Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Informació pública de la tramitació de llicència ambiental per a l'activitat de subministrament de carburants
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

ANUNCI

Sol·licitada per l'empresa CELESTÍ SOY, SL, amb NIF n.º B60084951, i amb domicili a l'efecte de notificacions al c/ Girona, n.º16, de les Masies de Voltregà (08508) llicència ambiental per a l'activitat 2/29016 referent a l'activitatcorresponent a la unitat de subministrament de carburants de propietat municipal de la qual n'és concessionàrial'empresa esmentada, pel que en aquest Ajuntament es tramita l'oportú expedient.

En compliment de l'article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, esprocedeix a obrir període d'informació pública per terme de trenta dies des de la inserció del present anunci en el ButlletíOficial de la Província de Barcelona, perquè, qui es vegin afectats d'alguna manera per aquesta activitat, presentin lesal·legacions que considerin pertinents.

L'expedient objecte d'aquesta informació es troba dipositat en les dependències d'aquest Ajuntament, podent-seconsultar en la mateixa durant horari d'oficina.

Sant Vicenç de Torelló, 14 de desembre de 2016

L'alcalde, Èric Sibina Máquez