Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Acceptació d'encàrrec de gestió
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badalona. Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació

ANUNCI

Mitjançant Decret de Presidència d'aquest Organisme Autònom del dia 18 de novembre de 2016, s'ha resolt entred'altres acceptar expressament l'encàrrec de gestió de caràcter urgent i extraordinari en favor de l'Institut Municipal dePromoció de l'Ocupació (IMPO) per a la realització de les actuacions destinades a incentivar la contractació enpràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per un import de 330.000,00.-EUR conforme a la Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost, subvenció atorgada pel SOC, encàrrec de caràcterextraordinari pel qual s'ordena l'execució material de les actuacions en les quals consisteix aquest atorgament,bàsicament en les actuacions enfocades a la contractació en practiques de les 30 persones joves beneficaries a travésde l'IMPO, de conformitat tant amb les bases reguladores de conformitat amb l'expedient 45/SCCSU-9/16, resolucióamb la següent part dispositiva que a continuació es detalla:

"Per tot això, DISPOSO:

PRIMER.- Acceptar expressament l'encàrrec de gestió urgent i extraordinari en favor de l'Institut Municipal de Promocióde l'Ocupació (IMPO) per a la realització de les actuacions destinades a incentivar la contractació en pràctiques depersones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per un import de 330.000,00.- EURconforme a la Resolució TSF/1911/2016, d'1 d'agost, subvenció atorgada pel SOC, encàrrec de caràcter extraordinaripel qual s'ordena l'execució material de les actuacions en les quals consisteix aquest atorgament, bàsicament en lesactuacions enfocades a la contractació en practiques de les 30 persones joves beneficaries a través de l'IMPO, deconformitat tant amb les bases reguladores de conformitat amb l'expedient 45/SCCSU-9/16, aprovat pel resolució del'alcaldessa de data 14 de novembre d'enguany, de la qual es donarà compte amb efectes de ratificació en sessió delple ordinària a celebrar el proper dia 29 de novembre d'enguany.

SEGON.- L'encomana que s'accepta està aprovada pel resolució de l'alcaldessa de data 14 de novembre d'enguany, iestà CONDICIONADA i per tant l'eficàcia d'aprovació d'aquest encàrrec urgent i extraordinari de gestió a l'aprovació dela modificació pressupostària que s'està tramitant en paral·lel a aquest expedient amb el número de referènciaaddicional 61/MODPR-18/16 i que s'ha impulsat amb caràcter previ a la seva fiscalització per tal d'incorporar en elpressupost municipal, mitjançant generació de crèdit, l'import de 330.000,00.- EUR.

TERCER.- NOMENAR al tècnic que té titulació adequada en la plantilla de l'IMPO, en concret; el Cap del Servei dePromoció de l'Ocupació i desenvolupament local, que serà l'encarregat de supervisar i conformar les actuacions objectede l'esmentat encàrrec.

QUART.- DONAR COMPTE d'aquesta Resolució al consell d'Administració de l'IMPO en la propera sessió que esconvoqui, per a la seva ratificació.

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta Resolució als Departaments de Tresoreria i Intervenció Municipals, i COMUNICAR alDepartament d'Ocupació de l'IMPO i al Departament d'Administració i Recursos Interns de l'IMPO als efectes quecorresponguin.

SISÈ.- PUBLICAR-LA igualment al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona."

Badalona, 21 de novembre de 2016

La secretària delegada (per delegació Res. 10/05/16), Ana Soto Maraver