Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del padró de la taxa del servei de teleassistència domiciliària del 4t trimestre de 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Torelló

EDICTE

Per resolució de l'alcaldia del dia 7 de setembre de 2016, s'ha aprovat el padró de la taxa del servei de teleassistènciadomiciliària del 4t. trimestre de 2016 i s'exposa al públic pel termini de vint dies naturals, durant el qual els interessatspodran consultar-lo i presentar les reclamacions que considerin procedents.

En el supòsit que no se'n presentin, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

Torelló, 8 de setembre de 2016

L'alcalde, Jaume Vivet i Soler