Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de relació d'aspirants admesos i exclosos per a la selecció d'un funcionari interí per a la cobertura d'un lloc de treball de tècnic d'administració general
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilassar de Mar

EDICTE

Per resolució d'alcaldia de data 6 de juliol de 2016, s'ha acordat convocar proves selectives i aprovació de bases delconcurs oposició lliure, per al nomenament interí d'un/a Tècnic/a d'Administració General (grup A1), publicades alButlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2016.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 8 d'agost de 2016 i de conformitat amb el què disposen lesbases de l'esmentada convocatòria, mitjançant Decret 362/2016, de data 8 de setembre, s'ha resolt:

Primer.- Aprovar provisionalment la relació d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives per a la selecció d'unfuncionari interí per a la cobertura d'un lloc de treball de Tècnic d'Administració General, mitjançant concurs oposiciólliure,

Admesos:

NOM ASPIRANT

COGNOM

David

Andreu Capó

Rubén

Bustamante Iglesias

Miriam

Cabasés Capdevila

Isidre-Xavier

Campoy Padrol

Andrea

Cobo Avila

Dayra Emilia

Collet Campo

Manuel

Devesa Pereiro

Begoña

Domene Amat

Oriol

Font Casaseca

Natàlia

Frers Teberobsky

Lorena

Gallardo García

Aida

García Espin

Javier

García García

Albert

García Vilà

Lena

Gómez Rodríguez

Xavier Llobet Serra

Marta Mataverta i Tajà

Virginia

Montilla Mariñeiro

Elena Mustarós Montes

Amelia

Oller Miró

David

Palomeras Rodríguez

Marcel

Pascual Iñiguez

Miguel Ángel

Peinado Sánchez

Joan

Puigdollers Llovet

Javier

Rios Muñoz

Sílvia

Rubio Alegre

Sergi

Ruiz-Zorrilla Xirau

Diana

Salvador Salvador

Josep Joan

Sancho Ballester

David

Sebastià CamposAlícia Serra Fernández

Ma. Gràcia

Serra Ribot

Joaquim Torres Morales

Martí

Velasco FormigaDivendres, 23 de setembre de 2016

Exclosos:

NOM ASPIRANT

COGNOM

MOTIU

David

Aguilà Rodríguez

No compleix requisit base segona. Aporta resguard pagament títol del'any 2012, cal aportar còpia del títol o, alternativament, justificació oficialdels motius pels quals tot i el temps transcorregut, no es disposa del TítolUniversitari Oficial sol·licitat.

David

Delgado Marcelo

No compleix requisit base segona. Aporta resguard pagament títol del'any 2012, cal aportar còpia del títol o, alternativament, justificació oficialdels motius pels quals tot i el temps transcorregut, no es disposa del TítolUniversitari Oficial sol·licitat.

Ester

Domènech Armadas

No compleix requisit base segona (aporta títol llicenciada en filosofia)

Daniel

Domènech Rodríguez

No compleix requisit base segona. Aporta resguard pagament títol del'any 2005, cal aportar còpia del títol o, alternativament, justificació oficialdels motius pels quals tot i el temps transcorregut, no es disposa del TítolUniversitari Oficial sol·licitat.

Elisabeth

Fernández Barros

No compleix requisit base segona (Aporta Títol de Graduada en gestió iAdministració Pública) Dolors

Garriga Farrero

No compleix requisit base segona. Aporta resguard pagament títol del'any 2002, cal aportar còpia del títol o, alternativament, justificació oficialdels motius pels quals tot i el temps transcorregut, no es disposa del TítolUniversitari Oficial sol·licitat.

Samuel

Innab Gómez

No compleix requisit base segona (Aporta Títol de Graduat en gestió iAdministració Pública)

Larisa

Torres Duarte

No compleix requisit base segona. Aporta resguard pagament títol del'any 2005, cal aportar còpia del títol o, alternativament, justificació oficialdels motius pels quals tot i el temps transcorregut, no es disposa del TítolUniversitari Oficial sol·licitat.

Guillem

Vendrell i Tort

No compleix requisit base segona. Aporta resguard pagament títol, calaportar còpia del títol o, alternativament, justificació oficial dels motiuspels quals tot i el temps transcorregut, no es disposa del Títol UniversitariOficial sol·licitat.

Marta Vila Riera

No compleix requisit base segona (aporta diplomatura empresarials)

Segon.- Sotmetre a informació pública la relació d'admesos i exclosos, per tal que els interessats en puguin prendreconeixement i formular, si escau, les al·legacions que creguin convenient, en el termini de deu dies següents a lapublicació d'aquesta resolució al BOP.

Si transcorregut el termini indicat no s'ha presentat cap reclamació o no s'ha esmenat la documentació aportada, la llistad'admesos i exclosos es considerarà elevada, automàticament, a definitiva, sense necessitat d'adoptar cap resolució nipublicació ulterior.

Tercer.- Designar els membres del Tribunal qualificador del procés selectiu:

PRESIDENT: Víctor, Siles Marc, secretari general de l'Ajuntament de Vilassar de Mar.

VOCALS:

1- Titular:Sònia Pulido Mestre, secretària Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, Suplent: Miriam Tenas Camps,secretària de l'Ajuntament de Dosrius; ambdós a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

2- Titular:Esteve Préjano Colom; TAG Ajuntament de Vilassar de Mar.

SECRETÀRIA: Maria Josep Lozano del Pozo, Interventora de l'Ajuntament de Vilassar de Mar.Quart.- Assenyalar la data i horari en què han de començar les proves selectives: tots els aspirants admesos quedenN

convocats per a la realització del primer exercici el dia 24 d'octubre, a les 9:30 hores a la Biblioteca Ernest lluch i Martín,V

carrer Santa Eulàlia núm. 66-80, Vilassar de Mar.Divendres, 23 de setembre de 2016

Cinquè.- Disposar la publicació d'aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'anuncis dela Casa Consistorial i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Vilassar de Mar, 13 de setembre de 2016

L'alcalde, Damià del Clot i Trias