Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Informació pública de l'avantprojecte de construcció i explotació de les pistes de pàdel, a l'àmbit B del sector B5 Els Roals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Arenys de Munt

EDICTE

Es sotmet a informació pública l'avantprojecte de construcció i explotació de les pistes de pàdel, a l'àmbit B del sector B5 Els Roals, redactat per l'arquitecte municipal Laura Subirà Comas, amb un pressupost d'execució de mínim232.800,00 EUR, IVA exclòs, que s'exposa al públic a les oficines municipals, durant el termini d'un mes, per tal que espuguin formular quantes observacions es considerin oportunes sobre la ubicació i característiques de l'obra, així com ala utilitat pública de les mateixes.

En el supòsit de no presentar-se cap al·legació o suggeriment, es tramitarà l'aprovació d'aquest avantprojecte.

Arenys de Munt, 15 de novembre de 2016

El secretari accidental, Gemma García Ramos