Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Rectificació d'errors als plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques de la licitació del contracte de serveis de manteniment de l'enllumenat públic
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Torelló

ANUNCI

Atès que s'ha advertit errors en els plecs de clàusules administratives particulars i en els plecs de prescripcionstècniques de la licitació del contracte de serveis de manteniment de l'enllumenat públic, instal·lacions semafòriques icontrol d'accessos, s'ha procedit a modificar aquests documents, a actualitzar-los en el perfil de Contractant del'ajuntament de Torelló i a enviar un anunci rectificatori al DOUE en data 23 d'agost de 2016, publicat en data 26 d'agostde 2016.

L'anunci de licitació original va ésser publicat en el DOUE de data 6 de juliol de 2016, en el BOE de data 18 de juliol de 2016 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 d'agost de 2016.

En conseqüència, el nou termini per presentar ofertes finalitza el dia 10 d'octubre de 2016 a les 14:00 i es trasllada ladata d'obertura de les ofertes presentades, en acte públic, pel dia 24 d'octubre de 2016 a les 14:00 hores, a la sala dePlens municipal.

Els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques rectificats es poden consultar en el perfil decontractant de l'ajuntament de Torelló.

Torelló, 2 de setembre de 2016

L'alcalde, Jaume Vivet i Soler