Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Rectificació de l'anunci d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de l'Ajuntament per a l'exercici 2016, publicat al BOPB de 22.9.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vallirana

ANUNCI de rectificació

Amb aquest anunci, i d?acord amb l?article 24, apartat 1, del Reglament de Gestió del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, s?esmena l?error produït ?en incorporar les dades en el sistema informàtic? en la publicació de l?anunci inserital Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 22 de setembre de 2016, amb CVE-Número de registre022016016191, relatiu a l?aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de l'Ajuntament per a l'exercici 2016 i lamodificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament.

Es torna a publicar íntegrament.

Aprovada inicialment la modificació de la Plantilla de l'Ajuntament per a l'exercici 2016 en sessió ordinària del Ple del dia28 de juliol de 2016, així com la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament.

Publicats els edictes corresponents i finalitzat el termini d'exposició pública sense que s'hagin rebut al·legacions, esdevédefinitivament aprovada la modificació de Plantilla segons l'article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de lesHisendes Locals, aprovat per RD Leg. 2/2004, de 5 de març.

De conformitat amb allò que estableix el punt 3 d'aquest mateix article, es fan públics els textos d'ambdós documents. En el termini de dos mesos s'hi podrà interposar recurs judicial contenciós-administratiu davant la Sala del TribunalSuperior de Justícia de Catalunya. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat aDret.

ANNEX 1 ? PLANTILLA.

AJUNTAMENT DE VALLIRANA.

PLANTILLA ANY 2016.

Subgrup

Places

Total

Ocupades

Vacants

A) PERSONAL FUNCIONARI

Escala d'habilitació estatal o nacional

Subescala de Secretaria

Categoria d'entrada

Secretari/ària

A1

Subescala d'Intervenció-Tresoreria

Categoria d'entrada

Interventor/a

A1

Tresorer/a

A1

Escala d'Administració general

Subescala Tècnica

Classe Tècnica superior

Categoria Titulats Superiors:

Tècnic/a superior

A1

Subescala Administrativa

Classe Administrativa

Categoria administrativaAdministratiu/IVA

C1

Escala d'Administració especial

Subescala Tècnica

Classe Tècnica superior

Categoria Titulats Superiors:

Tècnic/a superior

A1

Classe Tècnica Diplomada

C

Categoria Tècnics/ques de grau mitjà:Divendres, 23 de setembre de 2016

Subgrup

Places

Total

Ocupades

Vacants

Arquitecte/a tècnic/a

A2

Tècnic/a mitjà/na

A2

Classe Tècnica Auxiliar

Categoria Auxiliars tècnics/ques:

Delineant

C1

Tècnic/a auxiliar C1

Subescala de Serveis Especials

Classe Policies Locals

Escala intermèdia

Categoria:

Sotsinspector

C1

Sergent

C1

Escala bàsica

Categoria:

Caporal

C2

Agent C2

19

19

Classe Personal d'Oficis

Categoria Oficials 1a:

Oficial 1a C2

B) PERSONAL LABORAL FIX

Categoria del grup L1

Arquitecte/a

A1

Categoria del grup L2

Tècnic/a Mitjà/na de territori

A2

Tècnic/a Mitjà/na d'informàtica

A2

Tècnic/a Mitjà/na d'esports

A2

Tècnic/a Mitjà/na de comunicació

A2

Tècnic/a Mitjà/na arxiver/a

A2

Tècnic/a Mitjà/na de medi ambient

A2

Tècnic/a Mitjà/na de joventut i educació

A2

Tècnic/a Mitjà/na d'ocupació A2

Tècnic/a Mitjà/na de turisme

A2

Logopeda

A2

Mestre/a JIM

A2

11

11

Mestre/a adults

A2

Tècnic/a Mitjà/na Educador/a social

A2

Tècnic/a Mitjà/na Treballador/a social

A2

Categoria del grup L3

Encarregat brigada d'obres

C1

Tècnic/a auxiliar brigada d'obres

C1

Tècnic/a educació infantil

C1

Tècnic/a auxiliar de joventut

C1

Administratiu/va

C1

Tècnic/a auxiliar biblioteca

C1

Categoria del grup L4

Monitor/a menjador JIM

C2

Auxiliar administratiu/va

C2

Auxiliar territori

C2

Recepcionista

C2

Oficial 1a jardiner/a

C2

Oficial 1a paleta

C2

Oficial 2a

C2

Categoria del grup L5

Conserge

APPeó

AP

C) PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIX

Categoria del grup L2

V

Tècnic/a Mitjà/naTreballador/a social

A2Divendres, 23 de setembre de 2016

Subgrup

Places

Total

Ocupades

Vacants

Tècnic/a Mitjà/na Educador/a social

A2

Categoria del grup L3

Tècnic/a educació infantil

C1

Tècnic/a auxiliar comunicació

C1

Categoria del grup L4

Auxiliar administratiu/va

C2

Categoria del grup L5

Conserge

AP

Continua en la pàgina següent

Divendres, 23 de setembre de 2016

ANNEX 2 ? RLT.

ÀREA DE RÈGIM INTERN, INNOVACIÓ i PROJECTES

SECRETARIA

FORMA DE DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

PROVISIÓ

Secretari/a

A1

26

35.049,56

Habilitació Estatal Concurs/ HE*

Singular

100%

Tècnic/a Mitjà/na

A2

17

5.609,10

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

Adm. General

Concurs

Base

100%

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

Concurs Base

100%

INTERVENCIÓ

FORMA DE DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

PROVISIÓ

Interventor/a

A1

26

32.698,54

Habilitació Estatal Concurs / HE*

Singular

100%

Tresorer/a

A1

24

27,763,68

Habilitació Estatal Concurs / HE*

Singular

100%

Cap Serveis Econòmics i Gestió Tributària

A1

24

12.513,48

Adm. General

Concurs específic Comandament

100%

Administratiu/va

C1

22

9.958,62

Adm. General

Concurs específic Singular

100%

Administratiu/va

C1

17

6.964,58

Adm. General

Concurs

Base

100%

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

Concurs

Base

100%Auxiliar Administratiu/va

C2

14

4.916,66

Concurs

Base

100%

ORGT

FORMA DE DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

PROVISIÓ

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

Adm. General

Concurs

Base

100%

VDivendres, 23 de setembre de 2016

GABINET D'ALCALDIA, INNOVACIÓ, PROJECTES iCOMUNICACIÓ FORMA DE DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

PROVISIÓ

Coordinador/a Gabinet d'Alcaldia, Innovació, Projectes i C1

16

6.916,98

Adm. Especial

Lliure Designació

Comandament

100%

Comunicació

Tècnic/a de projectes i sistemes informàtics

A2

22

7.243,46

Concurs específic Singular

100%

Tècnic/a de projectes i sistemes informàtics

A2

20

8.460,06

Concurs específic Singular

100%

Tècnic/a de projectes i sistemes informàtics

A2

20

7.247,80

Concurs específic Singular

100%

Tècnic/a de projectes i sistemes informàtics

A2

20

6.859,16

Concurs específic Singular

100%

Tècnic/a Mitjà/na

A2

16

3.644,62

Lliure Designació

Singular

100%

Tècnic/a Auxiliar Comunicació

C1

16

6.894,72

Concurs

Base

100%

RECURSOS HUMANS i SERVEIS GENERALS

FORMA DE DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

PROVISIÓ

Cap de Recursos humans A2

24

8.743,28

Adm. Especial

Concurs específic Comandament

100%

Arxiver/a

A2

22

7.955,64

Concurs

Base

100%

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

Adm. General

Concurs

Base

100%

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

Concurs

Base

100%

OAC

FORMA DE DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

PROVISIÓAdministratiu/va

C1

16

5.795,02

Adm. General

Concurs

Base

100%

Auxiliar Administratiu/va

C2

14

4.916,66

Concurs

Base

100%

Conserge

AP

14

4.471,60

Concurs

Base

100%

*Forma de provisió d'acord amb l'article 10 del RD 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de l ocs de trebal reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.Divendres, 23 de setembre de 2016

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS i ECONOMIA LOCAL

POLICIA LOCAL

FORMA DE DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC ESCALA

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

PROVISIÓ

Sotsinspector Cap

C1

22

20.567,68

Adm. Especial

Concurs específic Comandament

100%

Sergent

C1

17

10.832,78

Adm. Especial

Concurs

Comandament

100%

Caporal

C1*

16

8.329,72

Adm. Especial

Concurs

Comandament

100%

Agent

C1*

15

7.124,88

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

15

Agent

C2

15

8.832,60

FP

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

Auxiliar Administratiu/va

C2

14

4.916,66

Concurs

Base

100%

SERVEIS TERRITORIALS i ECONOMIA LOCAL

FORMA DE DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC ESCALA

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

PROVISIÓ

Coordinador/a serveis territorials i econòmia local

A2

25

7.130,76

Concurs específic Comandament

100%

Arquitecte/a

A1

24

7.548,80

Concurs

Base

100%

Enginyer/a

A1

20

7.550,76

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

Arquitecte/a Tècnic

A2

20

7.076,58

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

Tècnic/a Mitjà/na

A2

22

6.134,52

Concurs

Base

100%

Tècnic/a Mitjà/na

A2

20

7.130,76

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

Delineant

C1

19

7.048,30

Adm. Especial

Concurs

Base

100%Encarregat Brigada d'Obres

C1

16

5.152,14

Concurs específic Comandament

100%

Tècnic/a Aux. Brigada d'Obres i Via Pública

C1

16

5.152,14

Concurs

Base

100%

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

Adm. General

Concurs

Base

100%

Auxiliar Administratiu/va

C2

14

4.916,66

Concurs

Base

100%

E

Auxiliar Territori

C2

14

4.916,66

Concurs

Base

100%Divendres, 23 de setembre de 2016

Oficial 1a Xòfer

C2

14

6.412,70

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

Oficial 1a Jardineria

C2

14

5.454,26

Adm. Especial

Concurs

Base

100%

Oficial 1a Paleta

C2

14

6.085,24

Concurs

Base

100%

Oficial 2a

C2

13

4.355,82

Concurs

Base

100%

Oficial 1a Responsable Jardineria

C2

16

6.215,83

Concurs específic Base

100%

Peó

AP

12

4.482,52

Concurs

Base

100%

OCEiT

FORMA DE DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC ESCALA

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

PROVISIÓ

Cap de Promoció econòmica i turisme

C1

17

5.749,24

Concurs específic Comandament

100%

Tècnic/a Mitjà/na Ocupació

A2

16

4.205,60

Concurs

Base

100%

Tècnic/a Mitjà/na Turisme

A2

16

3.644,62

Concurs

Base

100%

Administratiu/va

C1

16

5.795,02

Concurs

Base

100%

* Modificació realitzada per imperatiu legal

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

JARDI D'INFÀNCIADENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Director/a

A2

22

7.011,20

Concurs específic

Comandament

100%

Director/a

A2

16

5.783,40

Concurs específic

Comandament

100%

Mestre/a

A2

16

5.783,40

Concurs

Base

100%

E

Tècnic/a Educació Infantil

C1

14

4.217,92

Concurs

Base

100%Divendres, 23 de setembre de 2016

Monitor/a Menjador

C2

13

2.951,90

Concurs

Base

53%

Monitor/a Menjador

C2

13

2.214,10

Concurs

Base

40%

SERVEIS SOCIALS

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Cap Serveis Socials

A2

22

9.500,40

Concurs específic

Comandament

100%

Educador/a Social

A2

16

5.748,26

Concurs

Base

100%

Trebal ador/a Social

A2

16

5.748,26

Concurs

Base

100%

Auxiliar Administratiu/va

C2

14

4.916,66

Concurs

Base

100%

JOVENTUT i EDUCACIÓ

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Cap de Joventut i Educació

A2

18

5.468,68

Concurs

Comandament

100%

Logopeda

A2

20

5.432,00

Concurs

Base

88%

Mestre/a Adults

A2

16

5.783,40

Concurs

Base

100%

Mestre/a Adults

A2

16

4.935,00

Concurs

Base

85%

Tècnic/a Auxiliar

C1

16

4.259,92

Concurs

Base

100%

Recepcionista C2

14

4.192,02

Concurs

Base

100%

Conserges

AP

14

4.471,60

Concurs

Base

100%CULTURA i ESPORTS

DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

GRUP

CD

CE

RÈGIM JURÍDIC

ESCALA

FORMA DE PROVISIÓ

TIPOLOGIA DEL LLOC

JORNADA

EFECTIUS

Cap de cultura

A2

22

6.894,30

Adm. Especial

Concurs específic

Comandament

100%

E

Tècnic/a Mitjà/na

A2

18

7.639,24

Adm. General

Concurs

Base

100%Divendres, 23 de setembre de 2016

Tècnic/a Mitjà/na

A2

16

12.468,82

Concurs

Base

100%

Tècnic/a Auxiliar Biblioteca

C1

16

5.527,48

Concurs

Base

100%

Auxiliar Administratiu/va

C2

14

4.916,66

Concurs

Base

100%

Recepcionista C2

14

4.192,02

Concurs

Base

100%

Conserge

AP

14

5.383,28

Concurs

Base

100%

Conserge

AP

14

4.471,60

Concurs

Base

100%

Vallirana, 12 de setembre de 2016

L'alcaldessa, Eva Maria Martínez Morales

El que es fa públic als efectes escaients.

Barcelona, 22 de setembre de 2016

La cap de la Secció de Gestió d?Anuncis i Atenció al Client del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Laura Olmos Sancho