Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria i bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió d'un lloc de treball d'educador/a social
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilassar de Mar

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 6 de setembre de 2016, va acordar convocar proves selectives i aprovacióde bases del concurs oposició lliure, per a la provisió d'un lloc de treball d'Educador/a social (grup A2), en règim laboraltemporal i amb una jornada a temps complet a l'Ajuntament de Vilassar de Mar.

El termini de presentació d'instàncies finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals a partir del dia següent a la sevapublicació.

Els anuncis successius es publicaran a la seu de la Corporació local, sense perjudici del què disposa l'article 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya.

S'insereix a continuació les Bases reguladores d'aquesta convocatòria.

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL D'EDUCADOR/A SOCIAL, EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL I AMB UNA JORNADA LABORAL ATEMPS COMPLET, A L'AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

És objecte de la present convocatòria la provisió, pel procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça d'Educador/aSocial (grup A2), en règim laboral temporal per obra o servei determinat, vinculat al "contracte programa 2016-2019 pera la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntamentde Vilassar de Mar, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat",amb una durada inicial de 1 any prorrogable fins un màxim de 3 anys i amb una jornada laboral a temps complet, al'Ajuntament de Vilassar de Mar.

La dedicació serà plena, d'acord amb l'horari establert amb caràcter general a l'Àrea de Serveis Socials i les necessitatsdel servei.

2. CONDICIONS DELS ASPIRANTS.

Per poder ser admesos a la pràctica de les proves selectives, els aspirants hauran de complir els requisits següents:

a) Tenir la ciutadania d'algun dels estats membres de la Unió Europea.

b) Tenir més de divuit anys i no haver complert la edat màxima de jubilació.

c) Estar en possessió estar en possessió de la Diplomatura d'Educació Social o estar en condicions d'obtenir-lo en ladata de finalització del període de presentació de les sol·licituds, o tenir la condició d'habilitat expedida per un Col·legiProfessional d'Educadores i Educadors Socials. L'equivalència dels títols s'haurà d'acreditar, si s'escau, mitjançant uncertificat de l'organisme competent.

d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de la funció. Amb aquesta finalitat, elsaspirants que resultin seleccionats hauran de sotmetre's, abans de la presa de possessió, a la practica delsreconeixements, les proves i les anàlisis mèdics que l'Ajuntament acordi.e) No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap Administració Pública; no trobar-seinhabilitat per a l'exercici de la funció pública, i no trobar-se comprès en cap causa d'incapacitat de les previstes en elReglament del personal al servei de les entitat locals.

f) Coneixement oral i escrit de la llengua catalana. El grau de coneixement exigible serà el corresponent al nivell C de la Junta Permanent de Català. Els aspirants que no estiguin en possessió de l'esmentat certificat hauran de realitzar iE

superar les proves necessàries per acreditar el coneixement.

CDivendres, 23 de setembre de 2016

3. PUBLICITAT.

Disposar la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'edictes i ala web municipal.

4. PRESENTACIÓ DE LES INSTÀNCIES.

Les sol·licituds per a prendre part a les proves selectives s'ha d'adreçar a l'Il·lustríssim senyor alcalde President de laCorporació manifestant que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona d'aquestaconvocatòria.

Juntament amb les instàncies, s'han de presentar els documents següents:

- Una fotocòpia del DNI.

- "Curriculum vitae" de l'aspirant.

- Els documents acreditatius dels mèrits al·legats per a la fase de concurs, quan correspongui.

- El document acreditatiu del coneixement de la llengua catalana de nivell C de la Junta permanent de Català, DireccióGeneral de Política Lingüística o equivalent, si el té.

Les instàncies poden presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament o bé en la forma establerta a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiucomú (LRJPAC), dintre del termini de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà al de la publicació d'aquestaconvocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

5.- ADMISSIÓ D'ASPIRANTS.

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el President de la corporació o autoritat en qui delegui, dictaràresolució en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada provisionalment la llista d'admesos i exclosos.

Aquesta resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la web municipal. Es concedirà untermini de deu dies hàbils des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per formularreclamacions. En la mateixa resolució es determinarà el lloc i la data de la celebració de les proves. La llista provisionals'elevarà a definitiva, sense necessitat de nova publicació, sí en l'indicat termini de deu dies hàbils no hi hareclamacions.

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d'ofici o a petició dels interessats. Lesal·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de quinze dies, transcorregut el qual, sense que s'hagidictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirantsadmesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.

Simultàniament s'anunciarà la composició del Tribunal, lloc, dia i hora d'inici de les proves i l'ordre d'actuació delsaspirants. Els membres del Tribunal s'abstindran, i podran ser recusats pels aspirants, si els afectés alguna de lescauses previstes als articles 28 i 29 de la LRJPAC.

Els tràmits successius es publicaran únicament en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

6. TRIBUNAL QUALIFICADOR.

El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:

President: El cap d'àrea de serveis personals o persona en qui delegui.

Vocals:La cap de la unitat de serveis socials o persona en qui delegui.

Un/a tècnic/a vinculat a l'àrea de serveis personals o persona en qui delegui.

V

Un representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.Divendres, 23 de setembre de 2016

Secretari-vocal: La tècnica aux. de recursos humans o funcionari en qui delegui.

7. INICI I DESENVOLUPAMENT DELS EXERCICIS I LES PROVES.

El primer exercici no podrà començar fins que no hagi transcorregut, com a mínim, un període de deu dies a partir de lapublicació de l'anunci de la convocatòria en el taulell d'anuncis de la Casa Consistorial.

Es convocarà els aspirants per a cada exercici en crida única. La no presentació de l'opositor en el moment de ser cridaten determinarà automàticament l'exclusió dels procés selectiu, llevat dels casos de força major degudament acreditats.

8. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU.

La selecció es durà a terme pel sistema de concurs oposició. En la llista d'admissió dels aspirants s'indicarà el dia, hora illoc de començament de la primera prova.

Els/les aspirants seran convocats/des per a la resta de proves per mitjà d'anuncis al tauler d'edictes de l'Ajuntament, i encrida única, llevat de casos de força major justificats i apreciats lliurement pel Tribunal.

Les qualificacions de cada exercici s'exposaran al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la web municipal.

9. PROVES D'OPOSICIÓ.

9.1. Prova de llengua catalana.

Coneixements de llengua catalana nivell C: Prova obligatòria i selectiva per a aquells aspirants que no l'haguessinjustificat. La qualificació serà d'apte o no apte.

9.2. Prova teòrica.

Consistirà en respondre preguntes tipus test sobre el contingut del temari general de l'annex 1. El temps per realitzaraquest exercici serà d'un màxim d'1 hora, i que serà determinat pel Tribunal, el qual també determinarà els puntsatorgats a cada pregunta, informant-ne als aspirants abans de l'inici de la prova.

Aquesta prova serà eliminatòria i puntuarà de 0 a 10 punts i caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts persuperar-la.

9.3. Prova teòrica pràctica.

Consistirà en respondre preguntes i/o resoldre exercicis, segons determini el tribunal de selecció, sobre el contingut deltemari específic de l'annex 2. El temps per realitzar aquest exercici serà d'un màxim de 2 hores, i que serà determinatpel Tribunal, el qual també determinarà els punts atorgats a cada pregunta, informant-ne als aspirants abans del seuinici.

Aquesta prova serà eliminatòria i puntuarà de fins a 10 punts i caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts persuperar-la.

Ambdues proves tindran caràcter eliminatori, i els/les aspirants que no superin la puntuació mínima de tall, encadascuna de les proves, quedaran exclosos/es del procés selectiu. El tribunal determinarà si les dues proves s'han depracticar el mateix dia, en horari de matí i/o tarda, o si s'han de realitzar en dies diferents, en funció del nombred'aspirants admesos.

9.4. Entrevista personal.

Els/les aspirants que hagin superat totes les proves podran ser cridats pel Tribunal, si així ho creu necessari, per a

portar a terme una entrevista personal, la qual està dirigida a valorar l'aptitud, actitud i idoneïtat de l'aspirant al lloc deN

treball, tenint en compte les funcions a desenvolupar i la vàlua professional de l'aspirant. La valoració de l'entrevista seràV

de fins a 5 punts.Divendres, 23 de setembre de 2016

10. CONCURS DE MÈRITS.

La fase de concurs no tindrà caràcter eliminatori. Es valoraran només els mèrits dels aspirants que hagin superat les proves selectives de la fase d'oposició.

En aquesta fase només es valoraran els mèrits al·legats i acreditats pels/les aspirants de conformitat amb la basetercera, i s'efectuarà d'acord amb el barem següent.

10.1. Experiència professional.

10.1.1. Per serveis prestats a l'administració local realitzant les funcions pròpies del lloc de treball objecte de laconvocatòria com a funcionari de carrera, personal interí o personal laboral, a raó de 0,15 punts per mes treballat, finsun màxim de 3 punts.

10.1.2. Per serveis prestats en altres administracions públiques o a l'empresa privada realitzant les funcions pròpies dellloc de treball objecte de la convocatòria, a raó de 0,15 punts per mes treballat, fins un màxim de 2 punt.

10.2. Formació:

10.2.1. Per cursos i seminaris de formació impartits en centres oficials i relacionats amb les funcions a desenvolupar,fins a un màxim de 2 punts.

- De 5-10 hores: 0,10 punts.

- D'11-20 hores: 0,20 punts.

- De 21-40 hores: 0,40 punts.

- A partir de 41 hores: 0,60 punts.

10.2.2. Titulacions superiors o complementàries.

Mestratges, doctorats, postgraus, etc.: 1 punt per cada un.

11. RELACIÓ D'APROVATS, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENTS.

Finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà la relació per ordre de puntuació obtinguda, proposant a laPresidència de la Corporació el nomenament del candidat amb la puntuació més alta. La resta dels aspirants que haginsuperat el procés selectiu passaran a formar part d'una borsa treball d'educador/a social de l'Ajuntament de Vilassar deMar.

L'aspirant proposat presentarà a la Secretaria de la Corporació, dins del termini de quinze dies naturals des de que esfaci pública la relació d'aprovats, els documents acreditats de les condicions de capacitat i requisits exigits a la basesegona de la convocatòria. Si dintre del termini indicat, llevat de cas de força major, no presentés l'esmentadadocumentació quedaran anul·lades totes les seves actuacions sense perjudici de la responsabilitat en que pogués haverincorregut per falsedat en la instància.

En aquest cas, la Presidència de la Corporació formularà proposta a favor del que, havent superat la convocatòriasegueixi en ordre de puntuació.

12. INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEI.

S'aplicarà, si s'escau, la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic.

Quant a la determinació i l'adscripció al lloc dels llocs de treball, les tasques, el règim de l'horari i la jornada, s'aplicaranels que s'hagin fixat mitjançant els acords o les resolucions que prenguin o hagin pres la Corporació o l'Alcalde.

13. INCIDÈNCIES.Els interessats podran impugnar tots els actes administratius que derivin de la convocatòria, les bases i les actuacionsN

del tribunal, en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de novembre (LRJPAC).

VDivendres, 23 de setembre de 2016

Es faculta el tribunal per a resoldre tots els dubtes i les discrepàncies que es produeixin durant el desenvolupament deles proves selectives.

14. DRET SUPLETORI.

Per a tot allò que no s'ha previst en aquestes bases, es tindrà en compte el que disposa la normativa següent:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

- Llei 8/1987, de 8 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei de les entitats locals.

- La resta de disposicions vigents que siguin d'aplicació.

ANNEX I ? TEMARI GENERAL.

1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. La Corona. El Poder Legislatiu.

2. El Govern. El poder judicial. Drets i deures fonamentals dels espanyols. L'Administració General de l'estat.

3. Organització de l'Estat. Les Comunitats Autònomes: especial referència a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

4. L'Administració Local i el règim local. L'administració institucional.

5. El personal al servei de l'administració. Classes i forma de provisió. Drets i deures dels empleats. Codi de conducta.

6. El municipi. Línies generals de l'organització i competències municipals. El terme municipal. La població.

7. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i òrgans complementaris.

8. Dreta administratiu general, El procediment administratiu. Els interessats.

9. Fases del procediment administratiu comú: iniciació, ordenació, instrucció, finalització i execució.

10. La Hisenda pública i l'administració tributària. El pressupost municipal. Principis d'elaboració, aprovació i execució.

11. Modificacions i liquidació del pressupost. La fiscalització del pressupost local.

12. La contractació pública: Llei de contractes del sector públic.

ANNEX II ? TEMARI ESPECÍFIC.

1. Marc legal dels serveis socials. La Llei de serveis socials a Catalunya.

2. Els serveis socials bàsics: organització, equips, professionals i serveis que contemplen.

3. Els serveis socials bàsics: funcions de l'educador/a social.

4. Els serveis socials especialitzats. Conceptes. Referències legals. La xarxa de serveis i els equipaments especialitzats.

5. Els serveis socials d'atenció especialitzada adreçats a les persones amb discapacitat. Tipus, funcions i destinataris.

6. La discapacitat, integració social i qualitat de vida.

7. La Llei de promoció d'autonomia personal i atenció a la dependència.

8. La coordinació als serveis socials bàsics.

9. L'atenció a les famílies cuidadores com a línia estratègica d'actuació de l'Àrea de Benestar Social.10. Serveis socials i participació ciutadana. Concepte de participació ciutadana. Com potenciar-la des dels serveisV

socials.Divendres, 23 de setembre de 2016

11. La RMI com a eina de treball socioeducatiu als equips dels serveis socials bàsics.

12. Educació social. Agents d'educació social. Educació i models d'aprenentatge social.

13. Disseny i realització d'un projecte de recerca educativa adaptat a les necessitats socials. Elements bàsics a tenir en compte.

14. La discapacitat. Conceptualització. Tipus. Tendències actuals en l'àmbit assistencial.

15. Llei 8/2002, de 27 de maig, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, i de regulació de l'atenció especial als adolescents amb conductes d'alt risc social.

16. Llei de la protecció de dades. Marc jurídic, conceptes bàsics i tractament de les dades. Com s'aplica a serveissocials.

17. Conciliació de la vida laboral i familiar: definició, objectius, mesures. La dificultat de conciliació amb les famíliesateses des de l'atenció social bàsica i repercussió en l'educació dels fills.

18. El treball individualitzat, de grups i comunitari.

19. La intervenció en el medi obert. Metodologia. Característiques. Objectius. El procés d'intervenció. L'avaluació.

20. Indicadors de risc en l'atenció a les persones amb dependència.

21. Normativa vigent de protecció a la infància. Principis generals. Organismes i entitats en matèria de protecció i tutelade menors.

22. Infància i adolescència en risc. Concepte. Problemàtica social a Catalunya. Les competències de l'AdministracióPública. Normativa vigent sobre protecció de la infància. Programes i serveis. El paper de l'educador/a social.

23. Els maltractaments i desemparament en la infància i adolescència. Indicadors i elements de detecció. Definició itipologia.

24. El treball social en equip. Multidisciplinarietat i interdisciplinarietat. L'aportació de l'educador/a social en el contextdels equips.

25. Valoració diferenciada dels motius i factors que justifiquen una proposta d'internament en un centre residencial.

26. Mesures de protecció en menors en risc social. EAIA: funcions i relació amb els serveis socials bàsics.

27. Criteris de proposta d'acolliment simple en família extensa i d'acolliment simple en família aliena.

28. La metodologia d'intervenció de l'Educador/a Social.

29. Principis deontològics de la intervenció de l'Educador/a Social.

30. Absentisme escolar. Tipus i possibilitats d'intervenció.

31. La família. La funció socialitzadora de la família. Nous models familiars. Programes socials de suport a les famílies.

32. Formació i inserció laboral.

33. Treball amb famílies nouvingudes.

34. La intervenció educativa amb infants i joves amb patologies mentals. Programes i recursos socials.

35. Xarxa i tipus de recursos per a adolescents a la comarca del Maresme.36. Normativa vigent en matèria de responsabilitat penal dels menors. Mesures privatives de llibertat i mesures noV

privatives. Enumeració i contingut. Modificació, suspensió i substitució.Divendres, 23 de setembre de 2016

37. Violència juvenil. De la prevenció a l'acció rehabilitadora. Espais on es produeix la violència.

38. Coordinació dins el territori amb les diferents entitats o recursos que formen la xarxa social, sanitària i educativa.

39. Infància i adolescència: la prevenció en la primera infància, a nivell general i a nivell dels serveis socials bàsics.Prevenció i intervenció.

40. Els serveis socials a l'àmbit escolar. La intervenció a l'escola.

41. L'escola com a espai de contacte intercultural. Xarxes de suport. Treball coordinat entre l'educador social, alumne,escola i família.

42. Ajuts socials adreçats a infància i adolescència. Tramitació i requisits.

43. Les drogodependències: tipus i característiques. El paper de l'educador/a social.

44. L'atur juvenil. Incidència de l'atur en la població jove. Formació i atur. Recursos per a la inserció laboral.

45. Intervenció educativa en problemes de desadaptació social. Problemes fonamentals de la desadaptació social: elsserveis socials en l'àmbit d'intervenció amb infants, adolescents i joves.

46. Centres d'acollida i residencials per a menors desemparats. Objectius, procés de derivació, estada. Tutela.

47. L'exclusió social, causes i característiques. Els àmbits i els factors principals d'exclusió social.

48. Educació formal i no formal, conceptes. L'educació en el temps lliure com agent preventiu de la inadaptació social.

Vilassar de Mar, 13 de setembre de 2016

L'alcalde, Damià del Clot Trias