Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació de l'article 61 de l'Ordenança del cementiri municipal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

ANUNCI sobre l'aprovació inicial de la modificació de l'article 61 de l'Ordenança del cementiri municipal de Vilanova i la Geltrú

El Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en la sessió ordinària de 25 de juliol de 2016, va adoptar l'acord següent:

Relació de fets.

I.- Atès que la vigent ordenança reguladora del cementiri municipal estableix en el seu article 61 la regulació de la figuradel columbari. Concretament aquest article determina:

"Article 61. S'entén per columbari el lloc especialment dissenyat i construït per dipositar les cendres dels difunts.

L'adjudicació del dret funerari sobre aquests espais es farà per ordre de presentació de sol·licituds solament a favor depersones físiques, sense que sigui possible el règim de cotitularitat. Tindrà caràcter temporal per un període de 10 anys,renovables per iguals períodes, fins a un màxim de 50 anys.

En el document d'adjudicació es farà constar la identificació, número, lloc i localització del columbari, nom, adreça itelèfon del titular i data d'adjudicació, obligant-se aquest a informar al gestor del servei de qualsevol variació d'aquestesdades.

El gestor del servei haurà de portar un registre de columbaris que contindrà, a més de les dades anteriors, lessuccessives transmissions i els noms de les persones a qui corresponen les cendres dipositades.

El dret funerari constituït sobre aquests espais solament es podrà transmetre "mortis causa", d'acord amb el quepreveuen els articles 52, 53 i 60 d'aquesta ordenança, amb la particularitat respecte a aquest últim que regula lasuccessió abintestat que, en cas d'inexistència de cònjuge vidu, s'haurà de determinar judicialment o notarial l'hereutitular del dret funerari i, si són varis, el que la majoria decideixi."

II.- Atesa la necessitat i conveniència d'ampliar el període de duració de les concessions demanials, davant la demandasocial que s'ha constatat per part de l'empresa gestora del Cementiri Municipal de Vilanova i la Geltrú.

III.- Vista la petició efectuada pel representant legal de Funerària de Vilanova i la Geltrú, SA, de data 14 de juliol de 2016, en la que es proposa ampliar els anys de la concessió i passar de 10 a 25 anys, amb la possibilitat d'una segonarenovació de 25 anys més, justificant la modificació per la majoria de les famílies que sol·liciten períodes més llargs deconcessió, així com també amb l'objectiu de simplificar tràmits administratius de renovació de les concessions.

IV.- Es proposa modificar l'última línia del segon paràgraf de l'article 61, relatiu a la duració temporal de la concessiód'aquesta tipologia de dret funerari, amb la següent redacció, que s'indica, substituint el període de 10 anys del redactatactual, pel de 25 anys:

"L'adjudicació del dret funerari sobre aquests espais es farà per ordre de presentació de sol·licituds, solament a favor depersones físiques, sense que sigui possible el règim de cotitularitat. Tindrà caràcter temporal per un període de 25 anys,renovables per igual període, fins a un màxim de 50 anys."

Fonaments de dret.

I.- Correspon als municipis, d'acord amb l'article 26 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim

local, la prestació de forma obligatòria del servei de cementiris.

II.- Correspon als municipis, entre d'altres, les potestats reglamentàries i d'autoorganització (article 4.1. a) LRBRL). Dinsde l'àmbit de la seva competència i en l'exercici de l'activitat d'intervenció dels ens locals, aquests podran aprovar ordenances i reglaments (article 84.1 a) LRBRL).Divendres, 23 de setembre de 2016

III.- Articles 60 a 66 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i els articles 178 i 179 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, DL 2/2003, de 28 abril, que regulen el procediment establert per al'aprovació de les ordenances.

IV.- L'òrgan municipal competent per a l'adopció de l'acord d'aprovació inicial de la present ordenança és el Ple del'Ajuntament, de conformitat amb l'article 22.2 d) LRBRL, per majoria simple de conformitat amb l'article 65.2 del ROAS.

Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament ACORDA:

"PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'article 61 de l'Ordenança del Cementiri Municipal, que passa a tenir lasegüent redacció:

"Article 61. S'entén per columbari el lloc especialment dissenyat i construït per dipositar les cendres dels difunts.

L'adjudicació del dret funerari sobre aquests espais es farà per ordre de presentació de sol·licituds, solament a favor depersones físiques, sense que sigui possible el règim de cotitularitat. Tindrà caràcter temporal per un període de 25 anys,renovables per iguals períodes, fins a un màxim de 50 anys.

En el document d'adjudicació es farà constar la identificació número, lloc i localització del columbari, nom i telèfon del titular i data d'adjudicació, obligant-se aquest a informar al gestor del servei de qualsevol variació d'aquestes dades.

El gestor del servei haurà de portar un registre de columbaris que contindrà, a més de les dades anteriors, lessuccessives transmissions i els noms de les persones a qui corresponen les cendres dipositades.

El dret funerari constituït sobre aquests espais solament es podrà transmetre "mortis causa", d'acord amb el quepreveuen els articles 52, 53 i 60 d'aquesta ordenança, amb la particularitat respecte a aquest últim que regula lasuccessió abintestat que, en cas d'inexistència de cònjuge vidu, s'haurà de determinar judicialment o notarial l'hereutitular del dret funerari i, si són varis, el que la majoria decideixi."

SEGON. Sotmetre a informació pública aquest acord mitjançant la seva publicació durant trenta dies al BOP (ButlletíOficial de la Província), DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), en un dels mitjans de comunicació escrita ial tauler d'edictes de la Corporació, als efectes que es puguin formular al·legacions.

TERCER. Remetre posteriorment un exemplar a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació de l'Estat a Catalunya.

QUART. Considerar aprovada definitivament aquesta modificació si en el termini d'exposició al públic no es formula capreclamació o al·legació.

CINQUÈ. Facultar l'alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin necessaris per executar aquest acord."

Vilanova i la Geltrú, 13 de setembre de 2016

El secretari general, Marcel·lí Pons i Duat