Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Delegació a favor d'una regidoria de la gestió del Registre d'animals de companyia
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

EDICTE

Sec 2016/137.

Delegació a la regidoria de Seguretat Ciutadana- cens animals.

Es fa públic que en data 8 de novembre de 2016, l'alcalde ha dictat el decret núm. 2016/1237, el qual literalment diu:

"Atès el decret d'alcaldia núm. 626/2015, en el qual l'alcalde va delegar als regidors i regidores un seguit d'atribucions enexercici de la potestat d'autoorganització i de direcció dels serveis municipals.

Vist que s'efectua a favor dels membres de la Corporació una delegació d'atribucions per a la gestió dels assumptes de les seves respectives àrees d'actuació i serveis.

Vist que ha sorgit un conflicte de competències entre dos regidories (Medi ambient i Governació i seguretat ciutadana)en assumir la gestió del Registre d'Animals de Companyia.

Vist l'informe del Tècnic de Medi Ambient de 25 d'octubre de 2016 i l'informe de l'Inspector Cap de la Policia Local de 17 d'octubre de 2016 (EXP. Sanitat 2016/8).

Vist el que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; 53.3 i 56 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i43.3 i 44 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret2568/1986, de 28 de novembre,

HE RESOLT:

Primer.- Delegar i designar a la regidoria de Governació i seguretat Ciutadana la gestió del Registre d'animals deCompanyia, sense la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers. Aquesta delegaciócomporta la facultat de direcció i gestió de l?àrea o servei corresponent, així com la impulsió de tots els tràmits quepertoquen a cada àrea o servei atribuïts, elevant, si és el cas, proposta de resolució als òrgans de govern municipal pera la seva adopció. Aquesta delegació té caràcter d'específica.

Segon.- Aquesta delegació s'entendrà acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils a comptar de l'endemàde la notificació d'aquesta resolució el regidor afectat no manifesta expressament davant l'Alcaldia que no l'accepta.

Tercer.- Notificar aquesta resolució als regidors i regidores interessats, al tècnic de Medi Ambient i a l'inspector Cap dela Policia Local.

Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d'anuncis de la Corporació.

Cinquè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió que celebri."

L'Ametlla del Vallès, 14 de novembre de 2016

L'alcalde, Andreu Gonzalez Gil