum superior a 900 l/setmana de les fraccionspaper/cartró, vidre o envasos lleugers, amb independència de llur superfície, es consideren grans generadors.

El residus generats per l'activitat hauran d'ésser separats obligatòriament en origen amb contenització específica.

2. Classificació per fraccions residuals generades:

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

TIPUS DE FRACCIONS

TIPUS D'ACTIVITAT

Grup A

Rebuig

Professional i empresarial no classificat

Grup B

Rebuig i paper-cartró

Comerç tèxtil i oficines

Grup C

Rebuig, paper-cartró, vidre i envasos

Serveis d'oci, l eure i bars

Grup D

Rebuig, orgànica i paper-cartró

Comerç alimentari

Grup E

Rebuig, orgànica, paper-cartró, vidre i envasos

Serveis amb restauració

CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS

EPÍGRAFS

GRUP A. Generadors de rebuig Activitats professionals -secció 2ª Activitats empresarials -secció 1ª Serveis Administratius

849.3

Activitats empresarials no classificades en d'altres grups

Activitats industrials generadores de rebuig assimilable a residu municipal

GRUP B. Generadors de rebuig i paper-cartró

Comerç majorista de productes tèxtils

613

Comerç minorista tèxtils, pel i calçat

651

Farmàcies i venda perfumeria i cosmètica

652

Comerç minorista articles l ar i construcció

653

Comerç minorista vins i begudes

645

Estancs, loteries

646.1 - 982.1

Comerç minorista béns usats

656

Altre comerç minorista

659

Serveis telefònics i altres

761

Instal·lacions i muntatges

504

Acabats d'obra

501.3-505

Salons bel esa i estètica

972

Editorials i arts gràfiques

474-476

Serveis financers

811 - 812 - 819 - 831

Entitats d'assegurances

821 - 822 - 823 - 832

Serveis de promoció immobiliària

833

Serveis de gestió propietat immobiliària

834

Agències de viatges

755

Serveis de publicitat i rel. públiques

844 - 845 - 846

Serveis fotogràfics i fotocopiadores

973.1- 493

Consultoris mèdics

942.1 - 942.9 - 943 - 944

Clíniques veterinàries 945

Serveis jurídics, tècnics, comptables

841 - 842 - 843

Serveis administratius

847-849.1-849.2-849.4-849.5-849.6-849.7-849.8-849.9

Biblioteques i Museus

966

Centres d'ensenyament sense menjador

931.3 - 932 - 933

Ràdio, televisió i telecomunicacions

761 - 964

Altres hostalatges sense bar

681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687

Oficines d'Administracions i entitats públiques sense menjador

Activitats industrials generadores de rebuig i paper-cartró

GRUP C. Generadors de rebuig, envasos, vidre i cartró

Espectacles teatrals, musicals i taurins

965.1 - 965.2 - 965.5

Sales de bal i discoteques

969.1

Activitats de joc, recreatives

969.2 - 969.3 - 969.4 - 969.5 - 969.6 - 981

Instal·lacions esportives, gimnasos

942.2 - 967.1 - 968.1

Cinemes

963.1

Bars, cafeteries, gelateries, orxateries

672 ? 673 ? 674 ? 675 - 676

Altres hostalatges amb bar

681 ? 682 ? 683 ? 684 ? 685 ? 686 - 687

Activitats industrials generadores de rebuig, envasos, vidre i paper-cartró

Oficines d'Administracions i entitats publiques amb bar.

Centres de negocis, sense generació d'orgànica

V

GRUP D. Generadors d'orgànica, rebuig i cartró

Comerç minorista de productes alimentaris

641 - 642 - 643 - 644 - 647

26

Dil uns, 28 de novembre de 2016

CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS

EPÍGRAFS

Comerç minorista de flors, plantes

659.7

Supermercats i similars

661.1 - 661.2 - 661.3 - 662.1 - 662.2

Activitats industrials generadores d'orgànica, rebuig i cartró GRUP E. Generadors d'orgànica, rebuig, paper, cartró, envasos i vidre

Hotels amb restaurant

681 - 682 - 683

Restaurants i càterings

671 - 677

Hospitals i centres sanitaris

941.1 - 941.2

Assistència i serveis socials amb residència

951

Col·legis majors i residències estudiants amb menjador

935.1 - 935.2

Centres d'ensenyament amb menjador

931.1 - 931.2 - 931.4 - 931.5

Activitats industrials generadores de totes les fraccions

Oficines d'Administracions i entitats públiques amb menjador.

Centres de negocis, amb generació d'orgànica

Les activitats corresponents al sector públic s'assimilaran en el grup corresponent per raó de la superfície i fraccionsresiduals generades.

Article 6è. Agrupació d'activitats.

1. Els locals en què s'exerceixen conjuntament diverses activitats empresarials o professionals podran sol·licitarl'agrupació, a efectes d'una única liquidació del preu públic, al titular de l'activitat a la que correspongui major coeficientper raó de les fraccions residuals generades.

Pel que fa a les galeries comercials i/o d'alimentació o els centres privats d'alimentació, centres comercials o edificis d'oficines, cada activitat es considerarà com independent, llevat que pel volum i la quantitat de residus generats pelconjunt de les activitats, els serveis municipals considerin que és necessari una gestió conjunta dels residus generats, ien aquest sentit caldrà regularitzar aquesta situació mitjançant l'agrupació d'activitats.

Les agrupacions es podran sol·licitar fins l'últim dia del mes anterior a l'inici del període de cobrament en voluntària,presentant una instància a qualsevol Registre municipal a l'atenció de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus (DSNGR) de Medi Ambient i Serveis Urbans-Ecologia Urbana. Les agrupacions sol·licitades amb posterioritat,tindran efecte per l'exercici següent.

En cas de produir-se esmenes en les agrupacions ja presentades i acceptades, per la baixa o incorporació de nousmembres, s'haurà de comunicar en la forma i termini establerts en el paràgraf anterior.

2. A efectes d'una única liquidació del preu públic, els centres de negoci podran sol·licitar l'agrupació de les activitatsempresarials i/o professionals exercides en les seves instal·lacions. En aquest cas, la liquidació es girarà al titular delcentre de negocis que haurà de tributar per la totalitat de la superfície del local i per les fraccions residuals generadesque determina aquesta ordenança en el seu article 5.2.

A aquests efectes, un centre de negocis es una empresa de serveis que posa a la disposició dels seus clients espaisfísics de treball perfectament moblats i equipats, sales d'espera, de reunions, de formació i altres espais (de restauració,menjador, office o similar) i diferents serveis d'allotjament a les empreses com son, entre altres, els de recepció,secretariat, suport administratiu, assessorament i també poden prestar serveis d'oficina virtual.

En el supòsit que, pel volum generat de residus pel conjunt d'activitats agrupades al centre de negoci, passes a tenir la consideració de gran generador, la tributació que correspondrà, es aquella que es regula en aquesta ordenança.

Les agrupacions es podran sol·licitar a l'Institut Municipal d'Hisenda mitjançant una declaració especifica fins l'últim diadel mes anterior a l'inici del període de cobrament en voluntària i haurà d'identificar mitjançant el nom, raó social, NIF inumero d'expedient atorgat per l'Agència Tributaria de l'Estat al causar l'alta censal de l'activitat, de tots els titulars de les activitats allí instal·lades. Les agrupacions sol·licitades amb posterioritat, tindran efecte per l'exercici següent.

Article 7è. Quantia.

La quota anual corresponent als establiments que generen un volum inferior o igual a 900 l/dia de les fraccions orgànica

i rebuig conjuntes o un volum inferior o igual a 900 l/setmana de les fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers, es determinen en funció de:

27

Dil uns, 28 de novembre de 2016

a. El volum dels residus generats, calculat indiciàriament a partir de la superfície del locals, establiments, despatxos ialtres on s'exerceix l'activitat, en raó de la qual es classifiquen en generadors mínims, petits, mitjans i importants,d'acord amb allò previst en l'article 5è, apartat 1r.

b. La composició de les fraccions de residus generades, determinada indiciàriament a partir dels epígrafs d'activitats, enraó dels quals es classifiquen en grups A, B, C, D o E, d'acord amb allò previst en l'article 5è, apartat 2n.

Generadors mínims, petits, mitjans i importants.

Tipus d'activitat

Grup

Generador

Preu (IVA no inclòs)

Mínim

Petit

Mitjà

Important

Preu base

97,55 EUR

134,30 EUR

159,26 EUR

317,31 EUR

Coeficient

Activitats professionals

Grup A

1,0

97,55 EUR

134,30 EUR

159,26 EUR

317,31 EUR

Activitats empresarials

Grup A

1,0

134,30 EUR

159,26 EUR

317,31 EUR

Grup B

1,5

201,46 EUR

238,89 EUR

475,96 EUR

Grup C

2,0

268,61 EUR

318,53 EUR

634,62 EUR

Grup D

2,5

335,76 EUR

398,15 EUR

793,27 EUR

Grup E

3,0

402,91 EUR

477,79 EUR

951,93 EUR

2. La quota anual corresponent als establiments que generen un volum superior a 900 l/dia de les fraccions orgànica irebuig conjuntes o un volum superior a 900 l/setmana de les fraccions paper/cartró, vidre o envasos lleugers,considerats grans generadors, es determinen en funció dels bujols diaris recollits de la fracció rebuig i pel cost d'entrega,reposició, manteniment i neteja (1 rentat intensiu i 2 mecànics) dels cubells o contenidors destinats a la recollida de lesfraccions selectives de matèria orgànica, vidre, paper/cartró i envasos lleugers.

3.Totes les tarifes van gravades amb l'impost sobre el valor afegit amb el tipus impositiu reduït.

Grans generadors.

A) Per la fracció rebuig, per cada bujol, contenidor o autocompactador recollit.

Preu (IVA no inclòs)

- de 90 litres

2,10 EUR

- de 120 litres

2,82 EUR

- de 240 litres

5,62 EUR

- de 360 litres

8,45 EUR

- de 660 litres

15,52 EUR

- de 800 litres

18,79 EUR

- de 880 litres

20,69 EUR

- de 1000 litres

23,50 EUR

- de 1700 litres

39,93 EUR

- de 2200 litres

50,75 EUR

- de 3200 litres

79,87 EUR

- autocompactador

381,71 EUR

B) Per cada fracció selectiva -matèria orgànica, vidre, paper/cartró i envasos lleugers- recollida, per cada bujol ocontenidor disposat (Aquests preus inclouen la recollida diària de la fracció orgànica i 3 vegades/setmana de la resta defraccions).

Preu (IVA no inclòs)

- de 90 litres 89,26 EUR/any

- de 120 litres 96,33 EUR/any

- de 240 litres 104,53 EUR/any

- de 360 litres 113,36 EUR/any

- de 660 litres 133,90 EUR/any

- de 800 litres 145,65 EUR/any

- de 880 litres 150,34 EUR/any

- de 1000 litres

155,04 EUR/any

- de 1700 litres 171,47 EUR/any

E

- de 2200 litres

178,52 EUR/any

C

- de 3200 litres 185,57 EUR/any

28

Dil uns, 28 de novembre de 2016

C) Per utilització del sistema de recollida pneumàtica amb boques internes exclusives.

La tarifa de la fracció orgànica s'assimila al cost/any de recollida de la fracció selectiva corresponent a un bujol de 660 litres.

La tarifa de la fracció rebuig es determina en funció del nombre d'aspiracions addicionals necessàries per garantirl'evacuació dels residus. El preu per aspiració s'assimila al preu de recollida de la fracció rebuig d'un cubell de 660 litresde capacitat.

D) Per recollides puntuals o extraordinàries, preu per cada servei.

Independentment de la fracció que es reculli, s'aplicaran els preus definits a l'apartat A) per cada element decontenització recollit.

Article 8è. Reduccions del preu públic.

a) Activitats de temporada: Les activitats de temporada sotmeses a llicències d'ocupació d'espais de domini públicgaudiran d'una reducció del 50% de la tarifa corresponent, sempre que l'activitat esmentada sigui exercida durant unperíode màxim de sis mesos.

b) Gestió de residus mitjançant transportistes i gestors privats de residus. Les tarifes del preu públic podran ésserobjecte de reduccions quan els titulars d'activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables alsmunicipals acreditin que alguna de les fraccions residuals generades es lliuren separadament a un transportista quehagi realitzat la comunicació prèvia davant l'Agència de Residus de Catalunya per a cadascuna de les fraccionsrecollides i estigui inscrit, com a tal, en el registre de transportistes de residus de Catalunya i que lliuri les diferentsfraccions a un gestor/s autoritzat/s per l'ARC (planta/es de tractament a on es transporta cada fracció per a la sevarecuperació, valorització o eliminació). Aquesta instrucció també aplica al titulars de les activitats generadores que optenper un sistema de logística inversa.

Pels establiments que no siguin grans generadors, la reducció del preu públic consistirà en una reducció del coeficienten funció de cadascuna de les fraccions recollides selectivament.

Fracció Recollida Empresa Homologada

Reducció coeficient

Paper-Cartró

0,50

Envasos

0,50

Vidre

0,25

Orgànica-Rebuig

1,75

Rebuig

1,00

Per obtenir la reducció, en cas que una activitat sigui productora de les fraccions residuals orgànica i rebuig, haurà delliurar a operadors privats o mitjançant sistemes de logística inversa les dues fraccions.

Pels establiments considerats grans generadors, donat que les tarifes del preu públic esdevenen del servei prestat, lesseves liquidacions no estaran condicionades a l'aplicació de coeficients reductors.

c) Programes de col·laboració en el marcs de l'Acord Cívic i Agenda21. Els titulars d'establiments i locals pertanyents a gremis, associacions i col·lectius signants de l'acord cívic, que participin en els programes de col·laboració concretats endesenvolupament del mateix, i els signants de l'Agenda21 amb pla d'acció aprovat, gaudiran d'una reducció del 10%sobre les tarifes resultant. La reducció no s'aplicarà als titulars d'activitats que hagin estat objecte de dues sancionsfermes en el darrers dotze mesos per incompliment de la normativa sobre residus. L'acreditació de pertinença a ungremi, associació o col·lectiu signant de l'Acord Cívic es farà mitjançant certificat expedit anualment per aquest gremi,associació o col·lectiu, i haurà de ser presentat abans del 30 de juny. No s'acceptaran les acreditacions presentades fora d'aquest termini.

d) Usuaris del Punt Verd de Mercabarna. Totes aquelles activitats que acreditin l'ús del Punt Verd de Mercabarna pellliurament de les fraccions rebuig, orgànica, paper-cartró i envasos, i que així ho sol·licitin, podran gaudir de la reducció

associada al coeficient de la fracció residual corresponent. La documentació haurà de ser presentada, dintre dels dos primers mesos de l'any en curs, a qualsevol Registre municipal a l'atenció de l'Institut Municipal d'Hisenda. No s'acceptaran les acreditacions presentades fora d'aquest termini. La documentació es renovarà anualment.

V

29

Dil uns, 28 de novembre de 2016

e) Activitats professionals exercides des de domicili. Els titulars d'activitats professionals, classificats com a productorsmínims - amb una superfície d'activitat igual o inferior a 25m2-, que desenvolupin llur activitat professional en el seudomicili d'empadronament, a títol individual i sense personal depenent gaudiran d'una reducció del preu públic del 100%de la tarifa corresponent.

Article 9è. Naixement de l'obligació i període de pagament.

L'obligació de pagar el preu públic neix amb la utilització del servei o l'inici de l'activitat, si no s'ha acreditat la recollida igestió dels residus per un transportista que hagi realitzat la comunicació prèvia davant l'Agència de Residus deCatalunya (ARC) i estigui inscrit, com a tal, en el registre de transportistes de residus de Catalunya i que lliuri lesdiferents fraccions a un gestor/s autoritzat/s per l'ARC (planta/es de tractament a on es transporta cada fracció per a laseva recuperació, valorització o eliminació). Aquesta instrucció també aplica al titulars de les activitats generadores queoptin per un sistema de logística inversa.

El període de pagament coincideix amb l'any natural i les quotes seran irreductibles excepte quan, en els casos de laprimera utilització del servei o inici de l'activitat, el dia de començament no coincideix amb l'any natural.

En aquest supòsit, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de dies que manquin per acabar l'any natural,incloent-hi els de començament de l'exercici de l'activitat.

Igualment, en el supòsit de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes es liquidaran segons els dies ques'hagi gaudit el servei, incloent aquell en què s'hagi produït el cessament esmentat. En aquest cas, els subjectespassius podran demanar la devolució de la part de la quota corresponent als dies en els quals no s'hagi exercit l'activitat.

Article 10è. Gestió del preu públic dels generadors mínims, petits, mitjans, importants.

1. El preu públic es gestiona a partir de la llista de cobrament que es formarà anualment i que estarà constituïda pelcens comprensiu dels obligats al pagament i activitats definits a l'article 3r i 5è d'aquesta regulació, llevat les activitatscorresponents als grans generadors.

2. El contingut, la formació, aprovació i notificació de la llista de cobrament s'efectuarà d'acord amb les normesestablertes a l'Ordenança fiscal general respecte dels padrons, matrícules i registres.

3. Els obligats al pagament, en el termini del mes següent a la data d'inici de l'activitat o d'inici de la utilització del servei han de practicar l'autoliquidació de la quota corresponent a la primera meritació. A tal efecte, podran practicar-la a lesoficines de l'Institut Municipal d'Hisenda o, alternativament, mitjançant el canal telemàtic habilitat a la web de l'InstitutMunicipal d'Hisenda (www.bcn.cat/hisenda). Així mateix, manifestaran les dades de la seva producció de residus, ambla finalitat de verificar l'adequació de les classificacions d'activitats per volums i fraccions de residus, així com les tarifesque s'aprovaran anualment.

En el supòsit que la gestió dels residus generats es realitzi a través d'empreses privades de transport de residus osistemes de logística inversa, hauran d'acreditar l'esmentada gestió segons s'estableix en els articles 4t i 8è d'aquestasecció.

En el cas que l'Administració no pugui confeccionar l'autoliquidació, l'obligat al pagament haurà de presentar ladeclaració corresponent per a la liquidació del preu públic per part de l'Administració.

4. D'acord amb allò establert a l'apartat 6è de l'article 27è de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, per obtenir l'autoliquidació del preu públic hauran d'utilitzar els mitjans telemàtics a travésdel web de l'Institut Municipal d'Hisenda (www.bcn.cat/hisenda):

a) Els professionals que representin als obligats al pagament.

b) Les persones jurídiques.

5. Els obligats al pagament hauran de comunicar la baixa quan cessin en l'exercici d'una activitat, així com lesvariacions, en el termini d'un mes des de la data en que es va produir el cessament de l'activitat o variació.

Els canvis dels domicilis d'activitats s'hauran de comunicar en el mateix termini, si bé, produiran efectes en l'exercici V

següent al de la seva comunicació.

30

Dil uns, 28 de novembre de 2016

6. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes al cens, resultants de les actuacions d'inspecció o de laformalització d'altes o declaracions de variacions o baixes, es consideraran actes administratius i significaran lamodificació del cens esmentat.

Article 11è. Gestió del preu públic dels grans generadors.

Tots els titulars d'activitats considerats grans generadors hauran de sol·licitar a la DSNGR una Enquesta de Generacióde Residus, en el termini d'un mes des de la data d'inici de l'activitat. En el cas que optin per gestionar la recollidamitjançant una empresa privada de transport de residus o sistema de logística inversa, acreditaran aquestacircumstància d'acord amb els terminis i procediments especificats en l'article 14è.

L'Administració municipal procedirà a liquidar semestralment el preu públic dels grans generadors.

Article 12è. Facultats d'inspecció.

A fi de comprovar el volum de residus comercials efectivament produïts per cada activitat, l'Ajuntament pot dur a termeen qualsevol moment les inspeccions i controls de les activitats que consideri necessaris que serviran com a prova per al'estimació de la producció mitjana anual, i pel càlcul de les tarifes dels preus públics que s'aprovaran cada any. Elstitulars d'activitats classificades com a grans generadors que no estiguin d'acord amb la liquidació practicada perl'Ajuntament podran sol·licitar la revisió de la mateixa, mitjançant inspecció que es practicarà en presència de l'interessato de qui designi.

Així mateix, l'Ajuntament podrà practicar les inspeccions i controls als establiments que tenen contractat d'un servei derecollida privada o utilitzant un sistema de logística inversa, el transport a través d'un transportista de residus inscrit enel registre de transportistes de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i la deposició mitjançant un gestor autoritzatper l'ARC (planta de tractament i reciclatge finalista). S'haurà de tenir a l'establiment còpia vigent del contracte signatamb el transportista de residus i del certificat emès per l'empresa transportista de residus conforme lliurarà les fraccionsrecollides, a planta/es de tractament per a la seva recuperació, valorització o eliminació, a disposició del personald'inspecció i control de l'Ajuntament. El resultat negatiu d'aquestes inspeccions podrà comportar, sense perjudici de lesaccions correctores que l'Ajuntament pugui prendre, que l'establiment s'hagi d'acollir al servei de recollida selectivacomercial municipal i a la retirada de l'exempció o reducció del preu públic.

Per acreditar la contractació d'un gestor privat per a la recollida d'oli vegetal, s'ha de disposar a l'establiment d'una còpiadel contracte en vigor amb una empresa de recollida autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya o elscomprovants de lliurament d'aquest residu a qualsevol punt verd de zona de la Ciutat.

Article 13è. Procediments de recaptació.

Per al pagament del preus públics pels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables alsmunicipals cal atenir-se a allò que disposa la regulació general dels preus públics.

Els obligats al pagament, generadors mínims, petits, mitjans i importants, poden domiciliar en entitat financera elpagament dels rebuts de cobrament periòdic continguts a les llistes de cobrament, gaudint d'una bonificació del 2% delseu import.

Transcorreguts els terminis de pagament voluntari, l'Ajuntament exigirà les quantitats per la via de constrenyiment.

Article 14è. Acreditació del lliurament de fraccions a un gestor de residus mitjançant transportistes privats o sistemes delogística inversa.

1. Als efectes del reconeixement del supòsit de no subjecció contemplat en l'article 4t, apartat 1r, o del supòsit dereducció contemplat en l'article 8è, lletra b), els establiments que vulguin acollir-se per primera vegada a un servei derecollida privada o sistema de logística inversa hauran de presentar, prèviament a la implantació del sistema:

- Còpia d'un pre-contracte o oferta de servei amb una empresa de transport de residus que hagi realitzat la comunicacióprèvia i per tant estigui registrada per l'ARC, amb vigència durant l'any en curs, per a cadascuna de les fraccionsrecollides, especificant el volum de la contenització proposada per a cada fracció.

- Certificat original emès per l'empresa de transport de residus conforme lliurarà les fraccions recollides, a gestorsV

autoritzats per l'ARC (plantes de tractament i reciclatge finalista) per a la seva recuperació, valorització o eliminació, amb indicació del/s gestor/s als que lliuraran els residus: nom i codi de gestor/s de l'ARC.

31

Dil uns, 28 de novembre de 2016

L'establiment pot iniciar el procés de sol·licitud de contractació d'un sistema de recollida privada o de logística inversa enqualsevol moment de l'any, presentant aquesta documentació a qualsevol Registre municipal a l'atenció de la Direccióde Serveis de Neteja i Gestió de Residus (DSNGR) de Medi Ambient i Serveis Urbans-Ecologia Urbana.

L'establiment no podrà acollir-se a aquest sistema fins que la DSNGR verifiqui la documentació. A partir de la datad'autorització, l'establiment disposarà de 30 dies hàbils per presentar, via registre, a la DSNGR la següentdocumentació:

- Còpia del contracte, acceptada per l'establiment, amb una empresa de transport de residus que hagi realitzat lacomunicació prèvia i per tant estigui registrada per l'ARC, amb vigència durant l'any en curs., especificant el volum de lacontenització instal·lada per a cada fracció.

La DSNGR verificarà la documentació aportada i, si procedeix, lliurarà a l'establiment la preceptiva validació i donaràinstruccions per que, en cas de disposar de recollida comercial municipal, es realitzi la retirada dels bujolscorresponents. En aquest casos es procedirà a l'aplicació de la exempció i/o reducció del preu públic amb efectes desde la data de la retirada dels bujols per part del servei de recollida selectiva comercial municipal.

En cas que la documentació aportada no s'ajusti a l'especificat en els paràgrafs anteriors i, per tant la DSNGR no puguiprocedir a la preceptiva autorització, es comunicarà a l'establiment que s'haurà d'acollir al servei de recollida selectivacomercial municipal. Es condiciona aquest servei a aquelles fraccions per les quals l'Ajuntament l'ofereixi i sempre queho avalin criteris tècnics.

2. En el supòsit que els establiments ja disposin de recollida mitjançant una empresa privada de transport de residus osistema de logística inversa, la DSNGR podrà sol·licitar la documentació acreditativa de la vigència de la contractaciód'aquest servei, el transport a través d'un transportista de residus inscrit en el registre de transportistes de l'Agència deResidus de Catalunya (ARC) i la deposició mitjançant un gestor autoritzat per l'ARC (planta de tractament i reciclatgefinalista). La DSNGR comprovarà la documentació i, si procedeix, lliurarà a l'establiment la preceptiva validació iprocedirà a l'aplicació de la exempció i/o reducció del preu públic amb efectes des de la data d'aquesta validació.

3. Els titulars d'activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als municipals que siguinbeneficiaris de la reducció o exempció del preu públic, hauran de comunicar amb un mes d'antelació a la DSNGR, del cessament o canvi de transportista privat de residus o sistema de logística inversa.

4. L'Administració podrà comprovar en qualsevol moment que concorren les circumstàncies que van determinarl'atorgament de la reducció i, si fos el cas, sens perjudici de les responsabilitat en què hagi pogut incórrer l'obligat alpagament del preu públic per incomplir l'obligació abans referida, regularitzar la seva situació.

Article 15è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir l'1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació oderogació.

3.2 Preus públics per la prestació de serveis especials de neteja i recollida de residus municipals.

Article 1r. Disposicions generals.

D'acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, elsarticles 41 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableixen els preus públics per laprestació de serveis especials de neteja i recollida d'altres residus, de sol·licitud i recepció voluntària i que poden ésserprestats pel sector privat.

Article 2n. Objecte del preu públic.

Constitueix l'objecte d'aquests preus públics la prestació de serveis especials de neteja i de recollida i gestió d'altresresidus municipals singulars o especials, com: recollida d'animals morts, recollida de mobles, trastos vells a domicili,recollida de runes, banals i residus especials en els punts verds o deixalleries, neteges especials, neteges de solars i derunes i materials de la via pública, serveis especials de recollida, desplaçament de contenidors o cubells, neteges dels

mateixos, reposicions de materials de recollida, servei de neteja de pintades, grafitis i cartells i servei de mantenimentN

de les instal·lacions interiors de recollida pneumàtica de residus, d'acord amb les modalitats de prestació definides aV

l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona.

32

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Article 3r. Obligats al pagament.

Són obligats al pagament dels preus públics per la prestació de serveis especials de neteja i recollida de residusmunicipals, les persones físiques o jurídiques que sol·licitin la prestació dels serveis a que fa referència l'article 2n o que en resultin especialment beneficiades o afectades per la seva realització.

Article 4t. Quantia.

L'import dels preus públics per la prestació dels serveis especials de neteja i recollida de residus municipals vedeterminat pel cost dels serveis prestats, calculat sobre la base de la quantitat en volum o en pes de residu recollit, elnúmero d'elements de recollida o el temps invertit en la prestació del servei.

Article 5è. Tarifes.

Les tarifes per la prestació de serveis especials de neteja i recollida de residus municipals incorporen el cànon d'entradaa dipòsit controlat i estan gravades per l'impost del Valor Afegit (IVA) amb el tipus impositiu reduït.

Epígraf 1r. Servei de recollida de voluminosos

IVA no inclòs

A) Servei en dia fix deixant-los davant de la porteria, de 20 a 22 hores

Gratuït

B) Servei en el termini màxim de 36 hores, des de davant de la porteria:

- Vehicle sencer

364,62 EUR

- ¾ de vehicle

289,85 EUR

- ½ vehicle

217,39 EUR

- ¼ de vehicle

144,92 EUR

- 1 unitat de < 1m3

80,19 EUR

C) Servei en el termini màxim de 36 hores, des de qualsevol habitatge de l'immoble

- Vehicle sencer

474,01 EUR

- ¾ de vehicle

355,50 EUR

- ½ vehicle

253,62 EUR

- ¼ de vehicle

163,04 EUR

- 1 unitat de <1m3

82,12 EUR

Les persones amb disminució amb certificat acreditatiu i les persones amb dificultat de moviment que Gratuït

no tinguin ningú per baixar els mobles i que ho acreditin

Epígraf 2n. Servei de recol ida de residus en els punts verds de zona

IVA no inclòs

PARTICULAR

PETIT INDUSTRIAL O COMERCIANT

RESIDUS ESPECIALS

Àcids (salfumant, àcid bateries, fixador, etc)

Gratuït

300 EUR/tn

Aerosols i esprais

Gratuït

1.240,00 EUR/tn

Amiant

Gratuït

No admès

Bases (l eixiu, desembossadors d'aigüeres, amoníac, etc)

Gratuït

300,00 EUR/tn

Bateries de cotxe

Gratuït

Gratuït

Cartutxos de tinta i tòners

Gratuït

185,00 EUR/tn

Cosmètics

Gratuït

250,00 EUR/tn

Dissolvents (cetona, alcohol, aiguarràs, etc)

Gratuït

760,00 EUR/tn

Envasos bruts de plàstic

Gratuït

165,00 EUR/tn

Envasos bruts de vidre Gratuït

165,00 EUR/tn

Filtres vehicles

Gratuït

255,00 EUR/tn

Fitosanitari, herbicida i pesticida

Gratuït

1.495,00 EUR/tn

Fluorescents i Bombetes

Gratuït

Gratuït

Frigorífics (CFC)

Gratuït

Gratuït

Olis de motor

Gratuït

Gratuït

Piles

Gratuït

Gratuït

Pintures, coles i vernissos

Gratuït

350,00 EUR/tn

Productes comburents

Gratuït

2.050,00 EUR/tn

Radiografies Gratuït

Gratuït

Reactius (benzè, mercuri, reactius de Laboratori, etc.)

Gratuït

1.230,00 EUR/tn

RESIDUS RECICLABLES

Altres aparel s elèctrics i electrònics

Gratuït

Gratuït

Altres residus (Rebuig)

Gratuït

220,00 EUR/tn

E

Cables elèctrics

Gratuït

Gratuït

C

Càpsules cafè monodosi alumini

Gratuït

Gratuït

33

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Càpsules cafè monodosi plàstic

Gratuït

Gratuït

CD i DVD

Gratuït

Gratuït

Cintes de cassette

Gratuït

Gratuït

Cintes de vídeo

Gratuït

Gratuït

Electrodomèstics grans (línia blanca)

Gratuït

Gratuït

Ferral a domèstica

Gratuït

Gratuït

Fusta

Gratuït

60,00 EUR/tn

Matalassos

Gratuït

250,00 EUR/tn

Metal s diversos

Gratuït

Gratuït

Mobles vel s i trastos

Gratuït

120,00 EUR/tn

Oli de cuina

Gratuït

Gratuït

Paper i cartró

Gratuït

Gratuït

Plàstic dur

Gratuït

Gratuït

Plàstic film Gratuït

Gratuït

Pneumàtics petits

Gratuït No admès

Porexpan net

Gratuït

Gratuït

Restes de poda i jardineria

Gratuït

60,00 EUR/tn

Runa neta

Gratuït

30,00 EUR/tn

TV i monitors

Gratuït

Gratuït

Vidre barrejat / armat

Gratuït

Gratuït

Vidre pla

Gratuït

Gratuït

RESIDUS RECUPERABLES

Ampol es de cava

Gratuït

Gratuït

Calçat (Sabates)

Gratuït

220,00 EUR/tn

Roba (Tèxtil)

Gratuït

220,00 EUR/tn

La utilització del servei de recollida de residus als punts verds es regula en les Normes d'ús dels Punts Verds de la ciutatde Barcelona.

Epígraf 3r. Servei de recol ida d'animals morts

IVA no inclòs

A) Particulars

- Animals domèstics fins a 30 Kg de pes. Per servei i animal, presentat amb bossa homologada

28,51 EUR

- Animals domèstics de més de 30 Kg i fins a 80 Kg. Per servei i animal presentat amb bossa homologada.

28,51 EUR

- Animals de més de 80 kg. Per servei i animal

163,67 EUR

B) Clíniques veterinàries i laboratoris

a) Desplaçament de l'equip

57,02 EUR

b) Recol ida:

- Animal de 0 a 10 kg.

28,51 EUR

- Animal de 10 a 30 kg.

28,51 EUR

- Animal de 30 a 80 kg.

28,51 EUR

- Grup 5 animals: gats, conil s

28,51 EUR

- Grup 40 animals: rates

28,51 EUR

- Grup 200 animals: ratolins

28,51 EUR

- Contenidor 1 m3

28,51 EUR

c) Tractament

1,12 EUR/Kg

El servei inclou la recollida, el transport i la incineració de l'animal.

Epígraf 4t. Serveis especials de recollida

IVA no inclòs

a) Instal·lació i retirada d'elements de contenció

5 m3 252,82 EUR/cont

10 m3

252,82 EUR/cont

800l, 1.000l, 1.700l, 1.800l, 2.200l, 3.000l, 3.200l, 3.500l, cubells

108,97 EUR/hora

b) Recollida

Bosses

304,13 EUR/tn

Caixes

3,75 EUR/caixa

cubells

3,15 EUR/cubell

5 m3

70,93 EUR/moviment

10m3

141,86 EUR/moviment

800 l posterior

20,99 EUR/cont

1.000l posterior

26,24 EUR/cont

1.700 l posterior

44,61 EUR/cont

1.800l bilateral

33,26 EUR/cont

V

2.200l lateral

32,54 EUR/cont

34

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Epígraf 4t. Serveis especials de recollida

IVA no inclòs

3.000l bilateral

55,44 EUR/cont

3.200 l lateral

47,34 EUR/cont

3.500l bilateral

64,68 EUR/cont

c) Desplaçament de contenidor (inclou esborrat, ubicació, nou pintat i trasllat)

- Esborrat d'ubicació

14,28 EUR/cont

- Pintat d'ubicació

14,28 EUR/cont

- Trasllat contenidor

109,54 EUR/hora

d) Servei de rentat de contenidors

Rentat interior:

800l, 1.000l, 1.700l

147,42 EUR/hora

1.800l, 2.200l, 3.000l, 3.200l, 3.500l i selectiva

91,97 EUR/hora

Rentat exterior:

800l, 1.000l, 1.700 l, 1.800l, 2.200l, 3.000l, 3.200l i 3.500l,

124,15 EUR/hora

Contenidors selectiva

124,15 EUR/hora

e) Instal·lació de papereres

47,61 EUR/hora

Epígraf 5è. Serveis especials de neteja

IVA no inclòs

a) Escombrada manual de manteniment amb vehicle auxiliar i 1 operari

33,62 EUR/hora

b) Accions diverses brigada manual 3 operaris i camió de caixa de 9 m3

101,14 EUR/hora

c) Accions diverses brigada manual 2 operaris i camió de caixa de 9 m3

72,66 EUR/hora

d) Equip de neteja amb aigua a pressió 3 operaris i vehicle cisterna d'11 m3

127,09 EUR/hora

e) Equip de neteja amb aigua a pressió 2 operaris i vehicle auxiliar

88,41 EUR/hora

f) Equip de rec mecànic a pressió 2 operaris i vehicle regador

92,07 EUR/hora

g) Rec mecànic a pressió 1 operari i cisterna d'11m3

58,59 EUR/hora

h) Equip d'escombrada mixta 2 operaris i màquina escombradora d'aspiració

85,80 EUR/hora

i) Equip d'escombrada mixta 3 operaris i màquina escombradora d'aspiració

114,35 EUR/hora

j) Equip d'escombrada mixta 4 operaris i màquina escombradora d'aspiració

153,21 EUR/hora

k) Equip d'escombrada mecànica 1 operari i màquina escombradora d'aspiració

57,08 EUR/hora

Epígraf 6è. Servei de neteja de solars i recollida de runes i materials de la via pública

IVA no inclòs

a) Equip compost de pala carregadora

48,69 EUR/hora

b) Equip compost per camió caixa oberta

49,33 EUR/hora

c) Equip manual (3 operaris i camió 9 m3)

109,06 EUR/hora d) Tractament dels residus

117,27 EUR /tn

Epígraf 7è. Servei de reposició de mobiliari urbà

IVA no inclòs

A) Sense incloure-hi la retirada de l'element malmès ni el transport del nou

a) Cubells d'escombraries de 120 l

43,14 EUR/cubell

b) Cubells d'escombraries de 240 l

55,11 EUR/cubell

c) Cubells d'escombraries de 360 l

103,03 EUR/cubell

d) Contenidors de càrrega posterior de 800 l

380,03 EUR/ut

e) Contenidors de càrrega posterior de 1.000 l

426,44 EUR/ut

f) Contenidors de càrrega posterior de 1.700 l

1.494,70 EUR/ut

g) Contenidors de càrrega bilateral de 1.800l d'orgànica

1.929,34 EUR/ut

h) Contenidors de càrrega bilateral de 1.800l de vidre

1.375,34 EUR/ut

i) Contenidors de càrrega lateral de 2.200l d'orgànica

1.078,88 EUR/ut

j) Contenidors de càrrega lateral de 2.200l de vidre

1.041,44 EUR/ut

k) Contenidors de càrrega bilateral de 3000 de resta

2.252,65 EUR/ut

l) Contenidors de càrrega bilateral de 300l de selectiva

2.134,47 EUR/ut

m) Contenidors de càrrega lateral de 3.200l de resta

1.168,71 EUR/ut

n) Contenidors de càrrega lateral de 3.200 l selectiva

1.174,71 EUR/ut

o) Contenidors de càrrega bilateral de 3.500l de resta

2.418,96 EUR/ut

p) Contenidors de càrrega bilateral de 3.500l de selectiva

2.414,88 EUR/ut

q) Bústia per a recollida pneumàtica

3.570,75 EUR/ut

E

r) Papereres 70l. d'acer inoxidable

423,06 EUR/ut

C

s) Papereres 70l. d'acer inoxidable amb cendrer

494,92 EUR/ut

35

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Epígraf 7è. Servei de reposició de mobiliari urbà

IVA no inclòs

t) Papereres estàndard de 70l.

182,00 EUR/ut

u) Papereres estàndard de 70l. amb cendrer

258,36 EUR/ut

v) Papereres de 140l

358,68 EUR/ut

w) Papereres de 140l amb cendrer

436,54 EUR/ut

x) Papereres de 220l. amb cendrer

456,68 EUR/ut

B) Incloent la retirada de l'element i la seva reposició per una nova unitat

a) Retirada d'elements de contenció malmesos i la seva reposició

109,54 EUR/hora

b) Retirada de papereres malmeses i la seva reposició

47,61 EUR/hora

c) Reposició d'elements de contenció i papereres referenciat a preus de l'apartat A)

- Desperfectes lleus reparats "in situ"

25% valor element

- Desperfectes que requereixen substitució temporal

50% valor element

- Desperfectes que inutilitzen l'element

100% valor element

Epígraf 8è. Servei de neteja de pintades i grafitis i retirada de pancartes i cartells

IVA no inclòs

A) Esborrat de pintades i grafitis

92,02 EUR/hora

B) Retirada de pancartes

92,02 EUR/hora

C) Retirada de cartells

92,02 EUR/hora

Article 6è. Bonificacions.

Les tarifes per la prestació del servei de recollida en els punts verds de zona podran ésser objecte de les següentsbonificacions:

a) Els petits industrials i comerciants amb targeta signants de l'Acord Cívic o de l'Agenda21 amb pla d'acció aprovat, podran gaudir d'una reducció del 50%.

b) Les associacions i entitats sense ànim de lucre amb targeta signants de l'Acord Cívic o de l'Agenda21 amb pla d'accióaprovat, podran gaudir d'una reducció del 100% en la tarifa pels residus propis. Pels residus derivats de la seva activitatde negoci no s'aplicarà bonificació.

Article 7è. Naixement de l'obligació de pagament.

L'obligació de pagar els preus públics per a la prestació de serveis especials de neteja i recollida de residus municipalsneix des de que s'inicia la prestació del servei. Les liquidacions es practicaran en el moment de la prestació del servei.

Article 8è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir l'1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació oderogació.

3.3 PREUS PÚBLICS PER ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL I ALTRES PRESTACIONS DEL SECTOR DEMEDI AMBIENT.

Art. 1r. Disposicions generals.

D'acord amb el que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 127 del text refós de la Lleireguladora de les hisendes locals i de conformitat amb els articles 41 a 47 de la mateixa Llei es fixen els preus que regiran per activitats d'educació ambiental i altres prestacions de serveis i cessions d'espais del sector de medi ambient.

Art. 2n. Objecte.

Es regula la contraprestació pecuniària per l'ús de les instal·lacions i la prestació de serveis de:

a. Les activitats d'educació ambiental, realitzades a l'aula o en altres instal·lacions.

b. La cessió temporal d'ús de la sala polivalent La Fàbrica del Sol.

E

c. Els cursos de jardineria del Centre de Formació del Laberint d'Horta.

36

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Art. 3r. Obligació de pagament.

Estan obligats al pagament del preu públic totes les persones físiques i jurídiques que sol·licitin la prestació de serveis,la realització d'activitats o la cessió d'espais previstos en aquesta normativa.

Art. 4t. No subjecció.

No està subjecta a preu públic la prestació dels serveis de l'article 2n apartat a) en els següents casos:

a) Quan es tracti d'activitats adreçades a Centres educatius que reuneixin alguna de les condicions següents:

- Ésser centres educatius de titularitat pública amb la consideració de CAEP (Centre d'atenció educativa preferent).

- Ésser centres educatius que puguin justificar la necessitat d'una atenció especial per la situació de dificultat social de laseva població escolar.

- Ésser centres sense ànim de lucre i considerats d'iniciatives amb interès social especial.

- Ésser Centres d'educació especial.

b) Quan es tracti d'activitats adreçades al públic en general amb inscripció individual que formin part de la programacióordinària dels equipaments d'educació ambiental (Fàbrica del Sol i altres anàlegs). No obstant això, s'exigirà el preupúblic amb l'import previst a l'article 5è, apartat A, per les activitats d'educació ambiental que es realitzin en aquestsequipaments, fora de la programació ordinària i a demanda de grups.

Art. 5è. Quantia.

Import (IVA no inclòs)

A. ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

Grups entre 20 i 25 persones

38,22 EUR

Grups inferiors a 20 persones 1,86 EUR

B. PRESTACIONS DE LA FÀBRICA DEL SOL

Cessió d'espais (per hora)

33,60 EUR

C. PROGRAMA CURSOS JARDINERIA DEL CENTRE DE FORMACIÓ DEL LABERINT D'HORTA1 - Cursos de Jardineria per a aficionats: 1.1 Cursos de llarga durada:

1401

Iniciació a la jardineria

504,00 EUR

1402

Teòric-Pràctic II

350,00 EUR

1403

Teòric-Pràctic I

350,00 EUR

1404

Ampliació de coneixements de jardineria

364,00 EUR

1405

Disseny de jardins I

506,00 EUR

1406

Consolidació del coneixement

280,00 EUR

1407

Pràctic Avançat

584,00 EUR

1408

Pràctic Bàsic

532,00 EUR

1409

Introducció al món de les orquídies

65,00 EUR

1410

Poda d'arbusts i tanques

105,00 EUR

1411

Rosers: tipus i manteniment

105,00 EUR

1412

La terrassa, un gran espai per a l'hort ecològic

84,00 EUR

1413

Terrasses i balcons

126,00 EUR

1414

Hort ecològic: Criteris i tècniques de conreu

115,00 EUR

1415

Arbres de Barcelona II

65,00 EUR

1416

Identificació i aplicació de plantes pel jardí i la terrassa I

100,00 EUR

1417

Les Tillandsies. Identificació, cultiu i estètica

65,00 EUR

2.2 Cursos tècnics 1r trimestre:

P1401

Poda d'arbusts i enfiladisses

161,16 EUR

P1402

Poda de l'arbrat I (1)

94,21 EUR

P1403

Instal·lació i manteniment de sistemes de reg

198,35 EUR

P1404

Maneig de motoserra (1)

102,48 EUR

P1405

Poda de fruiters

118,18 EUR

V

P1406

Patologies dels principals planifolis, mesures correctores i de control

94,21 EUR

37

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Import (IVA no inclòs)

P1407

Plantació de l'arbrat, arrels i subsòl urbà (1)

103,31 EUR

P1408

Manteniment de maquinària de jardineria

66,12 EUR

P1409

Poda de l'arbrat II (1)

177,69 EUR

P1410

Estratègies d'estalvi d'aigua en jardineria

92,56 EUR

P1411

La gestió de l'empresa II. Comunicació i relació amb el client en l'ofici de jardiner

72,73 EUR

2.3 Cursos tècnics 2n trimestre:

P1501

Maneig de desbrossadora (1)

89,26 EUR

P1502

Demostració de tala d'arbres (1)

71,90 EUR

P1503

Poda d'arbrat amb plataforma

177,69 EUR

P1504

Plagues i malalties exòtiques, agressives i invasores en jardineria i paisatge. 61,16 EUR

Reconeixement i protocols d'actuació

P1505

Les plantes en el jardí mediterrani: ecologia, sostenibilitat i valor ornamental

70,25 EUR

P1506

Com fer un Pla de Gestió del risc de l'arbrat? (1)

128,93 EUR

P1507

Pràctic de grimpada i desplaçament (1)

173,55 EUR

P1508

Gespes: bases per a la implantació i el manteniment

135,54 EUR

P1509

Horticultura tridimensional: cobertes, murs i altres estructures vegetals

74,38 EUR

P1510

Instal·lació i manteniment de jardins en terrasses

86,78 EUR

P1511

Patologies de coníferes ornamentals

59,50 EUR

P1512

Taller de selecció d'espècies per l'arbrat viari (1)

144,63 EUR

Art. 6è. Bonificacions.

Les tarifes dels tallers podran ésser objecte de les següents bonificacions:

a) 85% de descompte en tots els cursos a les persones en situació d'atur.

b) 50% de descompte en els cursos d'aficionats a persones majors de 65 anys.

c) 15% de descompte en la segona matrícula, i successives, en un mateix curs escolar.

Art. 7è. Naixement de l'obligació de pagament.

L'obligació de pagament neix en el moment en què es sol·licita el servei.

Art. 8è. Regulació aplicable.

En tot el que no estigui regulat en aquesta disposició, els preus públics per serveis d'educació ambiental i altres prestacions inclosos en l'article 2n es regiran per la regulació general dels preus públics municipals.

Article 9è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir l'1 de gener 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació oderogació.

3.4. Preus públics pels SERVEIS CULTURALS I LLOGUER D'ESPAIS DEL PAVELLÓ MIES VAN DER ROHE.

Article 1r. Disposicions generals.

D'acord amb allò que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 127 del text refós de la Lleireguladora de les hisendes locals i de conformitat amb els articles 41 a 47 del mateix text refós es fixen els preus públicsper la prestació de serveis culturals i lloguer d'espais del Pavelló Mies van der Rohe.

Article 2n. Objecte.

Es regula la contraprestació pecuniària per la prestació de serveis culturals i lloguer d'espais del Pavelló Mies van derRohe.

Article 3r. Obligació de pagament.

Estaran obligats al pagament de la tarifa els qui utilitzin qualsevol dels serveis que són objecte d'aquests preus públics.

V

38

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Article 4t. Quantia.

Les tarifes aplicables són les següents:

Drets d'entrada i visita al Pavelló.

Entrada individual: 5 EUR.

Menors de 16 anys i posseïdors de targeta rosa gratuïta: Gratuït.

Estudiants de les universitats catalanes degudament acreditats realitzant una visita concertada en horari lectiuacompanyats del professor: Gratuït.

Estudiants de primària, secundària i batxillerat de centres educatius catalans degudament acreditats realitzant una visitaconcertada en horari lectiu acompanyats del professor: Gratuït.

Membres de l'ICOM, Associació de Museòlegs de Catalunya, persones amb el Passi Metropolità d'acompanyant d'undiscapacitat i posseïdors Carnet Docent emès per la Generalitat: Gratuït.

Guies turístics professionals i periodistes en l'exercici de la seva feina: Gratuït.

Estudiants, aturats o posseïdors de la targeta rosa reduïda o de la targeta de família nombrosa: 2,60 EUR.

Promocions (Bus turístic, Barcelona Card, Barcelona City Tour): 20%descompte.

Activitat educativa inclosa al Programa d'Activitats Escolars (P.A.E.): 75 EUR.

Abonament anual: 8 EUR.

Grups (1): 4 EUR.

Visita privada guiada (2): 60 EUR.

Visita especialitzada d'arquitectura (3): 90 EUR.

Entrada al Pavelló amb espectacle categoria C (4): 7 EUR.

Entrada al Pavelló amb espectacle categoria B (4): 10 EUR.

Entrada al Pavelló amb espectacle categoria A (4): 12 EUR.

Les promocions tant d'entrada gratuïta com reduïda en l'accés al Pavelló vindran dictades per les indicacions recollidesen l'ordenança fiscal de les Taxes pels Serveis culturals de l'Ajuntament de Barcelona.

Es podran fer promocions i bonificacions per tal d'afavorir la utilització d'aquests serveis amb bonificacions de fins el20%.

(1) Entrada per grups de més de 20 persones i amb reserva prèvia obligatòria.

(2) Servei de visita guiada per un màxim de 25 persones i amb reserva prèvia obligatòria.

(3) Servei especialitzat i personalitzat de visita guiada realitzada per un arquitecte especialitzat en arquitecturacontemporània per a un grup reduït de persones.

(4) Entrada al Pavelló incloent-hi un espectacle o una intervenció de pagament. Depenent de la tipologia d'espectacleE

s'aplicarà una categoria o una altre.

C

39

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Cessió d'us del Pavelló.

Actes institucionals i culturals.

Quota fixa per un dia: 4.500 EUR.

Per mig dia o fracció: 3.000 EUR.

Activitats fora de l'horari de visita: 2.000 EUR.

Actes Privats.

Quota fixa per un dia: 7.000 EUR.

Per mig dia o fracció: 4.500 EUR.

Activitats fora de l'horari de visita: 2.500 EUR.

Actes Comercials.

Quota fixa per un dia: 8.000 EUR.

Per mig dia o fracció: 5.000 EUR.

Activitats fora de l'horari de visita: 3.000 EUR.

Visites a la carta.

Horari matí: 1.500 EUR.

Horari tarda: 2.000 EUR.

Horari nocturn: 2.500 EUR.

Les visites a la carta inclouen una visita guiada personalitzada i privativa de 120 minuts de durada màxima amb detallinclòs (aperitiu, record de la visita, etc.) per a un màxim de 25 persones.

En tots els casos es podrà afegir un cost de 500 EUR en concepte de la dedicació del personal de la Fundació per a lacoordinació, administració i gestió de l'activitat.

? Aquests preus estan sotmesos a l'aplicació de l'IVA vigent.

? Seran gratuïts els actes dels que siguin titulars els membres del Consell d'Administració, i aquells en els que hiparticipin patrocinadors de la Fundació.

? Es podran fer promocions amb institucions o entitats públiques o privades amb bonificacions per tal d'afavorir lautilització d'aquest servei.

? Les despeses complementàries derivades de la prestació d'aquest servei aniran a càrrec del prenedor del servei.

La cessió d'ús del Pavelló exclou les construccions temporals a la zona enjardinada, excepte les mínimes per tald'assegurar els serveis.

Utilització de la imatge del Pavelló.

Realització de fotografies i/o filmacions.

Fotografiar i/o filmar no professionalment ni amb ànim de lucre, amb caràcter i ús exclusivament personal, sense dret adifusió de les imatges obtingudes: gratuït.

Fotografiar i/o filmar professionalment quan es tracti de produccions no comercialitzables ni amb ànim de lucre, per horao fracció: 250 EUR.

Fotografiar i/o filmar professionalment amb ànim de lucre, en especial quan es tracti de produccions publicitàries i/ocomercialitzables, per cada hora o fracció: 500 EUR.

? Aquests preus estan sotmesos a l'aplicació de l'IVA vigent.

40

Dil uns, 28 de novembre de 2016

? Quan les imatges obtingudes vulguin ser difoses per qualsevol mitjà, s'aplicaran els preus públics relatius a lautilització de la imatge del Pavelló.

? En tots aquests supòsits el Pavelló Mies van der Rohe romandrà obert al públic.

? En cas de tancar al públic, s'aplicaran els preus públics de lloguer del Pavelló Mies van der Rohe.

? Es podran fer promocions i bonificacions per tal d'afavorir la utilització d'aquest servei.

Drets aplicables a la reproducció de la imatge del Pavelló.

Productes editorials culturals: gratuït.

Productes editorials no lligats a marques comercials (*).

Portada: 250 EUR.

Pàgina interior: 100 EUR.

Reportatges vinculats a productes editorials no publicitaris: 1.000 EUR.

Publicitat (*).

Catàlegs, fulletons: 320 EUR.

Displays POP, pòsters interiors: 600 EUR.

Imatge fixa per premsa, filmacions, webs o xarxes: 700 EUR.

Espots, OPIS, marquesines: 2.000 EUR.

Filmacions per a espots, webs o xarxes socials: 4.200 EUR.

Tanques exteriors: 4.000 EUR.

Usos diversos no lligats a marques comercials (*): 620.

(*) Preu per cada fotografia o imatge reproduïda.

? Aquests preus estan sotmesos a l'aplicació de l'IVA vigent.

? En productes editorials, aquests preus s'aplicaran per edició.

? En insercions de publicitat, aquests preus cobriran els drets de reproducció durant dotze mesos, a excepció delscatàlegs i fulletons sotmesos a edició.

? Es podran fer promocions i bonificacions per tal d'afavorir la utilització d'aquest servei.

? En cas d'establir-se acord amb empreses especialitzades en la comercialització, custòdia i explotació de drets d'imatgei reproducció, s'aplicaran les tarifes establertes per les distribuïdores en cada cas.

Article 5. Naixement de l'obligació de pagament.

L'obligació de pagament neix amb la prestació d'aquest servei.

Article 6è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir l'1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació oderogació.

ANNEX IV. ÀREA DE RECURSOS.

4.1. PREUS PÚBLICS PER DETERMINADES PRESTACIONS DE SERVEIS DE L'ARXIU MUNICIPAL.

Art. 1r. Disposicions generals.

D'acord amb el que disposa l'article 16.m) de la Carta Municipal de Barcelona i l'article 127 del text refós de la LleiE

reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb els articles 41 a 47 de la mateixa Llei es fixen els preus que C

regiran per determinades prestacions de serveis realitzades per l'Arxiu municipal.

41

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Art. 2n. Objecte.

Es regula la contraprestació pecuniària per:

a) La realització d'activitats culturals de cursos, seminaris i congressos prestades pels serveis de l'Arxiu MunicipalContemporani, dels Arxius Municipals de Districte i dels Arxius Centrals dels Sectors.

b) Els serveis de reproducció i comunicació de documents, sense caràcter d'expedient administratiu, produïts perl'ajuntament de Barcelona i prestats per l'Arxiu Municipal Contemporani, dels Arxius Municipals de Districte i dels ArxiusCentrals dels Sectors. Els serveis de reproducció i comunicació pública d'aquests documents es genera per la utilitzacióprivada amb caràcter comercial que suposi la reproducció massiva d'aquests documents.

c) Reproduccions i comunicacions de qualsevol tipus de document, sense caràcter d'expedient administratiu, que tenenel seu origen o han estat generats pel propi Ajuntament, i dels que en té la seva titularitat.

Art. 3r. Obligació de pagament.

Estan obligats al pagament del preu públic totes les persones físiques i jurídiques que utilitzin aquests serveis.

Art. 4t. Quantia.

La quantia d'aquests preus públics és la que fixa l'annex d'aquesta normativa.

Art. 5è. Naixement de l'obligació de pagament.

L'obligació de pagament neix en el moment en què s'utilitza el servei.

El pagament dels preus públics no eximeix en cap cas del compliment de la normativa específica de l'Arxiu Municipalsobre ús i reproducció dels documents.

Quan les característiques i el nombre d'obres produïdes facin necessari l'establiment d'unes condicions específiques, esformalitzarà el corresponent contracte d'explotació comercial.

Art. 6è. Regulació aplicable.

Aquests preus públics es regiran, en tot el que no està regulat, per la regulació general dels preus públics municipals.

Art.7è. Data de vigència.

La present regulació començarà a regir l'1 de gener 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació oderogació.

ANNEX DE TARIFES.

Quotes d'inscripció als seminaris, cursos o congressos organitzats per l'Arxiu Municipal de Barcelona

Import en EUR (exempt d'IVA)

Cursos, seminaris i congressos (quotes d'inscripció)

Cursos i seminaris (per sessió)(*)

6,18

Jornada d'1 dia

30,90

Congressos(**)

51,50

(*) Descompte d'un 10% quan la matriculació sigui per a l'activitat sencera.

(**) Descompte d'un 50% per a estudiants universitaris.

Amics de l'Arxiu Municipal de Barcelona.

Socis dels Amics de l'Arxiu Municipal de Barcelona.

E

Quota anual: 10,00.

C

42

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Reproduccions i comunicacions públiques de documents de qualsevol tipus i que l'AMB en tingui els drets d'explotació Import en EURderivats de la Propietat Intel·lectual

(exempt d'IVA)

Premsa (preu per imatge)

Portada, contraportada i interior

45,01

Publicacions/productes editorials (preu per imatge)

Coberta i contracoberta

146,36

Interior pàgina sencera

67,62

Interior mitja pàgina

45,01

Exposicions (preu per imatge)

Plafons, vitrines, projecció diapositives, audiovisuals, etc

45,01

Publicitat

Diversos productes de campanya publicitària (preu per imatge)

248,44

Opis (preu per imatge)

496,87

Espots TV o cinema (preu per segon o fracció)

101,97

Televisió i cinema

Producció per a televisió, audiovisual o cinematogràfica

15,80

Decoració (preu per imatge)

Àlbums, carpetes, envasos, embalatges, caixes, etiquetes, jocs, roba, safates, segel s, pòsters, murals, calendaris, 101,97

nadales, decoració d'un local públic, etc.

Webs (preu per imatge)

Il·lustració de webs

17,00

Barcelona, 17 de novembre de 2016

El secretari general, Jordi Cases i Pallarès

43