Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de les modificacions de crèdit 8/12/13-2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Divendres, 23 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2016, va aprovar inicialment les modificacions de crèdit número 8/12/13-2016 del Pressupost de l'Ajuntament.

La qual cosa s'exposa al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d'Edictes de la Corporació,pel termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de laProvíncia, per tal que es puguin presentar al·legacions. En cas contrari, l'aprovació inicial quedaria elevada a definitiva,sense necessitat d'adopció d'un nou acord i es procediria a la seva reglamentària publicació.

Sant Vicenç de Torelló, 26 d'agost de 2016

L'alcalde, Èric Sibina Márquez