Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Baixa del Padró Municipal d'Habitants
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

ANUNCI

Per decret d'alcaldia de data 31 d'octubre de 2016 aquest Ajuntament ha iniciat expedient per donar de baixa del PadróMunicipal d'Habitants de l'Ametlla del Vallès a la Sra. Meritxell Vila Boniquet atès que dels informes obtinguts resultaque presumiblement aquesta persona no resideix al municipi.

De conformitat amb l'article 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, se li dónaaudiència en el termini de 15 dies, perquè al·legui el que estimi convenient a la proposta de baixa del domicili del'Ametlla del Vallès, a on figura empadronada. Cal tenir en compte que aquesta baixa també tindrà efectes en el Cens Electoral.

Havent intentat la notificació del decret en el domicili de la interessada sense haver-la pogut efectuar, de conformitatamb l'article 44 de la Llei 39/2015 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment AdministratiuComú, es notifica a la persona interessada l'anterior resolució mitjançant aquest anunci.

L'Ametlla del Vallès, 15 de novembre de 2016

L'alcalde, Andreu González i Gil