Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, per al subministrament d'una màquina escombradora
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Avinyó

ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 8 de setembre de 2016, entre d'altres va acordar:

PRIMER. INICIAR I APROVAR l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta econòmicament mésavantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per al subministrament d'una màquina escombradora.

SEGON. AUTORITZAR, en quantia de NORANTA QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA EUR (94.985,00 EUR), ladespesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a l'aplicació 1533-623 del'estat de despeses del Pressupost vigent per l'exercici 2016.

TERCER. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte de subministrament del'escombradora per procediment obert oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. I els plecs de CondicionsTècniques i Particulars.

QUART. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de contractant anunci de licitació,perquè durant el termini de VINT dies puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.

CINQUÈ. PUBLICAR la composició de la mesa de contractació en el Perfil de contractant, amb una antelació mínima deset dies respecte a la reunió que hagi de celebrar per a la qualificació de la documentació referida en l'article 146.1 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Dades de la licitació:

1. Entitat adjudicatària.

a) Ajuntament d'Avinyó.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria-Intervenció.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: subministre d'una màquina escombradora per aspiració autopropulsada mitjançanttransmissió hidrostàtica segons el plec plecs de Condicions Tècniques i Particulars.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4. Pressupost base de la licitació.

Import de licitació sense IVA: 78.500,00 EUR.

IVA 21% que correspon a aplicar: 16.485,00 EUR.

5. Garanties.

No s'estableix garantia provisional. La garantia definitiva serà del 5% del preu d'adjudicació sense incloure l'IVA.

6. Obtenció d'informació i documentació.

a) Entitat: Ajuntament d'Avinyó.

b) Domicili: PL. Major, 11.

c) Localitat i codi postal: 08279 Avinyó.

d) Telèfon: 93.838.77.00.

e) Fax: 93.838.75.52.

E

f) Horari: 9,00h a 14,30h de dilluns a divendres i dijous de 16,00h a 19,00h.

C

g) Web de l'ajuntament: www.avinyo.cat.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

7. Requisits específics del contractista:

Acreditar la solvencia económica i financera, técnica i profesional d'acord amb allò establert en la clausula 6èna.apartat3) dels Plecs de Clausules administratives particulars.

8. Presentació d'ofertes.

a) Data límit de presentació: VINT dies naturals posteriors de l'última publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

b) Documentació a presentar: la que es detalla a la clàusula 7ena dels plecs de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: el que s'indica en el punt 6.

9. Obertura de les ofertes.

D'acord amb allò establert en la clàusula 12èna.

10. Despeses dels anuncis.

Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari fins a un import màxim de 600,0EUR.

Avinyó, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Eudald Vilaseca i Font