Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Rectificació d'errades materials contingudes al document aprovat definitivament del Pla especial d'establiments de concurrència pública i altres activitats, districte de Gràcia
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Ecologia Urbana

ANUNCI

Exp. núm. 14PL16208.

El Plenari del Consell Municipal, en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2016, adoptà el següent acord:

RECTIFICAR, al empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de lesAdministracions Públiques, l'errada material continguda al document aprovat definitivament pel Plenari del ConsellMunicipal en sessió de 27 de maig de 2016, del Pla Especial d'establiments de concurrència pública i altres activitats delDistricte de Gràcia, d'iniciativa municipal, en el sentit a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis dePlanejament que es dóna per reproduït a efectes de motivació; INCORPORAR la documentació corregida al documentdefinitiu del Pla.

ERRADES MATERIALS RECTIFICADES:

Article 15:

APARTAT 1, epígraf 2.1.2 i condició 2 (l'epígraf en comptes de 1.2 ha d'esser 2.1).

APARTAT 2, epígraf EC3.3.3 i condició 3 (l'epígraf en comptes de EC3.3.2 ha d'esser EC3.3.3) (en el conjunt de leszones falta la ZE-1C).

APARTAT 4, epígraf 2.3 i condició 3 (l'epígraf en comptes de 2.2 ha d'esser 2.3).

Barcelona, 16 de novembre de 2016

El secretari general, Jordi Cases i Pallarès