Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedients de caducitat de la concessió i extinció del dret funerari per renúncia dels hereus del titulars de sepultures del Cementiri de Sabadell
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Empreses i societats


Divendres, 23 de setembre de 2016

ALTRES ENTITATS

Torra, SA, Serveis Funeraris de Sabadell

EDICTE

Ateses les sol·licituds rebudes, l'empresa TORRA, S.A., concessionària del servei del Cementiri Municipal de Sabadell,ha instat a l'Ajuntament de Sabadell l'inici de l'expedient de caducitat i extinció del dret funerari sobre les sepultures quees relacionen en la llista annexa.

La qual cosa es fa pública per al coneixement de qui consideri que té dret sobre les sepultures per a què, dins el terminide 20 dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, comparegui davant les oficines del CementiriMunicipal i manifesti allò que tingui per convenient. D'altra manera es prosseguirà amb la tramitació de l'expedient senseulterior audiència i resolta l'extinció del dret funerari, les sepultures lliures de restes revertiran a favor de l'Ajuntament deSabadell.

Sol·licitant

Titular

Sepultura

BIENVENIDO MORENO MONTORO ELISA MONTORO AGUAYO N.E. 0693 Fila 2 Ossa Menor

SOLANGE HERNANDO TORRES

JULIO HERNANDO APARICIO

N.P. 0530 Fila 4 St. Narcís

ANTONIA SANCHEZ UREÑA

MARIA UREÑA GARCIA

N.E. 1122 Fila 2 St. Joan

BARNUSELL SABATE MARIA ANTONIA

JOAN ALBERICH ESCOLA

N.P. 0436 Fila 7 St. Oleguer

JORGE RIBAL FARRAS

TERESA SERRA MOIX

N.E. 0221 Fila 1 St. Oriol

JAVIER PEREZ FONTANET

SERGIA FONTANET PEREZ

N.E. 0250 Fila 5 St. Otó

JOSEP PUJOL CARDUS FERNANDO PUJOL VALLS

N.E. 0135 Fila 5 St. Otó

M ENGRACIA SAMPERE FIGUERAS

JOSEFINA SAMPERE FIGUERAS

N.E. 0116 Fila 1 St. Otó

PEDRO RUIZ GONZALEZ

JOSEFA GONZALEZ PASTOR

N.E. 0203 Fila 3 St. Oriol

SERGIO VAZQUEZ JARA

CARMEN JARA DOMINGUEZ

N.E. 0175 Fila 5 St. Pere

MARIA CARMEN BELLVEHI FENOLL

M DEL CARMEN FENOLL ABELLA

N.E. 1086 Fila 1 Illa de l'Estiu

Sabadell, 13 de setembre de 2016

El gerent de Torra, SA, Xavier Pons Torra