Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions a les persones desocupades que s'estableixen com a autònomes per a la posada en marxa d'una activitat econòmica
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

ANUNCI

La Junta de Govern d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 22 d'abril de 2016 va adoptar, entre d'altres,l'acord pel qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions a persones desocupades de Sant Vicenç delsHorts que s'estableixen com autònomes per a la posada en marxa d'una activitat econòmica i la convocatòria d'aquestessubvencions per l'any 2016.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A LES PERSONESDESOCUPADES DE SANT VICENÇ DELS HORTS QUE S'ESTABLEIXIN COM A AUTÒNOMES PER A LA POSADAEN MARXA D'UNA ACTIVITAT ECONÒMICA-CONVOCATÒRIA 2016.

L'actual situació econòmica està tenint un greu efecte entre la nostra població. La situació d'atur de ciutadans iciutadanes s'està perllongant en el temps alhora que el teixit econòmic local té dificultats per generar nous llocs detreball. Davant d'aquesta situació l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts emprèn un pla extraordinari de lluita contra lacrisi. Amb l'objectiu d'incentivar la creació d'ocupació i la reactivació de l'activitat econòmica s'estableix una subvenció,per a les persones en situació d'atur de Sant Vicenç dels Horts que es constitueixin en treballadors/es autònoms perdesenvolupar una activitat empresarial o professional.

1. Objecte.

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió,pagament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a través del departamentde Promoció Econòmica i de la Ciutat destinades a finançar la creació del propi lloc treball per part de persones de SantVicenç dels Horts en situació de desocupació que es constitueixen en treballadors autònoms per desenvolupar unaactivitat empresarial o professional. Convocatòria 2016.

Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions:

- Desocupats que s'incorporen al món laboral com a autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil omercantil de nova creació, i que hagin causat alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) desdel mes de maig de 2015 fins al mes d'abril de 2016.

- Desocupats que s'incorporin a una activitat econòmica existent, bé com a soci d'una societat civil o mercantil i no haestat enquadrat en el Règim Especial de Treballadores autònoms (RETA) en els sis mesos anteriors a la nova datad'alta en el RETA.

- S'entén per persones desocupades demandants d'ocupació aquelles que es troben en situació d'atur i quepreferentment constin inscrites a les oficines de Treball de la Generalitat com a demandants d'ocupació no ocupades, oaquelles que puguin justificar aquesta circumstància amb un informe de la vida laboral, amb caràcter previ a donar-sed'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

- Només seran beneficiaris d'aquesta subvenció les persones desocupades que es donin d'alta d'autònom del mes demaig de 2015 fins al mes d'abril de 2016.

No podran beneficiar-se de les ajudes regulades en aquestes bases:

- Les persones treballadores que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom en els sis mesos

anteriors a la data d'alta al RETA.

2. Finalitat de les subvencions.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics del Departament de Promoció Econòmica i de la Ciutat, aquestes subvencions fomenten l'ocupació i l'emprenedoria a Sant Vicenç dels Horts i s'estableix l'ajut a la posada en marxa delE

Treballador Autònom.

CDivendres, 23 de setembre de 2016

3. Caràcter de les subvencions.

Les subvencions objecte d'aquestes convocatòries tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliuramentrevocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la llei o en aquestes convocatòries, no generen capdret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.

4. Període d'execució.

Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions les persones desocupades de Sant Vicenç dels Horts que s'incorporen almón laboral que hagin causat alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) des del mes de maigde 2015 fins al mes d'abril de 2016.

5. Requisits de les entitats beneficiàries.

1.- Podran se beneficiàries d'aquestes subvencions les persones que compleixin els requisits que fonamenta el seuatorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

A) Que el/la sol·licitant estigui empadronat al municipi amb un mínim de 6 mesos a data de convocatòria.

B) Que desenvolupi una activitat econòmica i estigui en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat.

C) No tenir cap deutes pendents amb l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, la Seguretat Social i l'Agència Tributària.

D) No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

E) No haver estat sancionats, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions.

F) Que la persona sigui usuària del Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament i hagi realitzat un pla d'empresa o equivalentvalidat pels tècnics del Servei.

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud justificativa, mitjançant lapresentació dels documents que s'indiquen a l'apartat següent.

6. Documentació a aportar.

6.1. Documentació a aportar en el moment de presentar la sol·licitud justificativa:

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que acrediti la personalitat del beneficiari i sol·licitantsegüent:

a) Identificació del beneficiari, aportant:

Aquella documentació que acrediti la personalitat del sol·licitant, mitjançant DNI o document que el substitueixi.

b) Annex 1 de la sol·licitud de subvenció (model normalitzat), que inclou els següents compromisos:

? Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària.

? Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció.

? Declaració de compromís de sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent i el controlfinancer que pugui efectuar l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

? Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les ques'obtinguin en el futur.? Declaració expressa d'estar en possessió de la llicència municipal i/o dels permisos pertinents a l'activitat que realitza aV

Sant Vicenç dels Horts. Caldrà presentar el document que ho acrediti expressament en les activitats que es desenvolupin fora de Sant Vicenç dels Horts.Divendres, 23 de setembre de 2016

? Declaració responsable d'estar al corrent de pagament de les obligacions amb l'Ajuntament i altres administracionspúbliques, així com el compliment de els obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

? Sol·licitud de transferència bancària (model normalitzat Annex 2) per al pagament de la subvenció.

? Resum de despeses a subvencionar (model normalitat Annex 3).

? Rebuts de pagament de les quotes del RETA a subvencionar.

g) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris específics d'atorgament de lessubvencions.

Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

El Model de Sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats per la persona sol·licitant,

No serà necessari la presentació dels documents corresponents als punts a) i b) d'aquesta clàusula que s'hagin aportaten convocatòries anteriors, sempre que a la sol·licitud es manifesti que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van presentar, tal com preveu l'article 35 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú (en endavant LRJAPPAC) i l'article 22.1.e) de la llei26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya.

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El període de presentació de sol·licituds justificatives, juntament amb la documentació exigida a la clàusula 6, serà desde l'1 d'octubre i fins el 31 d'octubre de 2016.

El lloc de presentació de les sol·licituds és el SIAC (Servei Integral d'Atenció al Ciutadà), plaça de la vila,1. En qualsevolcas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

El model normalitzat de la sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se als llocs web següents:

www.santvicençactiu.cat

www.svh.cat

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

Aquestes bases i la corresponent convocatòria es consideraran fermes si transcorregut el termini de 10 dies, des de laseva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona no s'han presentat al·legacions a les mateixes.

8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, per tal que en eltermini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació deles esmenes necessàries. Cas que no sigui esmenada la mancança dins d'aquest termini se l'entendrà desistit de lasol·licitud.

9. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions serà el de lliure concurrència.

10. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

La concessió s'efectuarà per ordre de registre de les sol·licituds, dins els límits establerts en el pressupost municipal peraquesta subvenció, i subjecte a la verificació de documentació i despeses realitzada per la comissió evaluadora descrita

a la clàusula número 13, la qual estudiarà i informarà sobre les mateixes. E

Aquesta comissió verificarà que el/la sol·licitant ha presentat la documentació exigible, dins del termini establert, i que compleix els requisits establerts en aquestes bases.Divendres, 23 de setembre de 2016

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

L'import que es destinarà a aquelles actuacions serà de 30.000 EUR amb càrrec a l'aplicació pressupostària2016101241470 de l'any en curs, destinada a subvencionar activitats de Promoció Econòmica: Subvencions a empresesprivades.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentada consignació pressupostària.

En cas de no esgotar-se aquest import el romanent podrà traslladar-se a les altres dues convocatòries de subvencionsvinculades a la mateixa partida pressupostària(2016-101-241-470). Prom. Econòmica: Subvenció a empreses privades)a raó del 50% a cadascuna. Aquest percentatge podrà ser modificat si alguna de les altres convocatòries no ténecessitat d'aquest increment.

De la mateixa manera, els imports sobrants de les altres convocatòries de subvencions vinculades a la partida abansesmentada podran ser incorporats a la present convocatòria en el marc de l'exercici pressupostari de 2016, en lescondicions que estableixin les seves bases específiques.

12. Import individualitzat de les subvencions.

L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts subvencionarà per cada nova alta en el Règim Especial d'Autònoms de laSeguretat Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant un mínim de 6 mesos i un màxim de fins a 12 mesos iamb un import total màxim subvencionable de 1000 EUR per persona.

És d'interès social i econòmic el facilitar l'accés a l'autoocupació a les persones aturades de Sant Vicenç dels Horts queno poden o es troben amb moltes dificultats per accedir a un lloc de treball. Per aquesta raó els ajuts seran de fins el 100% de la quota d'autònoms facilitant a les persones aturades les despeses inicials que l'esmentada quota suposa i lesdificultats que en molts casos representa per a la persona emprenedora autoocupar-se.

L'ajut del 100% de les quotes es veu justificat per la millora social i econòmica de les persones emprenedores de SantVicenç dels Horts i per la generació de nous llocs de treball amb la conseqüent reducció de la taxa d'atur al municipi.

13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.

L'òrgan responsable de la tramitació i instrucció del procediment per a l'atorgament de la subvenció prevista en lapresent convocatòria serà el Departament de Promoció Econòmica i de la Ciutat.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat que estarà format per les següentspersones:

? Tècnic d'Emprenedoria, que exercirà de secretari.

? Tècnic de Comerç.

? Tècnic d'Empresa.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les subvencions serà aquell que es determinid'acord amb la normativa sobre delegacions de competències i atribucions d'òrgans de l'Ajuntament de Sant Vicenç delsHorts.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total previst.

14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos.

Per cada convocatòria, s'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins deltermini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data detancament del període de presentació de sol·licituds.Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10V

dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.Divendres, 23 de setembre de 2016

La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en eltermini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

15. Acceptació de la subvenció.

La subvenció s'entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de deu dies a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenciós'entendrà acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la seva concessió.

16. Obligacions dels beneficiaris.

Son obligacions de les entitats beneficiaries d'aquestes subvencions, a mes de les especificades a l'article 14 de la Llei38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà lesresponsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

a) Presentar la documentació que es sol·licita.

b) Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpcióde legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents convocatòries.

c) Les entitats preceptores de les subvencions que realitzin una proposta motivada de modificació del projecteinicialment presentat, en els termes de la clàusula 23, hauran d'adreçar una sol·licitud al Departament de PromocióEconòmica, presentant-la al Registre General de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts abans de la data de finalitzacióassenyalat a la clàusula 7. La proposta es considerarà desestimada si en el termini de dos mesos a comptar des del diasegüent a la data de la seva presentació, no s'ha dictat resolució expressa.

d) Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides pel Departament de PromocióEconòmica i de la Ciutat.

e) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l'Ajuntament de SantVicenç dels Horts, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les referides actuacions i enrelació a la subvenció concedida.

g) Els documents de qualsevol mena, justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar en un període noinferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions de les subvencionsd'aquesta convocatòria.

h) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat a la sol·licitud is'hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

i) Designar una persona interlocutora i col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquestseguiment serà dirigit i supervisat per personal del Departament de Promoció Econòmica i de la Ciutat.

j) Fer constar als materials de difusió el suport de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, d'acord amb la normativa d'ús del logotip de la institució.

k) En el cas que les activitats a desenvolupar impliquin contacte habitual amb menors d'edat, l'entitat beneficiària de lasubvenció haurà de presentar una declaració responsable en el termini de 30 dies naturals des de la notificació de laconcessió, en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones ques'adscriguin a la realització de les dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte

contra la lliberta i indemnitat sexual. E

l) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d'igualtat, d'objectivitat i de transparència i, en particular, s'obliga a:Divendres, 23 de setembre de 2016

? Facilitar a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, detransparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d'altra que li sigui requerida d'acord amb lanormativa vigent.

? Comunicar a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts les possibles situacions de conflicte d'interessos o d'altresanàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present subvenció i pugui posar enrisc l'interès públic.

? Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectarla relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

L'incompliment d'aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar larevocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

17. Despeses subvencionables.

Es consideraran despeses subvencionables les despeses que suposa el pagament de les quotes corresponents alRETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).

Les quotes corresponents al RETA han de tenir sempre dates compreses entre maig 2015 i octubre 2016, han d'anar anom de la persona beneficiària i han d'haver estat efectivament pagades.

18. Despeses no subvencionables.

No seran subvencionables les despeses no incloses en l'apartat anterior.

19. Forma de pagament.

El pagament de la subvenció concedida s'efectuarà d'un sol cop i prèvia la presentació, dins del termini establert a talefecte a la clàusula 20 de les determinacions generals comunes, de justificants que en ella s'exigeixen.

20. Termini i forma de justificació.

La justificació de les despeses subvencionables, quotes del RETA, de la persona sol·licitant haurà d'efectuar-se en elmoment de la sol·licitud, de l'1 al 31 d'octubre de 2016.

Aquesta justificació es presentarà per la persona beneficiària mitjançant els models normalitzats que es troben a la webque s'indica a la clàusula 7 d'aquesta convocatòria i amb el següent contingut:

En la confecció de la memòria econòmica s'hauran de tenir en compte els següents criteris:

a) Aportar una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seuimport, data d'emissió i data de pagament.

b) Els documents justificatius seran rebuts bancaris de pagament de les quotes del RETA (Règim Especial deTreballadors Autònoms) amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat a que es refereixen.

21. Incidències en la justificació.

a) Manca de justificació.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procediràa requerir la persona beneficiària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, acomptar des de l'endemà de la comunicació del requeriment, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la

revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en el casN

que s'hagués avançat el seu pagament.

VDivendres, 23 de setembre de 2016

b) Deficiències en la justificació.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessatla necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptardes de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seupagament.

22. Mesures de garantia.

Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atencióa la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.

23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, espodrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud de la persona beneficiària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el dejustificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan la persona beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajust o aportacions dequalsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament superin el cost total del projecte o de la activitatsubvencionada.

24. Compatibilitat amb d'altres subvencions.

Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics oprivats per a la mateixa activitat.

No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts peral mateix concepte.

L'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l'activitat adesenvolupar.

Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que nos'hagi declarat amb la sol·licitud.

25. Publicitat de les subvencions concedides.

Per tal d'assegurar la publicitat dels beneficiaris, i segons allò previst en l'article 18 de la LGS, la resolució definitiva dela concessió de la subvenció es publicarà en el Tauler d'Anuncis i web municipal.

En el cas que els imports de la subvenció concedida, individualment considerada, siguin d'una quantia superior als3.000 EUR, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'esmentada publicació.

Per últim, les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes Convocatòries seran objecte de publicitat a través de laBase de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

26. Causes de reintegrament.

Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior al'import pagat, la persona beneficiària estarà en la obligada a reintegrar l'excés.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, la persona beneficiària que hagi percebut la subvenció falsejant lescondicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de

l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; perN

resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en laV

normativa de la LGS.Divendres, 23 de setembre de 2016

En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les persones beneficiàries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la dataen que s'acordi la procedència del reintegrament.

27. Obligats al reintegrament.

Respondran solidàriament del reintegrament l'entitat beneficiària i els seus membres.

Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de l'entitat que no realitzin els actesnecessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, o que adoptessin elsacords que fessin possible l'incompliment o consentissin el de qui d'ells depengui. També seran responsable aquellsque foren administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d'execució i justificació de la subvencióatorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el moment d'iniciar-se el procediment de reintegrament dela subvenció.

28. Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,general de subvencions i al Títol IV del Reglament de la Llei general de subvencions (RD 887/2006, 21 de juliol).

29. Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveu expressament aquestes Convocatòries, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,general de subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament dedesenvolupament, les Bases Generals per a l'atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l'Ajuntament de SantVicenç dels Horts en data 26-05-04 i amb última modificació de 31-01-07, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règimjurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règimjurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés legislació concordant.

30. Protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD),s'informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l'Ajuntament de Sant Vicençdels Horts, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta convocatòria, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que lanormativa sobres protecció de dades estableix.

Així mateix, s'informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació ioposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l'Ajuntament de SantVicenç dels Horts.

I, perquè consti, lliuro i signo aquest edicte.

Sant Vicenç dels Horts, 13 de setembre de 2016

El regidor de Promoció Econòmica i de la Ciutat, Francisco Rodríguez Garzón