Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de l'arrendament de la nau industrial núm. 8 situada al carrer Aiguafreda núm. 4-6, polígon industrial Ametlla Park
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

ANUNCI

Sec 2016/89.

Es fa públic que la Junta de Govern Local de data 31 d'octubre de 2016, va aprovar el plec de condicions que ha deregir el concurs de licitació per l'arrendament de la nau industrial núm. 8 del carrer Aiguafreda núm. 4-6, polígonindustrial Ametlla Park.

Es convoca la licitació de l'arrendament de la nau industrial núm. 8 del carrer Aiguafreda núm. 4-6, polígon industrialAmetlla Park. Es podran presentar ofertes en el termini de 20 dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

c) Número d'expedient: Sec 2016/89.

d) Direcció d'Internet del perfil del contractant: https://www.ametlla.cat/seu-electronica/informacio-oficial/perfil-de-

contractant/.

2. Objecte del contracte:

a) Descripció: Licitació de l'arrendament de la nau industrial núm. 8 situada al carrer Aiguafreda núm. 4-6, polígonindustrial Ametlla Park.

3. Tramitació: procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: Oferta econòmicament més avantatjosa. Varis criteris d'adjudicació.

d) Criteris d'adjudicació:

? Import de la fiança a dipositar, fins a 50 punts.

? Compromís de millores valorades en el bé que es pretén arrendar, fins a 50 punts.

4. Pressupost base de licitació:

923,00 EUR al mes IVA exclòs.

21% d'IVA (193,83 EUR).

Total: 1.116,83 EUR.

5. Garantia provisional:

No n'hi ha.

6. Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.

b) Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.

c) Localitat: L'Ametlla del Vallès.

d) Telèfon: 93 8432501.

e) Telefax: 93 8432313.

7. Requisits específics del contractista:

E

Els que assenyala el Plec de Clàusules.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

8. Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: 20 dies a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona.

b) Lloc de presentació: Els possibles adjudicataris/àries podran presentar les seves proposicions al Registre General del'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès (Plaça de l'Ajuntament núm. 1 ? 08480 L'Ametlla del Vallès) en horari d'atenció alpúblic (de dilluns a divendres de 08,00 h. a 14,00 h.).

D'igual manera, les proposicions podran ser presentades per correu. En tal cas, el licitador haurà de justificar la datad'imposició de l'enviament en l'Oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançanttèlex, fax o telegrama, com a màxim fins a l'acabament el termini de presentació de proposicions (abans de les 14,00 h.)de conformitat amb el que es disposa l'article 80 del RD 1098/2001. Sense la concurrència d'ambdós requisits no seràadmesa la documentació, si és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora de la terminació deltermini assenyalat en l'anunci. Transcorreguts, no obstant això, deu dies següents a la indicada data sense haver-serebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.

Les proposicions per a la licitació es presentaran en sobres tancats, identificats, en el seu exterior, amb indicació de lalicitació a la qual concorren i signats pel licitador o la persona que la representi i indicació del nom i cognoms o raó social de l'empresa. En l'interior de cada sobre es farà constar en fulla independent el seu contingut, enunciatnumèricament.

c) Documentació a presentar: La indicada en el Plec condicions.

9. Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.

b) Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1.

c) Localitat: L'Ametlla del Vallès.

d) Data: Tindrà lloc a les 12 hores del desè dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les ofertes o, si aquest fos dissabte o festiu, el següent dia hàbil per qualificar la documentació administrativa del sobre "A".

Posteriorment, es procedirà a l'obertura i examen del sobre "B" amb les ofertes econòmiques, en acte públic que espublicarà al perfil del contractant.

10. Pàgina web on constin les informacions relatives a la licitació o el lloc on es poden obtenir els plecs:https://www.ametlla.cat/seu-electronica/informacio-oficial/perfil-de-contractant/.

L'Ametlla del Vallès, 14 de novembre de 2016

L'alcalde, Andreu González i Gil