Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació de l'encàrrec de prestació del servei de neteja dels edificis municipals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Arenys de Munt

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, reunit en sessió ordinària de data 17-11-2016, ha aprovat la modificació del'encàrrec de prestació del servei de neteja dels edificis municipals, acordat en data 19-7-2012 i subscrit entrel'Ajuntament d'Arenys de Munt i GUSAM SA en els termes següents:

? Substituir l'annex I que consta al contracte programa de l'encomana, per tal d'actualitzar la quantitat, el temps i el llocde les prestacions en què consisteix el servei, incorporant tots aquells edificis i hores de neteja que s'han anat amplianten els darrers anys, segons els costos aportats per GUSAM SA.

? Modificar l'Annex 4, estudi de costos, per tal d'actualitzar els costos derivats de l'ampliació proposada al punt anterior,afegir a l'apartat de despeses el concepte "Marge de benefici" i destinar-hi un 5% i dotar econòmicament una bossad'hores (283) per fer front a serveis extraordinaris que puguin sorgir durant l'any.

? Modificar l'Objecte del Contracte-programa, per tal que l'empresa GUSAM SA pugui prestar el servei de consergeriadels edificis municipals i altres béns immobles sempre que sigui necessari, prèvia adequació de la dotació econòmicacorresponent.

? Modificar la clàusula 11 del Contracte-programa, que fa referència al període de presentació de la Memòria anual perpart de GUSAM SA, que haurà de quedar redactada de la següent manera:

- Presentar una Memòria Anual dins el primer trimestre posterior a l'acabament de l'any natural.

? Modificar la clàusula 12 del Contracte-programa, que fa referència a la retribució de Gusam, que haurà de canviarl'import anual de 211.594,59 EUR per 260.748,86 EUR, resultant una aportació mensual de 21.729,07 EUR.

? Modificar la clàusula 12 del Contracte-programa, que fa referència a la retribució de Gusam (segon paràgraf) quehaurà de quedar redactat de la següent manera:

- Anualment, a proposta de la comissió de seguiment, es regularitzarà l'import abonat amb l'import que realment pertoca,cas que l'aportació realitzada per l'Ajuntament sigui inferior als costos reals del servei. En cas contrari, Gusam noretornarà l'import rebut en excés i l'haurà de destinar a inversió per a la millora de les condicions per prestar el servei.

? Modificar la clàusula 15 del Contracte-programa, que fa referència a la regularització i liquidació de l'encàrrec, quehaurà de quedar redactada de la següent manera:

L'Ajuntament regularitzarà el servei anualment, a proposta.

Arenys de Munt, 18 de novembre de 2016

La secretària accidental, Gemma García Ramos