Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació d'acords per donar de baixa membres del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Administració Corporativa

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona

ANUNCI

Després d'haver-se intentat la notificació personal a l'últim domicili conegut dels col·legiats indicats a la relació annexa,sense que s'hagi pogut practicar, en aplicació del que disposa l'art. 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,mitjançant el present anunci se'ls comunica que la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers deBarcelona, en la reunió celebrada el dia 26 d'octubre de 2016, ha adoptat l'acord de donar-los de baixa com a membresdel Col·legi per incompliment reiterat de les seves obligacions econòmiques col·legials, a l'empara de l'art. 62.b) delsEstatuts col·legials.

Així mateix, se'ls comunica que d'acord amb la legislació vigent la col·legiació és un requisit imprescindible per al'exercici de la professió d'Infermeria i que, a partir del moment de la publicació d'aquest anunci, no es troben sota lacobertura de l'assegurança de responsabilitat civil concertada pel Col·legi.

No obstant això, i per tal d'evitar els eventuals perjudicis que se'ls hi puguin ocasionar per aquesta situació, recordemals col·legiats afectats pel present acord de baixa que en qualsevol moment poden tramitar la seva reincorporació alCol·legi, d'acord amb la normativa estatutària i col·legial establerta a l'efecte.

Contra l'acord de baixa col·legial notificat mitjançant el present anunci, els interessats poden interposar recurs d'alçadadavant el Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya, en el termini d'un mes a comptar des del'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Número

Nom de la Col·legiada

054572

AGUILAR SERRANO, MARIA DEL CARMEN

029646

AMOROS MARTINEZ, NURIA

011408

BARRIOS SALMERON, JOSE

057782

BILINSKA, NATALIA

058657

CAMPA ALCARAZ, ROGER

031355

CASTILLA SALIENTE, GEMA

052875

EVANAN QUISPE, NAPOLEON

056592

FRANCO RUIZ, ROSA MARIA

030397

GALASO DIAZ, ALICIA CECILIA

040082

GOMEZ SANCHEZ, SUSANNA

051536

GRAU MOLLERA, NURIA

028980

HIDALGO SANCHEZ, MARIA ISABEL

046700

LARA MORALES, ANNA MARIA

021571

LATIENDA URROZ, MIRIAM

045427

LLIMONA MANUEL, GESSAMI

055507

LOPEZ GARCIA, DAVID

021092

LOPEZ JIMENEZ, MARIA JESUS

047237

LOPEZ SABE, EDUARDO

053088

MARTIN SANTOS, JOSE CARLOS

046507

MARTINEZ HERRERA, AGUEDA

055663

MONFORTE GASCON, MARIA LUISA

017956

MURIA BORT, JOAQUIN

024528

NAVARRO BLANCO, CARMEN

028862

NAVARRO GARCIA, JUAN

054115

NUÑEZ PINILLA, MARIA ANGELES

057955

PARKYN, SHENICE RENE

035213

ROBLES CASARES, ENCARNACION

029879

SAL SAL, INMACULADA

009274

SALVADOR ESCURIOLA, MARTA

030723

SANCHEZ MARTOS, ANGELES

E

034874

SANCHEZ MATEO, ALFONSO

015241

SANCHEZ NICOLAS, JESUS

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Número

Nom de la Col·legiada

038471

VILA SEGALA, CRISTINA

030337

ZARAGOZA DOMENECH, Mª CARMEN

Barcelona, 4 de novembre de 2016

La secretària, María Teresa Rubio Álvarez